Imprimir

(más abajo en castellano

 

L’Assemblea de Treballadors de Ciut’art  va decidir per unanimitat el 6 de juny de 2016 encarregar a la Secció Sindical de Solidaritat i Unitat dels Treballadors (SUT) la convocatòria de diverses jornades de vaga per reclamar:

 - La regularització dels contractes en frau de llei i el reconeixement del caràcter indefinit de les relacions laborals

 - La correcta adjudicació dels dies de vacances

 - El final del tracte discriminatori cap als anomenats “reforços”

 - El cessament immediat dels assetjaments duts a terme per l’empresa dirigits als companys i companyes de la Secció Sindical SUT, a més de la retirada de les sancions sense fonament imposades a un dels seus membres.

 

Acord de final de vaga

 

Després de les aturades realitzades els dies 16 i 23 de juny i 15, 20 i 21 de juliol i que han suposat el tancament de l’obertura al públic de diversos museus de Barcelona (MACBA, Fundació Miró, Museu del Disseny, Monestir de Pedralbes, Museu de les Cultures del Món, Museu Etnològic, Fundació Tàpies, Arxiu Històric de Barcelona, Museu de la Música), l’Empresa ha cedit en tots els punts de la taula reivindicativa.

Sintèticament:

1.- L’Empresa regularitza les vacances del període des de l’1 de juliol de 2015 al 30 de juny de 2016, el que suposa la regularització de 764,77 dies de vacances que l’Empresa devia a la plantilla.

2.- Com a mesura de regularització, adicionalment, es computaran per aquest any els dies devengats durant l’estiu per un període de gaudiment d’octubre a gener.

3.- A partir dels anys següents, el període de devengament serà d’octubre a setembre, la qual cosa evitarà moltes de les irregularitats que es donaven en l’assignació de vacances. L’Empresa regularitzarà els últims 4 anys de vacances no cotitzades a la Seguretat Social.

4.- El treball en festius, a part de rebre el plus previst en el conveni, suposarà un dia lliure per cada festiu treballat. Es compensaran retroactivament els festius de l’any 2016 ja treballats.

5.- En el que no queda recollit a l’acord es respectarà el que digui el conveni mentre en duri la vigència.

6.- L’Empresa retira les dues sancions imposades a un membre de la Secció Sindical de SUT.

7.- Es reconeix la igualtat de condicions entre els treballadors de reforç i la resta de la plantilla.

8.- L’Empresa es compromet a convertir en indefinits els contractes de la plantilla i a no realitzar extincions de contractes, és a dir, a garantir la continuïtat en el treball mentre no es realitzi la conversió a indefinits. El calendari de conversió començarà el setembre i s’acabarà el 15 d’octubre.

9.- L’Empresa es compromet també a no extingir el contracte d’una companya a qui s’havia notificat l’extinció durant les convocatòries.

 

L’Assemblea de Treballadors celebrada ahir dilluns 25 de juliol de 2016 va decidir ratificar l’acord i desconvocar les aturades previstes pels dies 27 i 28 de juliol de 2016.

 

Valoració sindical

 

La plantilla de Ciutart  va començar a organitzar-se per tal de defensar-se dels abusos patronals i per millorar les seves condicions ja a l’inici de l’any passat i aquesta organització va fer possible que en les últimes eleccions sindicals la candidatura de SUT aconseguís desplaçar completament la llista de l’Empresa (UGT) que només va aconseguir un membre dels 9 del Comitè d’Empresa.

 

Malgrat això, l’Empresa va seguir mantenint la dinàmica d’arbitrarietat i fets consumats a la que estava acostumada i això es va fer patent en l’assignació absolutament abusiva de vacances per aquest estiu. Aquest abús i d’altres, tenen com a premissa la subcontractació i l’abús de la contractació temporal per tal de tenir sotmesa la plantilla en tot moment.

Aquests van ser els detonants de les mobilitzacions i, des d’aquest punt de vista, el resultat ha estat de la consecució completa dels objectius immediats que s’havia fixat l’Assemblea.

Però la victòria real és la unitat demostrada en les reivindicacions i la projecció d’aquestes reivindicacions a un gran nombre de centres on es subcontracten els serveis i en els que els piquets informatius han passat per estendre la mà a tots els que estem en les mateixes condicions de fragmentació, inestabilitat, precarietat i explotació.

Cal seguir en guàrdia per assegurar que l’Empresa compleix els seus compromisos i mantenir la xarxa de solidaritat que ens ha permès demostrar una vegada més la força de la classe obrera organitzada.

L’Assemblea d’ahir va finalitzar amb un repàs de totes les irregularitats que l’Empresa Ciutart du a terme i que ens segueixen afectant (encara que hagi resolt les plantejades en la taula reivindicativa): categories, congelació salarial, desplaçaments dins de la jornada, subcontractació, etc.

Per tal d’aconseguir  acabar amb aquests abusos que enfonsen les nostres condicions de treball i de vida, necessitem organitzar el sindicat de classe, estendre la solidaritat i el companyerisme a ultrança per sobre de categories o sectors, oposant-nos a totes les arbitrarietats quotidianes i amb la vista posada a la fi de la subcontractació i del treball assalariat.

 

La nostra millor arma, la solidaritat!

Fora ETTs i subcontractes!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

La Asamblea de Trabajadores de Ciut'art decidió por unanimidad el 6 de junio de 2016 encargar a la Sección Sindical de Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT) la convocatoria de varias jornadas de huelga para reclamar:

 - La regularización de los contratos en fraude de ley y el reconocimiento del carácter indefinido de las relaciones laborales

 - La correcta adjudicación de los días de vacaciones

 - El final del trato discriminatorio hacia los llamados "refuerzos"

 - El cese inmediato de los acosos llevados a cabo por la empresa dirigidos a los compañeros de la Sección Sindical SUT, además de la retirada de las sanciones sin fundamento impuestas a uno de sus miembros.

  

Acuerdo de final de huelga

 

Tras los paros realizadas los días 16 y 23 de junio y 15, 20 y 21 de julio y que han supuesto el cierre de la apertura al público de varios museos de Barcelona (MACBA, Fundación Miró, Museo del Diseño, Monasterio de Pedralbes , Museo de las Culturas del Mundo, Museo Etnológico, Fundación Tàpies, Archivo Histórico de Barcelona, Museo de la Música), la Empresa ha cedido en todos los puntos de la tabla reivindicativa.

Sintéticamente:

1.- La Empresa regulariza las vacaciones del período desde el 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016, lo que supone la regularización de 764,77 días de vacaciones que la Empresa debía a la plantilla.

2.- Como medida de regularización, adicionalmente, se computarán para este año los días devengados durante el verano por un período de disfrute de octubre a enero.

3.- A partir de los años siguientes, el periodo de devengo será de octubre a septiembre, lo que evitará muchas de las irregularidades que se daban en la asignación de vacaciones. La Empresa regularizará los últimos 4 años de vacaciones no cotizadas a la Seguridad Social.

4.- El trabajo en festivos, aparte de recibir el plus previsto en el convenio, supondrá un día libre por cada festivo trabajado. Se compensarán retroactivamente los festivos del año 2016 ya trabajados.

5.- En lo que no queda recogido en el acuerdo se respetará lo que diga el convenio mientras dure su vigencia.

6.- La Empresa retira las dos sanciones impuestas a un miembro de la Sección Sindical de SUT.

7.- Se reconoce la igualdad de condiciones entre los trabajadores de refuerzo y el resto de la plantilla.

8.- La Empresa se compromete a convertir en indefinidos los contratos de la plantilla y no realizar extinciones de contratos, es decir, garantizar la continuidad en el trabajo mientras no se realice la conversión a indefinidos. El calendario de conversión comenzará en septiembre y finalizará el 15 de octubre.

9.- La Empresa se compromete también a no extinguir el contrato de una compañera a quien se había notificado la extinción durante las convocatorias.

 

La Asamblea de Trabajadores celebrada ayer lunes 25 de julio de 2016 decidió ratificar el acuerdo y desconvocar los paros previstos para los días 27 y 28 de julio de 2016.

 

Valoración sindical

 

La plantilla de Ciutart comenzó a organizarse para defenderse de los abusos patronales y para mejorar sus condiciones ya al inicio del año pasado y esta organización hizo posible que en las últimas elecciones sindicales la candidatura de SUT lograra desplazar completamente la lista de la Empresa (UGT) que sólo consiguió un miembro de los 9 del Comité de Empresa.

Pese a ello, la Empresa siguió manteniendo la dinámica de arbitrariedad y hechos consumados a la que estaba acostumbrada y esto se hizo patente en la asignación absolutamente abusiva de vacaciones para este verano. Este abuso y otros, tienen como premisa la subcontratación y el abuso de la contratación temporal para tener sometida la plantilla en todo momento.

Estos fueron los detonantes de las movilizaciones y, desde este punto de vista, el resultado ha sido la consecución completa de los objetivos inmediatos que se había fijado la Asamblea.

Pero la victoria real es la unidad demostrada en las reivindicaciones y la proyección de estas reivindicaciones a un gran número de centros donde se subcontratan los servicios y en los que los piquetes informativos han pasado por extender la mano a todos los que estamos en las mismas condiciones de fragmentación, inestabilidad, precariedad y explotación.

Hay que seguir en guardia para asegurar que la Empresa cumple sus compromisos y mantener la red de solidaridad que nos ha permitido demostrar una vez más la fuerza de la clase obrera organizada.

La Asamblea de ayer finalizó con un repaso de todas las irregularidades que la Empresa Ciutart lleva a cabo y que nos siguen afectando (aunque haya resuelto las planteadas en la tabla reivindicativa): categorías, congelación salarial, desplazamientos dentro de la jornada, subcontratación, etc.

Para conseguir acabar con estos abusos que hunden nuestras condiciones de trabajo y de vida, necesitamos organizar el sindicato de clase, extender la solidaridad y el compañerismo a ultranza por encima de categorías o sectores, oponiéndose a todas las arbitrariedades cotidianas y con la vista puesta en el fin de la subcontratación y del trabajo asalariado.

 

Nuestra mejor arma, la solidaridad!

Fuera ETTs y subcontratas!