Novedades


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

MALGRAT LES ARTIMANYES DE L’EMPRESA I UGT, LA VAGA CONTINUA / PESE A LAS ARTIMAÑAS DE LA EMPRESA Y UGT, LA HUELGA CONTINÚA

(más abajo en castellano)

Companys i companyes, 

Recentment Magmacultura ha difós un teòric “Acord de fi de vaga” entre l’empresa i el Comitè d’Empresa (UGT) del que intentarem resumir el contingut i el frau que representa.

 

El mes de març passat la Secció Sindical del SUT va registrar una convocatòria de vaga que afectava inicialment els centres del Museu Picasso i la Sala Ciutat. A mesura que avançaven els dies i s’anava donant a  conèixer la taula reivindicativa als companys i companyes d’altres centres, diversos museus de Magmacultura es van anar sumant a la vaga: primer va ser CCCB i el MACBA i més tard el MNAC. Paral·lelament la vaga s’ha anat exercint també als 7 museus que gestiona Ciut’art, on s’han convocat jornades de vaga coincidint amb les de Magmacultura. I ja més recentment s’ha estès també a Expertus, on s’han unit els companys i companyes del MUHBA.

 

La reacció de Magmacultura a aquesta organització dels treballadors i treballadores va ser, des d’un primer moment, intentar sembrar la por entre les diferents plantilles, predicant que la vaga era il·legal i amenaçant els treballadors i treballadores amb l’acomiadament en el cas de participar-hi. Quan en realitat, fins i tot suposant que la convocatòria no fos legal (que no és el cas) els únics que podrien patir-ne les conseqüències serien els convocants, en cap cas els participants de la vaga. Seguint amb aquesta línia anti-vaguística, l’empresa va obligar a diversos companys i companyes a no fer vaga amb l’artimanya dels suposats “serveis de seguretat” i s’ha dedicat a portar als centres en vaga personal de museus que no estaven en vaga per substituir vaguistes (quan això sí que és il·legal). Ambdues coses han estat penalitzades i restringides judicialment i ni tan sols l’empresa es creu ja el seu propi relat de la suposada il·legalitat de la vaga.

 

En veure que judicialment se’ls restringia la possibilitat de seguir vulnerant el dret a vaga, i que, per tant, museus com el Picasso i el MNAC haurien de tancar per l’aplastant seguiment de la vaga, i en veure també que la vaga se seguia estenent no només a d’altres centres de l’empresa sinó també a d’altres empreses, Magmacultura va treure’s de la xistera una nova artimanya. Després de dos mesos de vaga, el Comitè d’Empresa (controlat per l’empresa a través d’UGT i composat en la seva majoria per càrrecs de l’empresa) que havia emès comunicats desacreditant la vaga, convoca una vaga fictícia amb una taula reivindicativa calcada a la nostra, que no va comunicar a cap treballador ni treballadora, ni es va fer mai efectiva; amb l’únic objectiu de signar l’endemà mateix un acord entre el Comitè d’Empresa (en aquest cas exercint de “Comitè de Vaga“) i la Direcció de Magmacultura sobre els punts de la nostra taula reivindicativa, evidentment a la baixa. Aquest acord, que és el que l’empresa ha difós, conté punts que l’Empresa ja havia començat a aplicar arran de les negociacions amb el Comitè de Vaga del SUT i aconseguits gràcies a la pressió real de la vaga, i també alguns procediments que l’empresa ja duia a terme abans de la vaga; i per altra banda arriba a establir procediments que impedeixen demandar directament l’empresa per reclamar categories, limitant el dret que tenim a fer-ho segons la legalitat vigent. 

 

El motiu que tenia l’empresa per fer aquest “acord” és intentar desconvocar ells la vaga que havíem convocat nosaltres per intentar evitar negociar realment tots els punts de la taula reivindicativa. Això el converteix en un acord absolutament fraudulent, que l’únic objectiu que té és eliminar el nostre dret fonamental a la vaga.  

 

A més a més, ni a l’acord que han difós ni als comunicats que han fet arribar als treballadors han especificat clarament qui firmava l’acord, de quina vaga parlaven ni amb quin comitè (de vaga o d’empresa) era amb el que havien pactat. 

 

Per tant, deixem les coses clares: LA VAGA NO S’HA ACABAT, i el Comitè firmant NO és el Comitè de Vaga del SUT, sinó els càrrecs de l’empresa que estan al Comitè d’Empresa a través d’UGT i que defensen els interessos de l’Empresa, no els dels treballadors i treballadores. Això sí, la taula reivindicativa ha estat reformulada per seguir reclamant aquells punts que queden pendents.

 

Com cada vegada que Magmacultura s’ha inventat una nova estratègia per vulnerar els nostres drets, impugnarem el tripijoc de l’empresa. Ara mateix seguim tenint els mateixos motius (o més) per mantenir l’organització de la plantilla i fer vaga. Ells tenen el poder a curt termini d’imposar decisions injustes, abusives i fins i tot il·legals. Però això ho podem contrarestar amb l’organització dels treballadors, denunciant els seus abusos, i sobretot, imposant la nostra força, que és privar-los del nostre treball, el seu benefici, a través de la vaga.

 

Després d’uns dies de suspensió cautelar, el dia 28 de juny s’ha reprès la vaga de forma indefinida mentre l’assemblea de vaguistes no decideixi el contrari. Seguit amb la línia anti-vaguística i il·legal, malgrat haver-hi un auto de mesures cautelars obligant l’empresa a no substituir els vaguistes, l’empresa se les salta i segueix fent-ho a diversos centres.

 

Malgrat tot, arrel de les diverses convocatòries fins ara realitzades hem obtingut ja una sèrie de millores en les nostres condicions de treball que d’una altra manera l’empresa no ens hagués donat mai. Però les nostres reclamacions no s’aturen aquí, creiem que encara queden moltes coses a reclamar, molts centres en els que se segueixen aplicant categories per sota de les funcions, on no es recuperen els festius, on les empreses imposen les vacances, on no s’aplica el conveni del sector (sense voler dir amb això que sigui la panacea). Per això, seguim endavant amb la vaga per poder aconseguir, a totes les empreses del sector que s’uneixin, la taula reivindicativa mínima següent:

 

 

-        El pas a indefinits de TOTS els treballadors contractats en frau de llei. Fi de la contractació temporal en frau de llei i garantia de subrogació completa (independentment de l’antiguitat).

-        Eliminació immediata de la discriminació salarial i de jornada per centres actual.

-   Equiparació salarial de les categories de venedor d’entrades, controlador i informador. Salari mínim de 18.000 euros anuals. 

 

 

 

COMPANYS, COMPANYES, UNIU-VOS A LA VAGA!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------


Compañeros y compañeras,

Recientemente MagmaCultura ha difundido un teórico "Acuerdo de fin de huelga" entre la empresa y el Comité de Empresa (UGT) del que intentaremos resumir el contenido y el fraude que representa.
 
El pasado mes de marzo la Sección Sindical del SUT registró una convocatoria de huelga que afectaba inicialmente los centros del Museu Picasso y la Sala Ciutat. A medida que avanzaban los días y se iba dando a conocer la tabla reivindicativa a los compañeros y compañeras de otros centros, varios museos de MagmaCultura se fueron sumando a la huelga: primero fue CCCB y el MACBA y más tarde el MNAC. Paralelamente la huelga se ha ido ejerciendo también en los 7 museos que gestiona Ciut'art, donde se han convocado jornadas de huelga coincidiendo con las de MagmaCultura. Y ya más recientemente se ha extendido también a Expertus, donde se han unido los compañeros y compañeras del MUHBA.

La reacción de MagmaCultura a esta organización de los trabajadores y trabajadoras fue, desde un primer momento, intentar sembrar el miedo entre las diferentes plantillas, predicando que la huelga era ilegal y amenazando a los trabajadores y trabajadoras con el despido en el caso de participar. Cuando en realidad, incluso suponiendo que la convocatoria no fuera legal (que no es el caso) los únicos que podrían sufrir las consecuencias serían los convocantes, en ningún caso los participantes de la huelga. Siguiendo con esta línea anti-huelguística, la empresa obligó a varios compañeros y compañeras a no hacer huelga con la artimaña de los supuestos "servicios de seguridad" y se ha dedicado a llevar a los centros en huelga personal de museos que no estaban en huelga para sustituir huelguistas (cuando esto sí que es ilegal). Ambas cosas han sido penalizadas y restringidas judicialmente y ni siquiera la empresa se cree ya su propio relato de la supuesta ilegalidad de la huelga.

Al ver que judicialmente se les restringía la posibilidad de seguir vulnerando el derecho a huelga, y que, por tanto, museos como el Picasso y el MNAC deberían cerrar por el aplastante seguimiento de la huelga, y al ver también que la huelga se seguía extendiendo no sólo a otros centros de la empresa sino también a otras empresas, MagmaCultura sacó de la chistera una nueva artimaña. Después de dos meses de huelga, el Comité de Empresa (controlado por la empresa a través de UGT y compuesto en su mayoría por cargos de la empresa) que había emitido comunicados desacreditando la huelga, convoca una huelga ficticia con una tabla reivindicativa calcada a la nuestra, que no comunicó a ningún trabajador ni trabajadora, ni jamás se hizo efectiva; con el único objetivo de firmar al día siguiente un acuerdo entre el Comité de Empresa (en este caso ejerciendo de "Comité de Huelga") y la Dirección de MagmaCultura sobre los puntos de nuestra tabla reivindicativa, evidentemente a la baja. Este acuerdo, que es lo que la empresa ha difundido, contiene puntos que la Empresa ya había empezado a aplicar a raíz de las negociaciones con el Comité de Huelga del SUT y conseguidos gracias a la presión real de la huelga, y también algunos procedimientos que la empresa ya llevaba a cabo antes de la huelga; y por otra parte llega a establecer procedimientos que impiden demandar directamente la empresa para reclamar categorías, limitando el derecho que tenemos a hacerlo según la legalidad vigente.

El motivo que tenía la empresa para hacer este "acuerdo" es intentar desconvocar ellos la huelga que habíamos convocado nosotros para intentar evitar negociar realmente todos los puntos de la tabla reivindicativa. Esto lo convierte en un acuerdo absolutamente fraudulento, que el único objetivo que tiene es eliminar nuestro derecho fundamental a la huelga.
 
Además, ni al acuerdo que han difundido ni los comunicados que han hecho llegar a los trabajadores han especificado claramente quien firmaba el acuerdo, de qué huelga hablaban ni con qué comité (de huelga o de empresa) era con el que habían pactado.
 
Por lo tanto, dejemos las cosas claras: LA HUELGA NO HA ACABADO, y el Comité firmante NO es el Comité de Huelga del SUT, sino los cargos de la empresa que están en el Comité de Empresa a través de UGT y que defienden los intereses de la Empresa, no los de los trabajadores y trabajadoras. Eso sí, la tabla reivindicativa ha sido reformulada para seguir reclamando aquellos puntos que quedan pendientes.

Como cada vez que MagmaCultura ha inventado una nueva estrategia para vulnerar nuestros derechos, impugnaremos el arreglo de la empresa. Ahora mismo seguimos teniendo los mismos motivos (o más) para mantener la organización de la plantilla y hacer huelga. Ellos tienen el poder a corto plazo de imponer decisiones injustas, abusivas e incluso ilegales. Pero esto lo podemos contrarrestar con la organización de los trabajadores, denunciando sus abusos, y sobre todo, imponiendo nuestra fuerza, que es privarles de nuestro trabajo, su beneficio, a través de la huelga.
 
Después de unos días de suspensión cautelar, el día 28 de junio se ha retomado la huelga de forma indefinida mientras la asamblea de huelguistas no decida lo contrario. Seguido con la línea anti-huelguística y ilegal, a pesar de haber un auto de medidas cautelares obligando a la empresa a no sustituir a los huelguistas, la empresa se las salta y sigue haciéndolo en varios centros.

Sin embargo, a raíz de las diversas convocatorias hasta ahora realizadas hemos obtenido ya una serie de mejoras en nuestras condiciones de trabajo que de otro modo la empresa no nos hubiera dado nunca. Pero nuestras reclamaciones no se detienen ahí, creemos que aún quedan muchas cosas por reclamar, muchos centros en los que se siguen aplicando categorías por debajo de las funciones, donde no se recuperan los festivos, donde las empresas imponen las vacaciones, donde no aplica el convenio del sector (sin querer decir con esto que sea la panacea). Por ello, seguimos adelante con la huelga para poder conseguir, en todas las empresas del sector que se unan, la tabla reivindicativa mínima siguiente:

- El paso a indefinidos de TODOS los trabajadores contratados en fraude de ley. Fin de la contratación temporal en fraude de ley y garantía de subrogación completa (independientemente de la antigüedad).
- Eliminación inmediata de la discriminación salarial y de jornada por centros actual.
- Equiparación salarial de las categorías de vendedor de entradas, controlador e informador. Salario mínimo de 18.000 euros anuales.


¡COMPAÑEROS, COMPAÑERAS, UNÍOS A LA HUELGA!

SUT , Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting