Novedades


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Després de 63 dies de vaga del servei d’acomodació de L’Auditori i de 28 dies de vaga del servei d’acomodació del Liceu, el Comitè de Vaga conjunt de la convocatòria de vaga de la secció sindical de SUT a Manpower – conformat per 5 membres de cada plantilla – ha arribat a un acord de final de vaga amb Manpower i les direccions del Liceu i de L’Auditori.

No ha estat possible, almenys no en aquesta atacada, aconseguir acabar amb la subcontractació. Les raons són vàries i mereixen un anàlisis detingut que publicarem en el seu moment.

Malgrat això, la pressió realitzada per la vaga als dos centres, el tancament de la sala de concerts de L’Auditori a través de la mesura cautelar instada pel sindicat i la pressió sostinguda i creixent a les portes del Liceu, han posat a les empreses en la situació d’haver de cedir, almenys, en determinats aspectes que constitueixen una millora de les condicions dels treballadors i una inversió del procés de degradació de les condicions que es venia imposant any rere any.

En primer lloc, s’ha aconseguit una de les reivindicacions fonamentals i que ha reforçat la unitat dels vaguistes en tot el procés: tots els treballadors contractats per ETT i/o en període de prova, passen a ser treballadors de la subcontracta Manpower en igualtat de condicions que els seus companys.

En segon lloc, s’ha aconseguit un augment de 27% del preu per hora (més i tot per una part dels treballadors del Liceu), així com el reconeixement del plus d’antiguitat i dels futurs increments. Les hores de la jornada mínima per torn, que a L’Auditori s’havien reduït fins a 1,5h, han quedat fixades en 3, 4 i 5 hores segons la tipologia de concert en els dos centres. El nombre d’acomodadors per servei ha quedat fixat i, en particular a L’Auditori, ha suposat un increment mitjà d’entre el 20% i el 40% de personal a cada servei. S’ha fixat també pel centre del Liceu un mínim de 5 treballadors per sobre dels que efectivament treballen en un moment donat per tal de garantir els canvis i “permisos” en el lloc de treball.

Per últim, tant L’Auditori com el Liceu s’han compromès per escrit a incorporar en els pròxims 4 plecs la subrogació del personal i de les condicions laborals pactades, així com fixar-hi el nombre mínim de treballadors per tipus de servei segons lo acordat.

Sense haver aconseguit l’objectiu principal, la vaga ha demostrat que l’acció decidida i contundent dels treballadors pot parar els peus a l’ànsia de la Patronal de reduir-nos les condicions laborals i de vida i arrancar-los almenys una part del que ens han estat robant durant els últims anys. Si aquestes vagues s’estenen a més centres i sectors, i s’estenen en el temps, recollint les lliçons dels intents anteriors i aprofondint en els encerts, podrem frenar la degradació de les condicions laborals que fa anys que ens estan imposant.

La vaga ha progressat navegant a través de les temptacions i cants de sirena de la campanya electoral municipal, rebutjant ser instrumentalitzada i rebutjant sotmetre’s al clientelisme parlamentari. Finalment, l’Ajuntament de Barcelona, que és el màxim responsable de L’Auditori, s’ha negat en rodó a contractar directament els treballadors i fins i tot ha desdenyat presentar-se a la reunió a la que havia estat requerit. Això posa en evidència la hipocresia de la candidatura de Barcelona en Comú que representa la continuïtat de l’anterior Ajuntament i, en concret, un aval polític a l’actuació de la Direcció de L’Auditori durant la vaga: substitució dels vaguistes amb personal intern, ús de la policia privada per substituir als vaguistes, ús de la policia pública per reprimir els vaguistes, etc.

El resultat més gran i profund d’aquesta vaga tanmateix no són el resultats immediats en les condicions laborals, sinó la solidaritat i companyerisme que s’ha forjat entre els vaguistes i la determinació amb la què s’ha buscat l’extensió de la vaga a altres centres, determinació que ha tingut com a resultat l’extensió efectiva de la vaga al centre del Liceu. Conjuntament i amb un seguiment total als dos centres, s’han superat les traves i tots els intents de dividir i separar els dos grups de treballadors. I aquesta és la veritable victòria, l’única que en el capitalisme pot aspirar a ser permanent, l’extensió de l’organització i la solidaritat entre els treballadors. 

Esperem i fem una crida a que aquesta vaga serveixi d’incitació a tots els treballadors (subcontractats o no, fixos o eventuals, immigrants o natius, etc.) per tal d’organitzar-nos fora de les xarxes dels sindicats subvencionats (empreses de serveis sindicals) i estendre una lluita decidida contra els abusos de cada un dels empresaris que ens els imposen i contra el conjunt de la Patronal.

-------------------------------------------------------------------

Tras 63 días de huelga del servicio de acomodación de L'Auditori y de 28 días de huelga del servicio de acomodación del Liceu, el Comité de Huelga conjunto de la convocatoria de huelga de la sección sindical de SUT en Manpower - conformado por 5 miembros de cada plantilla - ha llegado a un acuerdo de fin de huelga con Manpower y las direcciones del Liceu y de L'Auditori.

No ha sido posible, al menos no en esta atacada, conseguir acabar con la subcontratación. Las razones son varias y merecen un análisis detenido que publicaremos en su momento.

Sin embargo, la presión realizada por la huelga en los dos centros, el cierre de la sala de conciertos de L'Auditori a través de la medida cautelar instada por el sindicato y la presión sostenida y creciente en las puertas del Liceu, han puesto a las empresas en la situación de tener que ceder, al menos, en determinados aspectos que constituyen una mejora de las condiciones de los trabajadores y una inversión del proceso de degradación de las condiciones que se venía imponiendo año tras año.

En primer lugar, se ha conseguido una de las reivindicaciones fundamentales y que ha reforzado la unidad de los huelguistas en todo el proceso: todos los trabajadores contratados por ETT y/o en periodo de prueba, pasan a ser trabajadores de la subcontrata Manpower en igualdad de condiciones que sus compañeros.

En segundo lugar, se ha logrado un aumento de 27% del precio por hora (más y todo por una parte de los trabajadores del Liceu), así como el reconocimiento del plus de antigüedad y de los futuros incrementos. Las horas de la jornada mínima por turno, que en L'Auditori se habían reducido hasta 1,5h, han quedado fijadas en 3, 4 y 5 horas según la tipología de concierto en los dos centros. El número de acomodadores de reserva ha quedado fijado y, en particular en L'Auditori, ha supuesto un incremento medio de entre el 20% y el 40% de personal en cada servicio. Se ha fijado también para el centro del Liceu un mínimo de 5 trabajadores por encima de los que efectivamente trabajan en un momento dado para garantizar los cambios y "permisos" en el lugar de trabajo.

Por último, tanto L'Auditori como el Liceu se han comprometido por escrito a incorporar en los próximos 4 pliegos la subrogación del personal y de las condiciones laborales pactadas, así como fijar el número mínimo de trabajadores por tipo de servicio según el acordado.

Sin haber conseguido el objetivo principal, la huelga ha demostrado que la acción decidida y contundente de los trabajadores puede parar los pies al ansia de la Patronal de reducirnos las condiciones laborales y de vida y arrancarles al menos una parte de lo que nos han estado robando durante los últimos años. Si estas huelgas se extienden a más centros y sectores, y se extienden en el tiempo, recogiendo las lecciones de los intentos anteriores y profundizando en los aciertos, podremos frenar la degradación de las condiciones laborales que hace años que nos están imponiendo.

La huelga ha progresado navegando a través de las tentaciones y cantos de sirena de la campaña electoral municipal, rechazando ser instrumentalizada y rechazando someterse al clientelismo parlamentario. Finalmente, el Ayuntamiento de Barcelona, que es el máximo responsable del Auditori, se ha negado en redondo a contratar directamente a los trabajadores e incluso ha desdeñado presentarse a la reunión en la que había sido requerido. Esto pone en evidencia la hipocresía de la candidatura de Barcelona en Comú que representa la continuidad del anterior Ayuntamiento y, en concreto, un aval político a la actuación de la Dirección del Auditori durante la huelga: sustitución de los huelguistas con personal interno, uso de la policía privada para sustituir a los huelguistas, uso de la policía pública para reprimir a los huelguistas, etc.

El resultado más grande y profundo de esta huelga sin embargo no son lo resultados inmediatos en las condiciones laborales, sino la solidaridad y compañerismo que se ha forjado entre los huelguistas y la determinación con la que se ha buscado la extensión de la huelga en otros centros, determinación que ha tenido como resultado la extensión efectiva de la huelga en el centro del Liceu. Conjuntamente y con un seguimiento total a los dos centros, se han superado las trabas y todos los intentos de dividir y separar los dos grupos de trabajadores. Y esta es la verdadera victoria, la única que en el capitalismo puede aspirar a ser permanente, la extensión de la organización y la solidaridad entre los trabajadores.

Esperamos y llamamos a que esta huelga sirva de incitación a todos los trabajadores (subcontratados o no, fijos o eventuales, inmigrantes o nativos, etc.) con el fin de organizarnos fuera de las redes de los sindicatos subvencionados (empresas de servicios sindicales) y extender una lucha decidida contra los abusos de cada uno de los empresarios que nos los imponen y contra el conjunto de la Patronal.

SUT , Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting