Novedades


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

SOLIDANÇA: UN COMPROMÍS AMB L’EXPLOTACIÓ, UNA APOSTA PER LA PRECARIETAT

(más abajo en castellano)

Companys i companyes,

Ara fa un any que Solidança va començar a gestionar les "deixalleries" de Viladecans i Molins de Rei, de manera que vam entrar a l'empresa 6 treballadors subrogats des de les concessionàries anteriors (4 més van ser enviats a l'atur com a contribució a la causa de la "inserció" laboral). En aquest temps, a alguns d'aquests treballadors se'ns ha fet evident que l'essència de Solidança és terriblement més menyspreable del que pregonen i que es cometen de manera habitual i conscient tota mena d'irregularitats en contra dels treballadors. Algunes de les irregularitats que s'estan cometent a l'empresa són les següents:

Segons el Conveni col·lectiu de recuperació de residus, les vacances que ens corresponen són de 31 dies naturals a l'any. El treballador té dret a fer totes les vacances seguides i fer-les en els mesos de juliol, agost o setembre. Es pot acordar amb l'empresa una altra cosa, però la norma que ve imposant l'empresa que només es poden fer tres setmanes de vacances a l'estiu és il·legal. A més els companys que han entrat en l'any anterior encara que no tinguin antiguitat d'un any tenen dret a gaudir aquest mes també (reconegut a la Inspecció de Treball).

· La jornada màxima anual és de 1.780 hores (o les hores proporcionals depenent de si es fa mitja jornada o una altra fracció). Si feu el càlcul del que treballeu a l'any, segur que us en surten més. Totes les hores que passin de 1.780 s'haurien descansar o, si més no, cobrar com a hores extres.

· Segons la llei d'empreses d'inserció, aquestes empreses poden cobrar subvencions com a compensació pels sobre costs laborals dels processos d'inserció. Però la realitat és que aquests sobre costs a Solidança són inexistents. Els treballadors d'inserció de les "deixalleries", realitzen les tutories gairebé sempre fora del seu horari de treball i pagant de la seva butxaca el desplaçament fins a la seu de l'empresa i la majoria de cursos (que se suposa que formen part del motiu de la contractació) es fan fora de l'horari laboral.

· Segons el contracte que es fa als treballadors d'inserció l'única finalitat del mateix és la seva inserció laboral, per contra, la finalitat és una altra (es diu lucre) i aquests treballadors som espremuts com els altres: imposició de les vacances, hores extres pagades en negre, roba de treball i EPI de segona mà, etc.

· La Isabel i el seu equip d'explotació instal·len càmeres camuflades per controlar els treballadors com si es tractés d'un camp de concentració.

El passat 31 de juliol, des de la Secció Sindical de Solidaritat i Unitat dels Treballadors (SUT) a Solidança, alguns treballadors de les "deixalleries" vam lliurar una carta a l'empresa on es reclamava una solució per a diverses d'aquestes irregularitats i algunes més . L'empresa ens va contestar que ens donaria una resposta al setembre i la resposta va arribar el 4 d'octubre en forma d'acomiadament fulminant de tots els treballadors de la deixalleria de Viladecans (excepte una companya que està de baixa per embaràs).

Una de les companyes acomiadades (treballadora d'inserció) va ser pressionada fins a tal punt per la Isabel i els seus sequaços durant l'acomiadament i després al carrer que va patir un atac d'ansietat i va haver de ser traslladada a l'hospital en ambulància. Això no és "inserció" sinó explotació crua i directa, autèntica desferra humana disfressada hipòcritament de filantropisme i a més subvencionada. Objectiu "social": eliminar les plantilles dels centres dels que obtenen la gestió rebentant preus i substituint els treballadors anteriors per companys als quals poden imposar condicions molt pitjors.

Companyes i companys, no tenim per què baixar el cap ni sotmetre'ns al despotisme de la Direcció de Solidança que, per mantenir el seu propi nivell de vida, assegura les nostres condicions miserables i la rebaixa de les condicions de tots els treballadors. Necessitem i podem trencar amb la dinàmica d'individualisme i divisió que fomenta l'empresa i organitzar-nos per defensar les nostres condicions sobre la base del companyerisme i la solidaritat a ultrança.

Que cobrin 400 €, i en negre, la Isabel i el seu equip de capatassos de camp de concentració!

Tots els cursos, "tutories" i altres dins de l'horari laboral!

A baix la hipocresia de la "inserció"! Som treballadors com qualsevol altre!

A igual treball igual salari! Readmissió dels companys acomiadats!

Convoquem una CONCENTRACIÓ DE DENÚNCIA I RECOLZAMENT davant de la seu de Solidança a C/Disseminats 25 (Barri Les Begudes) Sant Joan Despí, el proper dimecres dia 10/10/2012 a les 18:30h.


SOLIDANÇA: UN COMPROMISO CON LA EXPLOTACIÓN, UNA APUESTA POR LA PRECARIEDAD


Compañeros y compañeras,

Hace ahora un año que Solidança empezó a gestionar las “deixalleries” de Viladecans y Molins de Rei, con lo que entramos en la empresa 6 trabajadores subrogados desde las concesionarias anteriores (4 más fueron mandados al paro como contribución a la causa de la “inserción” laboral). En este tiempo, a algunos de estos trabajadores se nos ha hecho evidente que la esencia de Solidança es terriblemente más despreciable de lo que pregonan y que se cometen de manera habitual y consciente toda clase de irregularidades en contra de los trabajadores. Algunas de las irregularidades que se vienen cometiendo en la empresa son las siguientes:

· Según el Convenio Colectivo de recuperación de residuos, las vacaciones que nos corresponden son de 31 días naturales al año. El trabajador tiene derecho a hacer todas las vacaciones seguidas y a hacerlas en los meses de julio, agosto o septiembre. Se puede acordar con la empresa otra cosa, pero la norma que viene imponiendo la empresa de que sólo se pueden hacer tres semanas de vacaciones en verano es ilegal. Además los compañeros que han entrado en el año anterior aunque no tengan antigüedad de un año tienen derecho a disfrutar este mes también (reconocido en la Inspección de Trabajo).

· La jornada máxima anual es de 1.780 horas (o las horas proporcionales dependiendo de si se hace media jornada o otra fracción). Si hacéis el cálculo de lo que trabajáis al año, seguro que os salen más. Todas las horas que pasen de 1.780 se deberían descansar o, al menos, cobrarlas como horas extras.

· Según la ley de empresas de inserción, estas empresas pueden cobrar subvenciones como compensación a los sobrecostes laborales de los procesos de inserción. Pero la realidad es que estos sobrecostes en Solidança son inexistentes. Los trabajadores de inserción de las “deixalleries”, realizan las tutorías casi siempre fuera de su horario de trabajo y pagando de su bolsillo el desplazamiento hasta la sede de la empresa y la mayoría de cursos (que se supone que forman parte del motivo de la contratación) se hacen fuera del horario laboral.

· Según el contrato que se hace a los trabajadores de inserción el único fin del mismo es su inserción laboral, por el contrario, el fin es otro (se llama lucro) y estos trabajadores somos exprimidos como los demás: imposición de las vacaciones, horas extras pagadas en negro, ropa de trabajo y EPI’s de segunda mano, etc.

· Isabel y su equipo de explotación instalan cámaras camufladas para controlar a los trabajadores como si de un campo de concentración se tratara.

El pasado 31 de Julio, desde la Sección Sindical de Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT) en Solidança, algunos trabajadores de “deixalleries” entregamos una carta a la empresa en la que se reclamaba una solución para varias de estas irregularidades y algunas más. La empresa nos contestó que nos daría una respuesta en septiembre y la respuesta llegó el 4 de Octubre en forma de despido fulminante de todos los trabajadores de la deixalleria de Viladecans (excepto una compañera que está de baja por embarazo).

Una de las compañeras despedidas (trabajadora de inserción) fue apretada hasta tal punto por Isabel y sus secuaces durante el despido y después en la calle que sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que ser trasladada al hospital en ambulancia. Esto no es “inserción” sino cruda y directa explotación, auténtico desecho humano disfrazado hipócritamente de filantropismo y además subvencionado. Objetivo “social”: eliminar las plantillas de los centros de los que obtienen la gestión reventando precios y sustituyendo a los trabajadores anteriores por compañeros a los que pueden imponer condiciones mucho peores.

Compañeras y compañeros, no tenemos por qué bajar la cabeza ni someternos al despotismo de la Dirección de Solidança que, para mantener su propio nivel de vida, asegura nuestras condiciones miserables y la rebaja de las condiciones de todos los trabajadores. Necesitamos y podemos romper con la dinámica de individualismo y división que fomenta la empresa y organizarnos para defender nuestras condiciones sobre la base del compañerismo y la solidaridad a ultranza.

¡Que cobren 400€, y en negro, Isabel y su equipo de capataces de campo de concentración!

¡Todos los cursos, “tutorías” y demás dentro del horario laboral!

¡Abajo la hipocresía de la “inserción”!¡Somos trabajadores como cualquier otro!

¡A igual trabajo igual salario!¡Readmisión de los compañeros despedidos!

Convocamos una CONCENTRACIÓN DE DENUNCIA Y APOYO delante de la sede de Solidança en C/Disseminats 25 (Barri Les Begudes) Sant Joan Despí, el próximo miércols día 10/10/2012 a las 18:30h.

SUT , Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting