Novedades


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

(más abajo en castellano)

 

La subcontractació facilita la degradació continuada de les condicions de treball

 

Companys i companyes, quina és la situació general a L'Auditori de Barcelona i als serveis subcontractats de la resta d’institucions i empreses principals? Tots els treballadors de L'Auditori ens trobem aïllats en diferents serveis subcontractats que asseguren que les nostres condicions siguin precàries. Tots patim aquesta situació, fins i tot els fixos contractats per L'Auditori han patit retallades i acomiadaments recentment. Tot obeeix a la mateixa lògica: reduir les condicions, augmentar el ritme de treball i carregar en els treballadors totes les rebaixes del pressupost, al mateix temps que s'assegura el guany de les empreses subcontractes. Com és de domini públic, tot això passa amb el beneplàcit dels Comitès d’Empresa de CCOO i UGT que - excepte casos molt concrets - estan absolutament al servei de les empreses o estan conformats directament per personal de direcció de les empreses.

Podem veure aquestes actuacions com a exemple: reducció horària a taquilles, reducció de personal a logística i a manteniment, contractes d'obra i servei fraudulents perquè no tinguem mai antiguitat -i puguin despatxar-nos quan vulguin-, reducció de condicions o acomiadament massiu cada cop que canvia la subcontracta, falsos autònoms -per conveniència de l'empresa-, jornades de 12 fins a 16 hores continuades per una banda, i per una altra jornades de 2 hores o menys que no donen per viure. Tot això ho trobem a L'Auditori, i el nou gerent Valentí Oviedo no ha fet més que profunditzar en totes aquestes pràctiques. En un context com l'actual en el que hi ha més de 6 milions d'aturats, seguir acomiadant o reduint plantilles és una actuació absolutament cínica i antisocial.

Si es volguessin reduir les pèrdues, n'hi hauria prou amb acabar amb les empreses subcontractes que parasiten una part important del pressupost, n'hi hauria prou amb contractar directament els treballadors i treballadores per part de L'Auditori, sense intermediaris, però prefereixen mantenir aquest mecanisme pervers que els permet multiplicar la pressió sobre els treballadors.

 

Situació al servei d'acomodació de L'Auditori

 

En el cas concret d'acomodació portem més de 7 anys de retallades en les nostres condicions laborals. Les subcontractes van alternant-se l'explotació del servei d'acomodació, prenent-se’l unes a les altres a cop de reducció de pressupost. "Manpower vuelve a gestionar el personal de L'Auditori de Barcelona. (...) La compañía ha puesto sobre la mesa 274.000 euros por el contrato, una cifra muy inferior a los 455.300 euros estimados al inicio del proceso" (Economía Digital 26/10/2014). Quina ha estat la conseqüència d'aquest canvi? Doncs la mateixa que hem patit en tots els canvis anteriors: s'ha reduït la plantilla -serveis amb la meitat de personal-, s'han reduït les hores de feina -jornades raquítiques d'1,5 hores- deixant-nos un salari de misèria. Qui paga doncs els 181.300€ de diferència entre el que costa realment el servei i l’oferta feta per Manpower per guanyar-ne l’explotació? Els treballadors! Fins i tot s'ha proposat d'utilitzar voluntaris enlloc de treballadors pel servei d'acomodació. És a dir, treballar gratis i augmentar el nombre d'aturats. Tot això s'ha justificat cínicament en el manteniment d'una institució cultural, però quina és la cultura que pot créixer sobre la base de la precarietat laboral, de l'explotació assalariada i del despotisme empresarial? L'última mostra de despotisme ha estat la imposició - en una actuació coordinada entre L'Auditori i Manpower - d'un calendari laboral que assigna hores de feina fora de les disponibilitats horàries dels treballadors, en represàlia per la reivindicació de la plantilla contra la reducció d'hores. Així, assignant horaris impossibles de complir, es castiga a la plantilla pressionant-la a que hagi d'abandonar la feina pel seu propi peu. Com a culminació de tota aquesta represàlia, l'empresa ha acomiadat injustament a una companya instrumentalitzant un període de prova fraudulent. Aquesta situació és la gota que ha fet vessar el vas -un vas ja ple per 7 anys seguits d'arbitrarietats, abusos i reduccions- i que ens ha determinat a convocar una VAGA INDEFINIDA a partir del dia 30 d’abril de 2015, amb la següent taula reivindicativa:

 

-Recuperació del mínim de 3 hores per servei.

-Passar a ser contractats per L'Auditori amb un contracte indefinit.

-Reconeixement del Conveni d'aplicació de Locals i Espectacles.

-Marxa enrere de la reducció de personal imposada per l’empresa a les sales, tant a les “cantànies” com a la resta de concerts.

-Respectar les disponibilitats de cada treballador, perfectament conegudes per l'empresa.

-Readmissió de la companya acomiadada de manera injusta i com a represàlia per les nostres protestes contra la reducció de les hores en el personal de les “cantànies” 2015.

-Fi dels períodes de prova fraudulents i reconeixement com a indefinits dels treballadors.

 

 Per l’extensió de la lluita a tots els sectors i serveis subcontractats

 

Companys i companyes, tots sabem que la situació del personal d'acomodació no dista molt de la situació en que us trobeu als altres serveis de L'Auditori i en general a tots els serveis subcontractats per empreses principals. Mentre que la patronal està organitzada i coordina els seus moviments entre les subcontractes i l'empresa principal, els treballadors estem atomitzats, aïllats, dividits i separats. Les nostres reivindicacions, excepte algun detall concret, són comuns a tots vosaltres:

 

 • TOTS A FIXOS A L'EMPRESA PRINCIPAL

 • FORA LES SUBCONTRACTES I ETT'S

 • PROU PERÍODES DE PROVA FRAUDULENTS I PROU CONTRACTES TEMPORALS

 • PROU REPRESÀLIES ANTISINDICALS I CONTRA LES RECLAMACIONS DELS TREBALLADORS.

   

L'any 2009 i 2010 els companys del servei de bar, cafeteria i càtering de L’Auditori van fer dues vagues sobre la base d'aquesta mateixa taula reivindicativa. Altres plantilles subcontractades també han intentat oposar-se als abusos i lluitar contra la subcontractació.

Nosaltres ens veiem forçats a llançar-nos a la vaga ara, per la pressió que estem rebent, però és obvi que tots els diferents serveis de L'Auditori o tots els diferents serveis subcontractats arreu tindrem una força molt superior quan ens unim entorn d'aquesta taula reivindicativa.

Per això us cridem a donar suport i a sumar-vos a aquestes reclamacions i a organitzar-nos fora dels “sindicats” subvencionats que han estat permetent aquesta situació; a convocar vagues en les vostres empreses i centres de treball per estendre i unificar aquestes reclamacions en una gran reivindicació conjunta.

Podeu contactar-nos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. i a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

 

----------------------------------------------------------------------

 

La subcontratación facilita la degradación continua de las condiciones de trabajo

 

Compañeros y compañeras, ¿cuál es la situación general en L’Auditori de Barcelona y los servicios subcontratados del resto de instituciones y empresas principales? Todos los trabajadores de L’Auditori nos encontramos aislados en diferentes servicios subcontratados que aseguran que nuestras condiciones sean precarias. Todos sufrimos esta situación, incluso los fijos contratados por L'Auditori han sufrido recortes y despidos recientemente. Todo obedece a la misma lógica: reducir las condiciones, aumentar el ritmo de trabajo y cargar sobre los trabajadores todas las rebajas del presupuesto, al tiempo que se asegura la ganancia de las empresas subcontratas. Como es de dominio público, todo esto ocurre con el beneplácito de los Comités de Empresa de CCOO y UGT que - salvo casos muy concretos - están absolutamente al servicio de las empresas o están conformados directamente por personal de dirección de las empresas.

Podemos ver estas actuaciones como ejemplo: reducción horaria en taquillas, reducción de personal en logística y en mantenimiento, contratos de obra y servicio fraudulentos para que no tengamos nunca antigüedad -y puedan despedirnos cuando quieran-, reducción de condiciones o despido masivo cada vez que cambia la subcontrata, falsos autónomos -por conveniencia de la empresa-, jornadas de 12 hasta 16 horas continuadas por una parte, y por otra jornadas de 2 horas o menos que no dan para vivir. Todo esto lo encontramos en L’Auditori, y el nuevo gerente Valentí Oviedo no ha hecho más que profundizar en todas estas prácticas. En un contexto como el actual en el que hay más de 6 millones de parados, seguir despidiendo o reduciendo plantillas es una actuación absolutamente cínica y antisocial.

Si se quisieran reducir las pérdidas, bastaría con acabar con las empresas subcontratas que parasitan una parte importante del presupuesto, bastaría con contratar directamente los trabajadores por parte de L'Auditori, sin intermediarios, pero prefieren mantener este mecanismo perverso que les permite multiplicar la presión sobre los trabajadores.

