Novedades


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

 Des que les treballadores de la Secció Sindical de Solidaritat i Unitat dels Treballadors a Romantics SL van arribar a l'acord del passat 9 d'agost amb l'empresa (que bàsicament recollia el pagament de tot el temps treballat i el compliment del conveni aplicable) els esdeveniments s'han succeït ràpidament.

Els reiterats incompliments del mencionat acord per part de l'empresa, dels que trobareu els detalls a les fulles adjuntes, han portat a les treballadores a aixecar la suspensió cautelar de la vaga per reiniciar-la el passat dissabte 7 de setembre.

Després de diversos dies de vaga hem rebut la solidaritat de molts treballadors d’arreu del món tant donant suport al piquet com NO COMPRANT A LA BOTIGA DE FRESH&GO CARREFOUR. Malgrat tot veiem una vegada més com la Patronal vulnera el nostre dret a Vaga substituint sistemàticament les vaguistes per esquirols als que no els toca treballar (inclosos els responsables empresarials Marc Coll i Maria Masferrer que difícilment poden caure més baix). De totes maneres, fins ara ni Romantics Mimos de Fruta ni l'empresa principal Carrefour han mogut un sol dit per resoldre la situació. Respecte a Carrefour després d'aquests dies de Vaga ja no hi ha cap dubte que juga una part activa i fins i tot principal en l'estratègia anti-sindical de l'empresa, sent perfectament conscient de tot el que ha passat i no fent res per impedir-ho ni solucionar-ho.

Només podrem doblegar les intencions de la Patronal si cada vegada que ens trobem amb situacions d'abús semblants la resposta que es troben els empresaris és aquesta. Sabent que com a treballadors, i mentre duri el capitalisme, estem condemnats a que el caníbal de torn ens curteixi la pell a l'empresa-presó que ens toqui, però que per als treballadors assalariats és mil vegades preferible que els empresaris que no són ni tan sols capaços d'aplicar les misèries recollides en els convenis tanquin i busquin feina com els demés a que les seves empreses, per molt romàntiques i mimoses que pretenguin ser, sobrevisquin.

 

Companys i companyes, us animem a mostrar la vostra solidaritat i recolzar activament el piquet informatiu que es mantindrà mentre duri la vaga davant del centre de Carrefour a Rambles 113 de Barcelona.

 

Contra la prepotència de la Patronal: Vaga Indefinida!


 

Desde que las trabajadoras de la Sección Sindical de Solidaridad y Unidad de los Trabajadores a Romantics SL llegaron al acuerdo del pasado 9 de agosto con la empresa (que básicamente recogía el pago de todo el tiempo trabajado y el cumplimiento del convenio aplicable) los acontecimientos se han sucedido rápidamente.

Los reiterados incumplimientos del mencionado acuerdo por parte de la empresa, de los que encontraréis los detalles en las hojas adjuntas, han llevado a las trabajadoras a levantar la suspensión cautelar de la huelga para reiniciarla el pasado sábado 7 de septiembre.

Después de varios días de huelga hemos recibido la solidaridad de muchos trabajadores de todo el mundo tanto apoyando al piquete como NO COMPRANDO EN LA TIENDA DE FRESH & GO CARREFOUR. A pesar de todo vemos una vez más como la Patronal vulnera nuestro derecho a Huelga sustituyendo sistemáticamente las huelguistas por equiroles a los que no les toca trabajar (incluidos los responsables empresariales Marc Coll y María Masferrer que difícilmente pueden caer más bajo). De todos modos, hasta ahora ni Romantics Mimos de Fruta ni la empresa principal Carrefour han movido un solo dedo para resolver la situación. Respecto a Carrefour tras estos días de Huelga ya no hay ninguna duda de que juega una parte activa e incluso principal en la estrategia anti-sindical de la empresa, siendo perfectamente consciente de todo lo que ha pasado y no haciendo nada para impedirlo ni solucionarlo.

Sólo podremos doblegar las intenciones de la Patronal si cada vez que nos encontramos con situaciones de abuso similares la respuesta que se encuentran los empresarios es ésta. Sabiendo que como trabajadores, y mientras dure el capitalismo, estamos condenados a que el caníbal de turno nos corto la piel en la empresa- prisión que nos toque, pero que para los trabajadores asalariados es mil veces preferible que los empresarios que no son ni siquiera capaces de aplicar las miserias recogidas en los convenios cierren y busquen trabajo como los demás a que sus empresas, por muy románticas y mimosas que pretendan ser, sobrevivan.

 

Compañeros y compañeras, os animamos a mostrar vuestra solidaridad y apoyar activamente el piquete informativo que se mantendrá mientras dure la huelga ante el centro de Carrefour en Ramblas 113 de Barcelona.

 ¡Contra la prepotencia de la Patronal: Huelga Indefinida!

 

Since the workers of the Union Section of Solidarity and Unity of the Workers (SUT) in SL Romantics came to the agreement of August 9th with the company (basically the payment of all the worked time and the compliance of the applicable agreement) events have occurred rapidly.

The continuing failures to comply to the mentioned agreement by the Company, details of which can be found in the attached leaflets, have led workers to lift the suspension of the strike restarting it on Saturday September the 7th.

After several days of strike we have received the solidarity of many workers from all over the world to support the picket as well as by NOT BUYING IN THE FRESH&GO CARREFOUR SHOP. However once again we are seeing once again how the Patronate violates our right to strike systematically by replacing strikers by scab workers who are not supposed to work (including business managers Marc Coll and Maria Masferrer who can hardly fall lower). However, so far neither Romantics Mimos de Fruta neither the main company Carrefour have moved a single finger to resolve the situation. In respect to Carrefour after these days of Strike there is no doubt that it plays an active and even leading role in the anti-union strategy of the company, being well aware of what has happened and doing nothing to prevent it or fix it.

We can only bend the intentions of the employers if every time we find similar abusive situations the answer that they face is this one. Knowing that we as workers, and as long as capitalism lasts, are doomed to be exploited in some company-prison, but that for us workers it is a thousand times better that employers who are not even able to apply the miserable conditions contained in the collective agreements close down and look for a job like the rest of us than their companies, no matter how romantic or loving they intend them to be, survive.

 

Fellow workers, we encourage you to show your solidarity and actively support the informational picket that will be maintained as long as the strike lasts in the center of Carrefour in Ramblas 113 Barcelona.

 

 

Against the arrogance of the patronate: Indefinite Strike!

 

SUT , Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting