Imprimir

(más abajo en castellano)

 

Adjuntem la fulla que s’ha començat a distribuir per Barcelona i es distribuirà específicament durant l’anomenada “nit dels museus”, encara que també es distribuirà en molts més àmbits.

 

Amb aquest repartiment pretenem difondre la necessitat d’organitzar-nos per acabar amb la subcontractació. La subcontratació en sí no és l’arrel de l’explotació (que té l'arrel en el treball assalariat) però és una evidència que la subcontractació afavoreix la divisió entre nosaltres (tant entre contractats i subcontractats, com entre els diferents grups subcontractats). És doncs una lluita que és premissa i que tendeix a una lluita més general i unitària de la classe obrera.

 

Sobre el corporativisme

 

És un error (o una concepció insidiosa conscientment cultivada) plantejar la qüestió sector per sector. Això només fa que accentuar la divisió entre el conjunt de la plantilla subcontractada (divisió més velada però tremendament nefasta).

 

Cal que tothom comenci a la vegada? No. És veritat que demà o demà passat, pot desencadenar-se una vaga en aquest o aquell centre o empresa, en un servei específic dels que estiguin subcontractats. La responsabilitat del sindicalisme de classe és precisament la d’haver donat les consignes de la direcció anti-corporativista del moviment per tal que es pugui estendre al màxim i poder aconseguir les fites últimes o com a mínim una millora palpable de les condicions.

 

Per poder tirar endavant una lluita d’aquesta envergadura calen lligams organitzatius sòlids i el cultiu previ del companyerisme a ultrança per sobre de qualsevol divisió que ens vulgui imposar la patronal. Aquests lligams sòlids conformen el sindicat de classe.

 

Sobre les plataformes…

 

Les plataformes neixen i desapareixen, no poden mantenir uns certs principis, i usualment serveixen per esborrar les actuacions passades de cadascú. Nascudes sobre una base corporativista (específicament pel sector cultural) es veuen abocades a actes escènics i de marketing sense fons real, a la il·lusió institucional i, en definitiva, a fer-li el joc a l’Ajuntament i a les Empreses.

 

Un exemple és la consigna de la “remunicipalització”, la qual està de moda últimament. Resulta que sota l’aparença de ser una consigna correcta contra la subcontractació, amaga una parcialitat de naturalesa corporativista. No és més que un mal succedani d’una consigna més profunda: Fora ETTs i subcontractes, tots a fixos de l’empresa principal. Però al mateix temps, què passa amb aquelles companyes i companys que treballen subcontractats per empreses privades? La majoria de subcontractes donen serveis al sector públic i al privat. I per què la reducció a l’àmbit municipal quan la resta d’administracions també subcontracten tots els serveis?

 

Una menció específica mereix l’anomenada “Plataforma de la Cultura” impulsada per UGT. UGT és una empresa de serveis sindicals (com ho són diverses altres organitzacions que s'autodenominen "sindicats") i en cap cas pot representar una alternativa a la situació actual de la que formen part integrant.

 

Posarem un exemple més concret que il.lustrarà bé la nostra opinió. El portaveu d'aquesta plataforma que apareix com a "treballador de Ciut'art" és en realitat un supervisor de l'empresa, mà dreta de la directora de Ciut'art. Formava part dels Comitès anteriors i ha firmat sempre el que l'empresa li ha posat a davant, inclòs el raquític conveni de l'empresa les condicions del qual ara volen imposar al sector dels museus. És qui, en la pràctica, porta endavant totes les mesures de precarització de les nostres condicions.

 

En les últimes eleccions sindicals, el mes passat, UGT ha tret només un membre del comité mentre els altres 8 membres del Comitè són companyes i companys de SUT (104 vots de 125). No és casualitat ja que la llista d'UGT ha estar organitzada per part de la direcció de l'empresa i tota la plantilla ho sap i ha actuat en conseqüència.

 

La qual cosa ens porta al següent punt.

 

Des del sindicat SUT, estem a favor d'acabar amb la subcontractació i que tots els serveis externalizats passin a ser fixos de les respectives empreses principals.

 

Un codi de "bones pràctiques" (que és una de las perles que aquesta plataforma proposa) servirà per consolidar la subcontractació per comptes d'acabar amb ella. Que el segon d'abord de Ciut'art abanderi aquest codi, diu molt de com serà. No estem a favor d'un rentat de cara de la subcontractació. D'altra banda, no tenim moltes expectatives en un ajuntament que ha confirmat en el càrrec a la direcció de l'Auditori, direcció que va estar organitzant l'esquirolatge en la vaga convocada per part de la secció sindical de SUT a Manpower i que es va estendre al Liceu. També hem vist com aquest mateix ajuntament adjudicava concessions amb reduccions dràstiques de pressupost que només poden representar acomiadaments i reduccions de condicions.

 

Com podem aconseguir l’objectiu d’acabar amb la subcontractació? I què fem mentrestant?

 

Creiem que és un moviment vaguístic, com el que van portar endavant les nostres companyes i companys de L'Auditori i el Liceu, el que podrà acabar amb la subcontractació. Un moviment que no només es centri en els treballadors i treballadores culturals sino que aconsegueixi estendre's a més centres i ajuntar a tots els serveis (neteja, manteniment, atenció al públic, restauració, etc).

 

Aquest objectiu a mig termini cal combinar-lo amb tota una altra sèrie de reclamacions immediates a plantejar conjuntament amb el final de la subcontractació en totes les vagues que es vagin desencadenant: contractació indefinida, subrogació garantida, consolidació de jornada, salari de 1500€ mínims al mes (a jornada completa), són alguns punts que reclamem.

 

Des d’aquí cridem a totes les treballadores i treballadors subcontractats a organitzar el sindicat de classe i a organitzar-nos per defensar-nos amb ungles i dents contra tots els abusos quotidians als que estem sotmesos, trencant qualsevol barrera corporativista entre nosaltres i estenent el companyerisme i la solidaritat per sobre de qualsevol divisió. És un mateix moviment el que ens ha de permetre defensar-nos aquí i ara, preparant accions de major envergadura contra la subcontractació i per l’abolició del treball assalariat.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Adjuntamos la hoja que se ha empezado a distribuir por Barcelona y se distribuirá específicamente durante la llamada "noche de los museos", aunque también se distribuirá en muchos más ámbitos.

Con este reparto pretendemos difundir la necesidad de organizarnos para acabar con la subcontratación. La subcontratación en sí no es la raíz de la explotación (que tiene su raíz en el trabajo asalariado) pero es una evidencia que la subcontratación favorece la división entre nosotros (tanto entre contratados y subcontratados, como entre los diferentes grupos subcontratados). Es pues una lucha que es premisa y que tiende a una lucha más general y unitaria de la clase obrera.

Sobre el corporativismo

Es un error (o una concepción insidiosa conscientemente cultivada) plantear la cuestión sector por sector. Esto no hace más que acentuar la división entre el conjunto de la plantilla subcontratada (división más velada pero tremendamente nefasta).

Es necesario que todos empecemos a la vez? No. Es verdad que mañana o pasado, puede desencadenarse una huelga en este o aquel centro o empresa, en un servicio específico de los que estén subcontratados. La responsabilidad del sindicalismo de clase es precisamente la de haber dado las consignas de la dirección anti-corporativista del movimiento para que se pueda extender al máximo y poder alcanzar las metas últimas o al menos una mejora palpable de las condiciones.

Para poder llevar adelante una lucha de esta envergadura se necesitan lazos organizativos sólidos y el cultivo previo del compañerismo a ultranza por encima de cualquier división que nos quiera imponer la patronal. Estos lazos sólidos conforman el sindicato de clase.

Sobre las plataformas...

Las plataformas nacen y desaparecen, no pueden mantener unos ciertos principios, y usualmente sirven para borrar las actuaciones pasadas de cada uno. Nacidas sobre una base corporativista (específicamente por el sector cultural) se ven obligadas a actos escénicos y de marketing sin fondo real, a la ilusión institucional y, en definitiva, a hacerle el juego al Ayuntamiento y en las Empresas.

Un ejemplo es la consigna de la "remunicipalización", la cual está de moda últimamente. Resulta que bajo la apariencia de ser una consigna correcta contra la subcontratación, esconde una parcialidad de naturaleza corporativista. No es más que un mal sucedáneo de una consigna más profunda: Fuera ETTs y subcontratas, todos fijos de la empresa principal. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa con aquellas compañeras y compañeros que trabajan subcontratados por empresas privadas? La mayoría de subcontratas dan servicios al sector público y al privado. Y por qué la reducción en el ámbito municipal cuando el resto de administraciones también subcontratan todos los servicios?

Una mención específica merece la llamada "Plataforma de la Cultura" impulsada por UGT. UGT es una empresa de servicios sindicales
(como lo son varias otras organizaciones que se autodenominan "sindicatos") y en ningún caso puede representar una alternativa a la situación actual de la que forman parte integrante.

Pondremos un ejemplo más concreto que ilustrará bien nuestra opinión. El portavoz de esta plataforma que aparece como "trabajador de Ciut'art" es en realidad un supervisor de la empresa, mano derecha de la directora de Ciut'art. Formaba parte de los Comités anteriores y ha firmado siempre lo que la empresa le ha puesto delante
, incluido el raquítico convenio de la empresa cuyas condiciones ahora quieren imponer al sector de los museus. Es quien, en la práctica, lleva adelante todas las medidas de precarización de nuestras condiciones.

En las últimas elecciones sindicales, el mes pasado, UGT ha sacado sólo un miembro del comité mientras los otros 8 miembros del Comité son compañeras y compañeros de SUT (104 votos de 125). No es casualidad ya que la lista de UGT ha sido organizada por parte de la dirección de la empresa y toda la plantilla lo sabe y ha actuado en consecuencia.

Lo cual nos lleva al siguiente punto.

Desde el sindicato SUT, estamos a favor de acabar con la subcontratación y que todos los servicios externalizados pasen a ser fijos de las respectivas empresas principales.

Un código de "buenas prácticas" (que es una de las perlas que esta plataforma propone) servirá para consolidar la subcontratación en lugar de acabar con ella. Que el segundo de a bordo de Ciut'art abandere este código, dice mucho de cómo será. No estamos a favor de un lavado de cara de la subcontratación. Por otro lado, no tenemos muchas expectativas en un ayuntamiento que ha confirmado en el cargo a la dirección de l'Auditori, dirección que estuvo organizando el esquirolaje en la huelga convocada por parte de la sección sindical de SUT en Manpower y que se extendió al Liceu. También hemos visto como este mismo ayuntamiento adjudicaba concesiones con reducciones drásticas de presupuesto que sólo pueden representar despidos y reducciones de condiciones.

¿Cómo podemos conseguir el objetivo de acabar con la subcontratación? Y qué hacemos mientras tanto?

Creemos que es un movimiento huelguístico, como el que llevaron adelante nuestras compañeras y compañeros del Auditori y el Liceu, lo que podrá acabar con la subcontratación. Un movimiento que no sólo se centre en los trabajadores y trabajadoras culturales sino que logre extenderse a más centros y juntar a todos los servicios (limpieza, mantenimiento, atención al público, restauración, etc).

Este objetivo a medio plazo es necesario combinarlo con toda otra serie de reclamaciones inmediatas a plantear conjuntamente con el final de la subcontratación en todas las huelgas que se vayan desencadenando: contratación indefinida, subrogación garantizada, consolidación de jornada, salario de 1500€ mínimos al mes (a jornada completa), son algunos puntos que reclamamos.

Desde aquí llamamos a todas las trabajadoras y trabajadores subcontratados a organizar el sindicato de clase y organizarnos para defendernos con uñas y dientes contra todos los abusos cotidianos a los que estamos sometidos, rompiendo cualquier barrera corporativista entre nosotros y extendiendo el compañerismo y la solidaridad por encima de cualquier división. Es un mismo movimiento el que nos permitirá defendernos aquí y ahora, preparando acciones de mayor envergadura contra la subcontratación y por la abolición del trabajo asalariado.