Imprimir

(más abajo en castellano)

Hem convocat les aturades per tal que la nova empresa adjudicataria, ArtLogic, respecti el pacte de final de vaga de l’1 de juliol de 2015. Perquè ens paguin aquells serveis pels quals estàvem convocats i posteriorment s’han anul·lat o directament ens els han retirat. Perquè paguin puntualment les nòmines i sense errors. Pel manteniment de l’actual sistema de crida, tal com es reconeix a l’acord de l’1 de juliol de 2015. I per tal que L’Auditori pagui els salaris que hauria d’haver cobrat el  nostre company, a qui L’Auditori va vetar la participació al projecte Històries Elèctriques per haver fet vaga i ser representant de la secció sindical de SUT.


Els nostres companys de l’empresa Ciut’art, subcontracta que gestiona museus com el Museu de la Música, MACBA, CCCB, Disseny Hub, etc. han convocat, a través de la secció sindical de SUT a Ciut’art, una sèrie d’aturades per reivindicar que l’empresa regularitzi la seva situació laboral: contractes indefinits per a tota la plantilla (fi dels contractes temporals fraudulents), vacances, fi de les sancions antisindicals…


El dia 16 de juny coincideixen les convocatòries d’aturada d’ambdues plantilles de treballadors (Ciut’art i ArtLogic) pel que ens coordinarem per realitzar les accions d’aquest dia de protesta i de denúncia.


Ens hem assabentat que el dia 21 de juny s’ha convocat una aturada que afecta als treballadors de l’empresa principal (L’Auditori) reclamant el cobrament de la paga extra impagada i els auments de l’IPC adeudats.


Els treballadors hem d’intentar organitzar i coordinar les nostres lluites conjuntament, més encara si treballem al mateix CENTRE DE TREBALL (L’Auditori, Museu i fins i tot Esmuc). Tan sols coordinant-nos conjuntament i establint llaços de solidaritat entre nosaltres evitarem que l’empresa ens pugui utilitzar per rebentar les vagues dels nostres companys (com va fer a la nostra vaga de l’any passat) i exercirem prou pressió per tal que L’Auditori i subcontractes cedeixin a les nostres reclamacions.
Només amb aquesta unió podrem acabar amb la subcontractació i evitar la voràgine subcontractista que no té fre (ningú pot assegurar que no s’externalizarà el seu departament o lloc de feina). Podrem acabar amb la divisió de plantilla dins el mateix centre, amb l’existència de treballadors de 1ª, 2ª i 3ª categoria, amb la divisió corporativista entre l’anomenada “gent de la casa” i externs.Sobretot, fem una crida a l’organització conjunta entre companys amb contractes temporals, companys subcontractats, a aquells a qui us redueixen les condiciones a cada canvi d’empresa, a aquells que ni tan sols teniu dret a subrogació quan canvia la subcontracta de torn, als qui porteu anys treballant en aquest centre de treball i no se us reconeix l’antiguitat real, als que us esgoten en jornades maratonianes concentrades en dos i tres dies de feina i després us envien a l’atur sense cap mirament, a aquells en pitjors condicions.Us animem a contactar amb les seccions sindicals de SUT al centre de treball de L’Auditori (serveis d’acomodació, bar i atenció al públic del Museu de la Música).

 

Al servei d’acomodació hem aconseguit que tots siguem fixos-discontinus indefinits (fins i tot els companys que van contractar després de la vaga), que es reconegués la subrogació, que s’aumentessin salaris i personal. No és impossible, només hem d’organitzar-nos i recolzar-nos.


¡ACUDEIX AL SINDICAT DE CLASSE SUT!
¡ORGANITZA’T PER DEFENSAR-TE DELS ATROPELLAMENTS DE L’EMPRESA!
¡PROU DIVISIÓ ENTRE TREBALLADORS FIXOS I TEMPORALS!
¡PROU DIVISIÓ ENTRE SUBCONTRACTATS I FIXOS!
!TOTS A FIXOS DE L’EMPRESA PRINCIPAL!
¡FORA SUBCONTRACTES I ETT’S!

Hemos convocado los paros para que la nueva empresa adjudicataria, ArtLogic, respete el pacto de fin de huelga de 1 de julio de 2015. Para que nos paguen aquellos servicios para los que estábamos convocados y posteriormente se han anulado o directamente nos han retirado. Para que paguen puntualmente las nóminas y sin errores. Para el mantenimiento del actual sistema de llamamiento, tal y como se reconoce en el acuerdo de 1 de julio de 2015. Y para que L’Auditori pague los salarios que debería haber cobrado nuestro compañero, a quien L’Auditori vetó la participación en el proyecto Històries Elèctriques por haber hecho huelga y ser representante de la sección sindical de SUT.


Nuestros compañeros de la empresa Ciut’art, subcontrata que gestiona museos como el Museu de la Música, MACBA, CCCB, Disseny Hub, etc. han convocado, a través de la sección sindical de SUT en Ciut’art, una serie de paros para reivindicar que la empresa regularice su situación laboral: contratos indefinidos para toda la plantilla (fin de los contratos temporales fraudulentos), vacaciones, fin de las sanciones antisindicales…


El día 16 de junio coinciden las convocatorias de paro de ambas plantillas de trabajadores (Ciut’art y ArtLogic) por lo que nos coordinaremos para realizar las acciones de este día de protesta y de denuncia.


Nos hemos enterado de que el día 21 de junio se ha convocado un paro que afecta a los trabajadores de la empresa principal (L’Auditori) reclamando el cobro de la paga extra impagada y los aumentos del IPC adeudados.


Los trabajadores tenemos que intentar organizar y coordinar nuestras luchas conjuntamente, más aún si trabajamos en el mismo CENTRO DE TRABAJO (L’Auditori, Museu e incluso Esmuc). Sólo coordinándonos conjuntamente y estableciendo lazos de solidaridad entre nosotros evitaremos que la empresa nos pueda utilizar para reventar las huelgas de nuestros compañeros (como hizo en nuestra huelga del año pasado) y ejerceremos suficiente presión para que L’Auditori y subcontratas cedan a nuestras reclamaciones.

Sólo con esta unión podremos acabar con la subcontratación y evitar la vorágine subcontratista que no tiene freno (nadie puede asegurar que no se vaya a externalizar su departamento o puesto de trabajo). Podremos acabar con la división de plantilla en el mismo centro, con la existencia de trabajadores de 1ª, 2ª y 3ª categoría, con la división corporativista entre la llamada “gente de la casa” y externos.

 

Sobre todo, llamamos a la organización conjunta entre compañeros con contratos temporales, compañeros subcontratados, a aquellos a quienes reducen las condiciones a cada cambio de empresa, a aquellos que ni siquiera tenéis derecho a subrogación cuando cambia la subcontrata de turno, a los que lleváis años trabajando en este centro de trabajo y no se os reconoce vuestra antigüedad real, a los que os estrujan en jornadas maratonianas concentradas en dos y tres días de trabajo  y después os mandan al paro sin ningún miramiento, a aquellos en peores condiciones.

Os animamos a contactar con las secciones sindicales de SUT en el centro de trabajo de L’Auditori (servicios de acomodación, bar y atención al público del Museu de la Música).

En acomodación hemos conseguido que todos seamos fijos-discontinuos indefinidos (incluso los compañeros que contrataron después de la huelga), que se reconociera la subrogación, que se aumentaran salarios y personal. No es imposible, sólo tenemos que organizarnos y apoyarnos.

¡ACUDE AL SINDICATO DE CLASE SUT!
¡ORGANÍZATE PARA DEFENDERTE DE LOS ATROPELLOS DE LA EMPRESA!
¡BASTA DE DIVISIÓN ENTRE TRABAJADORES FIJOS  Y TEMPORALES!
¡BASTA DE DIVISIÓN ENTRE SUBCONTRATADOS Y FIJOS!
!TODOS A FIJOS DE LA EMPRESA PRINCIPAL!
¡FUERA SUBCONTRATAS Y ETT’S!