Novedades


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Comunicat en relació a les vagues a Ciut'art / Comunicación en relación a las huelgas en Ciut'art

 (más abajo en castellano)

El Comitè de Vaga ha registrat avui la desconvocatòria de la vaga indefinida convocada pel sindicat Solidaritat i Unitat dels Treballadors (SUT) i que es mantenia als centres de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al museu de la Fundació Joan Miró per part dels treballadors subcontractats de l’Empresa Ciut’art.

La desconvocatòria es realitza després que l’Assemblea de Treballadors realitzada ahir acceptés la proposta realitzada per l’empresa en una reunió en la que van assistir la Fundació Miró i l’ICUB i que es va allargar fins les 22:45h.

L’acord al que s’ha arribat implica la conversió de les categories dels treballadors dels dos centres equiparant-les a les del conveni sectorial la qual cosa suposa un increment salarial d’entre el 39% i el 63%.

L’acord inclou també un reconeixement del caràcter especial de les tasques realitzades a l’Arxiu amb una revisió de la categoria aplicada i un complement específic així com el manteniment de les jornades de la plantilla.

Finalment, l’acord també inclou coses bàsiques que, malgrat el seu caràcter elemental, han requerit una convocatòria de vaga per trobar solució com és disposar d’una cadira a les sales del museu o poder realitzar canvis entre companys de la plantilla.

La vaga realitzada, que ha durat 78 dies de vaga a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i 11 dies a la Fundació Miró, ha comportat per tant una millora substancial en les condicions dels treballadors dels centres afectats, millores que també s’han aconseguit juntament amb el manteniment dels llocs de treball al MACBA on la vaga ha durat 67 dies i es va suspendre cautelarment amb el canvi d’ajudicatària.

Durant la vaga, els treballadors han comptat amb el recolzament de la resta d’afiliats del Sindicat SUT, de la solidaritat dels visitants dels centres i d’altres treballadors i amb l'ajuda de la Caixa de Resistència que ha permès mantenir la vaga fins a la consecució dels objectius marcats.

Cal encara millorar moltes condicions i parar molts abusos en aquests i altres centres i empreses. Però la plantilla d’aquests centres ha ensenyat que el camí és l’organització del sindicat de classe i que, mitjançant de la lluita col·lectiva organitzada, es pot parar els peus als abusos de la patronal.

--------------------------------

(més amunt en català)

El Comité de Huelga ha registrado hoy la desconvocatoria de la huelga indefinida convocada por el sindicato Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT) y que se mantenía en los centros del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona y el museo de la Fundación Joan Miró por parte los trabajadores subcontratados de la Empresa Ciut'art.

La desconvocatoria se realiza después de que la Asamblea de Trabajadores realizada ayer aceptara la propuesta realizada por la empresa en una reunión en la que asistieron la Fundación Miró y el ICUB y que se prolongó hasta las 22: 45h.

El acuerdo al que se ha llegado implica la conversión de las categorías de los trabajadores de los dos centros equiparándolas a las del convenio sectorial lo que supone un incremento salarial de entre el 39% y el 63%.

El acuerdo incluye también un reconocimiento del carácter especial de las tareas realizadas en el Archivo con una revisión de la categoría aplicada y un complemento específico así como el mantenimiento de las jornadas de la plantilla.

Finalmente, el acuerdo también incluye cosas básicas que, a pesar de su carácter elemental, han requerido una convocatoria de huelga para encontrar solución como es disponer de una silla en las salas del museo o poder realizar cambios entre compañeros de la plantilla.

La huelga realizada, que ha durado 78 días de huelga en el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona y 11 días en la Fundación Miró, ha comportado por tanto una mejora sustancial en las condiciones de los trabajadores de los centros afectados, mejoras que también se han conseguido junto con el mantenimiento de los puestos de trabajo en el MACBA donde la huelga ha durado 67 días y se suspendió cautelarmente con el cambio de ajudicataria.

Durante la huelga, los trabajadores han contado con el apoyo del resto de afiliados del Sindicato SUT, con la solidaridad de los visitantes de los centros y de otros trabajadores así como con la ayuda de la Caja de Resistencia que ha permitido mantener la huelga hasta la consecución de los objetivos marcados.

Hay todavía muchas condiciones que mejorar y muchos abusos que parar en estos y otros centros y empresas. Pero la plantilla de estos centros ha enseñado que el camino es la organización del sindicato de clase y que, mediante la lucha colectiva organizada, se puede parar los pies a los abusos de la patronal.

SUT , Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting