Imprimir
(más abajo en castellano)
 

L’Ajuntament “d’esquerres” d’Ada Colau acomiada 36 treballadors del Museu Picasso

El passat dijous, 2 de juliol, fins a 36 treballadors del Museu Picasso de Barcelona van rebre als seus correus electrònics una comunicació de l’Empresa Magmacultura S.L. mitjançant la qual se’ls incloïa en un Expedient de Regulació Ocupacional (ERO). Aquest acomiadament col·lectiu estava acordat i signat amb el Comitè d’Empresa d’UGT.

No obstant això, el Museu Picasso ja portava gairebé un mes amb les seves portes obertes i permetia la visita al centre des del passat dia 12 de juny.

Amb aquest ERO, l’Empresa ha acomiadat a la majoria dels treballadors que van secundar les vagues, a tots els membres dels diversos Comitès de Vaga i la totalitat dels membres de la Secció Sindical de SUT que treballaven al Museu.

 

La situació de la plantilla, activament reivindicativa, ha passat de la “seguretat” laboral promesa per l’Ajuntament a l’acomiadament de més d’un terç dels treballadors.

Amb l’inici de l’estat d’alarma, l’Ajuntament de Barcelona, en una decisió que anava en la mateixa línia de les governamentals a la resta de l’Estat, va publicar un Decret d’Alcaldia el 17 de març en el qual es suspenien tots els contractes públics mentre durés l’estat d’alarma i assegurava el pagament de les nòmines de tots els treballadors subcontractats, per tal de que les mateixes plantilles poguessin tornar a la feina un cop es recuperés la normalitat. La única condició que posava l’Ajuntament era la de no acomiadar a cap treballador i la de no presentar cap Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO).

Per tant, els treballadors del Museu Picasso, que havien deixat els seus llocs de treball a mig servei durant el matí del 13 de març, en una situació estrambòtica en la qual van haver de fer fora als visitants de les sales, van restar en situació de permís retribuït fins la nova apertura del museu, fixada pel 12 de juny. Durant tot aquest període Magmacultura anava donant vagues informacions als treballadors i sí que va presentar un ERTO pels treballadors assignats als centres privats, no dependents d’entitats públiques, com els de Sagrada Família.

Uns dies abans de l’obertura del museu, l’Empresa es va posar en contacte telefònicament amb una petita part dels treballadors del museu oferint-los tornar a la feina, però amb unes condicions contractuals diferents a les anteriors a l’estat d’alarma, mentre no va donar cap comunicació a la resta de la plantilla, que no tenia informació sobre la situació en la qual es podia quedar.

Finalment, el 2 de juliol, els treballadors que no s’havien reincorporat van rebre un correu electrònic de l’Empresa en el qual se’ls informava que els seus suposats “representants” del Comitè d’Empresa havien arribat a un acord amb Magmacultura per realitzar un ERO i acomiadar-los. En total, 36 dels 85 treballadors adscrits al Museu Picasso han estat acomiadats, representant més d’un terç de la plantilla.

 

Els falsos motius econòmics al·legats per l’Empresa amaguen una “venjança” contra una plantilla reivindicativa

Magmacultura va començar a negociar l’ERO el dia 11 de juny, en ple estat d’alarma, arribant a un acord amb el Comitè d’Empresa el 23 de juny, amb l’excusa de que el Museu Picasso els havia modificat el contracte i que això els podia comportar pèrdues econòmiques. La veritat, però, és que la modificació del contracte no es va produir fins un dia més tard, el 12 de juny, per tant, l’Empresa ja tenia en ment fer els acomiadaments.

A més a més, la modificació del contracte per part de la Fundació Museu Picasso, que presideix l’alcaldessa Ada Colau, contradiu l’establert en el Decret d’Alcaldia de 17 de març, que garantia l’estabilitat dels llocs de feina, al menys fins la fi de l’Estat d’Alarma, que va arribar el 21 de juny. La mateixa alcaldessa ha trencat les seves regles del joc al haver permès saltar-se la seva llei per acomiadar a uns treballadors que han participat en diverses jornades de vaga els últims anys.

Entre els treballadors d’atenció al públic del Museu Picasso de Barcelona, hi havia dues preguntes que ressonaven quan van rebre la notícia de l’acomiadament col·lectiu:

·        Quina mena d’Ajuntament “d’esquerres” planifica l’acomiadament d’un terç de la plantilla mentre està en vigor un estat d’alarma i l’executa immediatament després?

·        Quina mena de “sindicat” accepta negociar un ERO en ple estat d’alarma i accepta firmar un acord quan l’article 2 del RDL 9/2020 – encara vigent – prohibeix explícitament els acomiadaments per causa de la COVID-19?

De fet, un recent pronunciament del Jutjat Social nº3 de Sabadell en una demanda d'acomiadament instada pel Sindicat Solidaritat i Unitat dels Treballadors (SUT) ha dictat la nul·litat de l'acomiadament per haver-se realitzat en frau de llei i ser contrari a l'ordenament jurídic establert per l’article 2 del RDL 9/2020.

 

 

 

La falta de legitimitat del Comitè d’Empresa

El Comitè d’Empresa, format íntegrament per UGT, havia sofert un intent massiu de revocació per part de la plantilla. L’únic motiu pel qual no es va materialitzar la revocació va ser perquè l’Empresa i el Comitè d’Empresa va començar a negociar el conveni col·lectiu (la qual cosa bloqueja el procés de revocació), negociació que porten allargant artificialment un any i mig per tal que la plantilla no pugui revocar el Comitè d’Empresa.

De fet, el Comitè d’Empresa no està complet i, per tant, s’haguessin hagut de fer eleccions parcials per tal de completar-lo. Aquestes eleccions parcials van ser convocades pel sindicat SUT però van ser bloquejades per l’Empresa i el Comitè d’Empresa. La convocatòria però va ser ratificada per Sentència del Jutjat Social nº28 de Barcelona.

L’Empresa es va negar igualment a permetre les eleccions parcials malgrat la Sentència i ha mantingut el seu bloqueig malgrat un requeriment d’execució de Sentència del propi Jutjat Social nº28, un laude arbitral que instava a l’Empresa a convocar la mesa electoral i un requeriment de la Inspecció de Treball en el mateix sentit. Tal és el grau de compenetració entre l’actual Comitè d’Empresa d’UGT i l’Empresa que està disposada a incomplir sentències, laudes i requeriments per tal que no hi hagi eleccions parcials i la plantilla esculli una alternativa sindical.

No és cap sorpresa que, en retorn, el Comitè d’Empresa d’UGT firmi un acord d’acomiadament col·lectiu quan encara està vigent la prohibició d’acomiadar per causes relacionades amb la COVID-19 (art. 2 del RDL 9/2020) i, de passada, s’intenta desfer d’una part important dels treballadors que conformen l’alternativa crítica sindical a l’Empresa i estan organitzats entorn del sindicat SUT.

 

La COVID-19 ha estat l’excusa perfecta pel museu, l’Empresa i UGT per fer fora als elements més reivindicatius

El cas és que els acomiadats amb aquest ERO representaven gran part dels vaguistes al museu i, a més, tots els integrants dels diversos Comitès de Vaga han estat inclosos en aquest ERO, així com la totalitat dels membres de la Secció Sindical de SUT al centre. Per contra, cap afiliat d’UGT ha estat inclòs en l’ERO.

Tot plegat ha estat un moviment pinça organitzat a tres bandes. D’una banda, el Museu i l’Empresa es desfan dels elements més reivindicatius del centre que ha suposat un nombre considerable de jornades de vaga en els últims dos anys. De l’altra, el Comitè d’Empresa, incomplet i qüestionat, es desfà de la competència sindical en unes eleccions que intenten posposar i bloquejar però que tard o d’hora s’hauran de fer i en les que la plantilla podrà decidir quin sindicat vol que els representi al Comitè d’Empresa.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

El Ayuntamiento de “izquierdas” de Ada Colau despide a 36 trabajadores del Museo Picasso

El pasado jueves, 2 de julio, hasta 36 trabajadores del Museo Picasso de Barcelona recibieron en sus correos electrónicos una comunicación de la Empresa Magmacultura S.L. mediante la cual se les incluía en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Este despido colectivo estaba acordado y firmado con el Comité de Empresa de UGT.

A pesar de ello, el Museo Picasso ya llevaba casi un mes con sus puertas abiertas y permitía la visita al centro desde el pasado día 12 de junio.

Con este ERE, la Empresa ha despedido a la mayoría de los trabajadores que secundaron las huelgas, a todos los miembros de los distintos Comités de Huelga y a la totalidad de los miembros de la Sección Sindical de SUT que trabajaban en el Museo.

 

La situación de la plantilla, activamente reivindicativa, ha pasado de la “seguridad” laboral prometida por el Ayuntamiento al despido de más de un tercio de los trabajadores.

Con el inicio del Estado de Alarma, el Ayuntamiento de Barcelona, en una decisión que iba en la misma línea que las gubernamentales en el resto del Estado, publicó un Decreto de Alcaldía el 17 de marzo en el cual se suspendían todos los contratos públicos mientras durase el Estado de Alarma y aseguraba el pago de las nóminas de todos los trabajadores subcontratados, para que las mismas plantillas pudieran volver al trabajo una vez se recuperase la normalidad. La única condición que ponía el Ayuntamiento era la de no despedir a ningún trabajador y la de no presentar ningún Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Por tanto, los trabajadores del Museo Picasso, que habían dejado sus puestos de trabajo en mitad del servicio durante la mañana del 13 de marzo, en una situación estrambótica en la cual tuvieron que echar a los visitantes de las salas, quedaron en situación de permiso retribuido hasta la nueva apertura del museo, fijada para el 12 de junio. Durante todo este período Magmacultura iba dando vagas informaciones a los trabajadores y sí que presentó un ERTE para los trabajadores asignados a los centros privados, no dependientes de entidades públicas, como los de la Sagrada Família.

Unos días antes de la apertura del museo, la Empresa se puso en contacto telefónicamente con una pequeña parte de los trabajadores del museo ofreciéndoles volver al trabajo, pero con unas condiciones contractuales diferentes a las anteriores al Estado de Alarma, mientras no dio ninguna comunicación al resto de la plantilla, que no tenía información sobre la situación en la cual se podía quedar.

Finalmente, el 2 de julio, los trabajadores que no se habían reincorporado recibieron un correo electrónico de la Empresa en el cual se les informaba que sus supuestos “representantes” del Comité de Empresa habían llegado a un acuerdo con Magmacultura para realizar un ERE y despedirlos. En total, 36 de los 85 trabajadores adscritos al Museo Picasso han sido despedidos, representando más de un tercio de la plantilla.

 

Los falsos motivos económicos alegados por la Empresa esconden una “venganza” contra una plantilla reivindicativa

Magmacultura empezó a negociar el ERE el día 11 de junio, durante el Estado de Alarma, llegando a un acuerdo con el Comité de Empresa el 23 de junio, con la excusa de que el Museo Picasso les había modificado el contrato y que eso les podía comportar pérdidas económicas. La verdad, pero, es que la modificación del contrato no se produjo hasta un día más tarde, el 12 de junio, por tanto, la Empresa ya tenía en mente hacer los despidos.

Además, la modificación del contrato por parte de la Fundación Museo Picasso, que preside la alcaldesa Ada Colau, contradice lo establecido en el Decreto de Alcaldía de 17 de marzo, que garantiza la estabilidad de los puestos de trabajo, al menos hasta el fin del Estado de Alarma, que llegó el 21 de junio. La misma alcaldesa ha rotos sus reglas del juego al haber permitido saltarse su propia ley para despedir a unos trabajadores que han participado en varias jornadas de huelga en los últimos años.

Entre los trabajadores de atención al público del Museo Picasso de Barcelona, había dos preguntas que resonaban cuando recibieron la noticia del despido colectivo:

·        ¿Qué clase de Ayuntamiento de “izquierdas” planifica el despido de un tercio de la plantilla mientras está en vigor un Estado de Alarma y lo ejecuta inmediatamente después?

·        ¿Qué clase de “sindicato” acepta negociar un ERE durante el Estado de Alarma y acepta firmar un acuerdo cuando el artículo 2 del RDL 9/2020 – todavía vigente – prohíbe explícitamente los despidos por causa del COVID-19?

De hecho, un reciente pronunciamiento del Juzgado Social nº3 de Sabadell en una demanda de despido interpuesta por el Sindicato Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT) ha dictado la nulidad del despido por haberse realizado en fraude de ley y ser contrario al ordenamiento jurídico establecido por el artículo 2 del RDL 9/2020.

 

La falta de legitimidad del Comité de Empresa

El Comité de Empresa, formado íntegramente por UGT, había sufrido un intento masivo de revocación por parte de la plantilla. El único motivo por el cual no se materializó la revocación fue porque la Empresa y el Comité de Empresa empezaron a negociar el convenio colectivo (la cual cosa bloquea el proceso de revocación), negociación que llevan alargando artificialmente un año y medio para que la plantilla no pueda revocar al Comité de Empresa.

De hecho, el Comité de Empresa no está completo y, por tanto, se tendrían que haber celebrado elecciones parciales para poder completarlo. Estas elecciones parciales fueron convocadas por el sindicato SUT pero fueron bloqueadas por la Empresa y el Comité de Empresa. Aunque su convocatoria fue ratificada por Sentencia del Juzgado Social nº28 de Barcelona.

La Empresa se negó igualmente a permitir las elecciones parciales, a pesar de la Sentencia y ha mantenido su bloqueo, a pesar de un requerimiento de ejecución de Sentencia del mismo Juzgado Social nº28, un laudo arbitral que instaba a la Empresa a convocar la mesa electoral y un requerimiento de la Inspección de Trabajo en el mismo sentido. Tal es el grado de compenetración entre el actual Comité de Empresa de UGT y la Empresa que está dispuesta a incumplir sentencias, laudos y requerimientos para que no haya elecciones parciales y la plantilla escoja una alternativa sindical.

No es ninguna sorpresa que, como respuesta, el Comité de Empresa de UGT firme un acuerdo de despido colectivo cuando aún está vigente la prohibición de despedir por causas relacionadas con el COVID-19 (art. 2 del RDL 9/2020) y, de paso, intenta deshacerse de una parte importante de los trabajadores que conforman la alternativa crítica sindical a la Empresa y están organizados entorno al sindicato SUT.

 

La COVID-19 ha sido la excusa perfecta para el museo, la Empresa y UGT para despedir a los elementos más reivindicativos

El caso es que los despedidos con este ERE representaban gran parte de los huelguistas en el museo y, además, todos los integrantes de los varios Comités de Huelga han sido incluidos en este ERE, así como la totalidad de los miembros de la Sección Sindical de SUT en el centro. Por contra, ningún afiliado de UGT ha sido incluido en el ERE.

En conjunto, ha sido un movimiento pinza organizado a tres bandas. Por un lado, el Museo y la Empresa se deshacen de los elementos más reivindicativos del centro que ha supuesto un número considerable de jornadas de huelga en los últimos dos años. Del otro, el Comité de Empresa, incompleto y cuestionado, se deshace de la competencia sindical en unas elecciones que intentan posponer y bloquear pero que tarde o temprano se tendrán que hacer y en las que la plantilla podrá decidir qué sindicato quiere que les represente en el Comité de Empresa.