 

Situación en el servicio de acomodación de L’Auditori

 

En el caso concreto de acomodación llevamos más de 7 años de recortes en nuestras condiciones laborales. Las subcontratas van alternándose la explotación del servicio de acomodación, arrebatándoselo unas a otras a golpe de reducción de presupuesto. "Manpower vuelve a gestionar el personal del Auditori de Barcelona. (...) La compañía ha puesto sobre la mesa 274.000 euros por el Contrato, una cifra muy inferior a los 455.300 euros estimados al inicio del proceso" (Economía Digital 26 / 10/2014). ¿Cuál ha sido la consecuencia de este cambio? Pues la misma que hemos sufrido en todos los cambios anteriores: se ha reducido la plantilla -servicios con la mitad de personal-, se han reducido las horas de trabajo -jornadas raquíticas de 1,5 horas- dejándonos un salario de miseria. ¿Quién paga pues los 181.300€ de diferencia entre lo que cuesta realmente el servicio y la oferta hecha por Manpower para ganar su explotación? ¡Los trabajadores! Incluso se ha propuesto utilizar voluntarios en lugar de trabajadores para el servicio de acomodación. Es decir, trabajar gratis y aumentar el número de parados. Todo ello se ha justificado cínicamente en el mantenimiento de una institución cultural, pero ¿qué clase de cultura puede crecer en base a la precariedad laboral, a la explotación asalariada y al despotismo empresarial? La última muestra de despotismo ha sido la imposición - en una actuación coordinada entre L’Auditorio y Manpower - de un calendario laboral que asigna horas de trabajo fuera de las disponibilidades horarias de los trabajadores, en represalia por la reivindicación de la plantilla contra la reducción de horas. Así, asignando horarios imposibles de cumplir, se castiga a la plantilla presionándola para que tenga que abandonar el trabajo por su propio pie. Como culminación de toda esta represalia, la empresa ha despedido injustamente a una compañera instrumentalizando un periodo de prueba fraudulento. Esta situación es la gota que ha colmado el vaso -un vaso ya lleno por 7 años seguidos de arbitrariedades, abusos y reducciones- y que nos ha determinado a convocar una HUELGA INDEFINIDA a partir del día 30 de abril de 2015, con la siguiente tabla reivindicativa:

 

- Recuperación del mínimo de 3 horas por servicio.

- Pasar a ser contratados por L’Auditori con un contrato indefinido.

- Reconocimiento del Convenio de aplicación de Locales y Espectáculos.

- Marcha atrás de la reducción de personal impuesta por la empresa en las salas, tanto en las "cantanias" como en los demás conciertos.

- Respetar las disponibilidades de cada trabajador, perfectamente conocidas por la empresa.

- Readmisión de la compañera despedida de manera injusta y como represalia por nuestras protestas contra la reducción de las horas en el personal de las "cantanias" 2015.

-Fin de los periodos de prueba fraudulentos y reconocimiento como indefinidos de los trabajadores

 

Por la extensión de la lucha a todos los sectores y servicios subcontratados

 

 • TODOS A FIJOS EN LA EMPRESA PRINCIPAL

 • FUERA LAS SUBCONTRATAS Y ETT’s

 • BASTA DE PERIODOS DE PRUEBA FRAUDULENTOS Y BASTA DE CONTRATOS TEMPORALES

 • BASTA DE REPRESALIAS ANTISINDICALES Y CONTRA LAS RECLAMACIONES DE LOS TRABAJADORES

   

Compañeros y compañeras, todos sabemos que la situación del personal de acomodación no dista mucho de la situación en que os encontráis en los otros servicios de L’Auditori y en general en todos los servicios subcontratados por empresas principales. Mientras que la patronal está organizada y coordina sus movimientos entre las subcontratas y la empresa principal, los trabajadores estamos atomizados, aislados, divididos y separados. Nuestras reivindicaciones, salvo algún detalle concreto, son comunes a todos vosotros:

En 2009 y 2010 los compañeros del servicio de bar, cafetería y catering del Auditori hicieron dos huelgas sobre la base de esta misma tabla reivindicativa. Otras plantillas subcontratadas también han intentado oponerse a los abusos y luchar contra la subcontratación.

Nosotros nos vemos forzados a lanzarnos a la huelga ahora, por la presión que estamos recibiendo, pero es obvio que los distintos servicios de L’Auditori o los distintos servicios subcontratados por doquier tendremos una fuerza muy superior cuando nos unamos en torno a esta tabla reivindicativa.

Por esto os llamamos a apoyar y a sumaros a estas reclamaciones y a organizarnos fuera de los “sindicatos” subvencionados que han estado permitiendo esta situación; a convocar huelgas en vuestras empresas y centros de trabajo para extender y unificar estas reclamaciones en una gran reivindicación conjunta.

Podéis contactarnos en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

 

 

 

 

 

SUT , Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting