Novedades


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

(más abajo en castellano)

 

Convocatòria de vaga a la Casa Batlló!

Les treballadores i treballadors del servei d’atenció al visitant de CASA BATLLÓ hem convocat VAGA a partir del dia 8 d’octubre.

Per què?

Els motius que ens han portat a convocar vaga són els següents:

- L’empresa només fa contractacions temporals fraudulentes i ens acomiaden als tres anys de servei per justificar la temporalitat (fraudulenta, igualment).
- No aplicació del conveni del sector en què treballem: el Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural i salaris d’acord a la categoria d’informadors/es.
- Els treballadors i treballadores desafectats no estem cobrant la totalitat del nostre salari mensual.
- Imposició i denegació de vacances de forma unilateral per part de l’empresa i manca d’un calendari laboral anual.
- S’ha abaixat el salari per hora de les “Nits Màgiques” de Casa Batlló.
- La Casa Batlló s’omple la boca amb les mesures anti-Covid19, però només rebem una mascareta al mes, o ni això. A més de patir retards en l’entrega. Per si no n’hi hagués prou, se’ns obliga a atendre el públic (parlant des d’una curta distància) en espais tancats amb molta afluència sense cap mampara protectora.
- L’empresa ha desafectat una part insuficient de la plantilla de l’ERTO i ha reafectat una altra part sense previ avís.

 
Què demanem?

Els punts principals que agrupen les nostres reivindicacions són els següents:

- Conversió a indefinits dels contractes temporals en frau de llei. Només dos treballadors tenen contractes indefinits. Com es justifica la temporalitat d’un personal necessari per a l’activitat normal? Estem farts de viure sota l’amenaça constant de l’acomiadament per la via de la finalització d’uns contractes fraudulents!
- Aplicació del Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural i reconeixement de categoria d’informadors. Fem tasques d’informadors en un centre cultural; l’aplicació del conveni d’hostesses és una estratègia tramposa per mantenir les nostres condicions a la baixa.
- Abonament del salari sencer. Des que han desafectat una part de la plantilla, han reduït el salari i les hores efectives de treball.
- Calendari laboral anual i respecte de les vacances. Actualment l’empresa ens canvia la distribució de la jornada a voluntat (seva), disposa del nostre temps com vol i imposa les nostres vacances.
- Recuperar el salari per hora de “les Nits Màgiques”. L’empresa no pot variar el sou unilateralment i molt menys a la baixa.
- Mesures sanitàries suficients. Les mesures sanitàries han de ser suficients però no podem permetre que sempre es facin seguint la lògica d'estalvi per l'empresa i imposant als treballadors que estiguem tota una jornada amb una incomoditat permanent i havent de reutilitzar la mateixa mascareta tots els dies. Entrega cada mes, sense retards, d’un mínim de dues mascaretes al mes i mampares protectores en aquelles zones tancades de gran afluència.
- Desafectació de més personal de l’ERTO. Malgrat la reducció horària del centre, la quantitat de treballadors disponible quan aquest està obert és totalment insuficient.

La xacra de la subcontractació

No és casual, ni un accident que Casa Batlló i la resta d’empreses principals recorrin a empreses subcontractistes per realitzar les seves activitats essencials. És premeditat i els serveix per reduir les nostres condicions de treball a partir de la imposició de condicions molt baixes i dividint la plantilla d’un mateix centre.  

És per això que els treballadors i treballadores hem d’ignorar aquesta divisió artificiosa, hem d’estendre llaços de companyerisme i de solidaritat per poder acabar junts amb aquesta xacra que només fa que empitjorar cada dia les nostres condicions de treball, que són les nostres condicions de vida. Fora Ett’s i subcontractes! Tots a fixos de l’empresa principal!

 

PROU ABUSOS I PROU PRECARIETAT!

 

Què pots fer per donar-nos suport:

- DIFON LA VAGA (@sut_bcn, @vagaCasaBatllo)

- DÓNA SUPORT A LA CAIXA DE RESISTÈNCIA, ALS PIQUETS O A TRAVÉS DEL NÚMERO DE COMPTE: ES56-0182-4003-17-0201538404

- DEMANA UNA DEVOLUCIÓ ENVIANT UN CORREU A: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (adjunta el teu localitzador d’entrada).

- CONTACTA PER EXTENDRE LA VAGA AL TEU CENTRE DE TREBALL

 

(més amunt en català)

 
¡Convocatoria de huelga en la Casa Batlló!

 
Las trabajadoras y trabajadores del Servicio de atención al visitante de CASA BATLLÓ hemos convocado HUELGA a partir del día 8 de octubre.

¿Por qué?

Los motivos que nos han llevado a convocar huelga son los siguientes:

- La empresa sólo hace contrataciones temporales fraudulentas y nos despiden a los tres años de servicio para justificar la temporalidad (fraudulenta, igualmente).
- No aplicación del convenio del sector en el que trabajamos: el Convenio del Ocio Educativo y Sociocultural y salarios de acuerdo a la categoría de informadores/as.
- Los trabajadores desafectados no estamos cobrando la totalidad de nuestro salario mensual.
- Imposición y denegación de vacaciones de forma unilateral por parte de la empresa y falta de un calendario laboral anual.
- Se ha bajado el salario por hora de las “Nits Màgiques” de Casa Batlló.
- La Casa Batlló se llena la boca con las medidas anti-Covid19, pero sólo recibimos una mascarilla al mes, o ni eso. Además de sufrir retrasos en la entrega. Por si fuera poco, se nos obliga a atender al público (hablando desde una corta distancia) en espacios cerrados con mucha afluencia sin mampara protectora.
- La empresa ha desafectado a una parte insuficiente de la plantilla del ERTE y ha reafectado a otra parte sin previo aviso.

¿Qué reclamamos?

Los puntos principales que agrupan nuestras reivindicaciones son los siguientes:

- Conversión a indefinidos de los contratos temporales en fraude de ley. Sólo dos trabajadores tienen contratos indefinidos. ¿Cómo se justifica la temporalidad de un personal necesario para la actividad normal? ¡Estamos hartos de vivir bajo la amenaza constante del despido por la vía de la finalización de unos contratos fraudulentos!
- Aplicación del Convenio del Ocio Educativo y Sociocultural y reconocimiento de categoría de informadores. Hacemos tareas de informadores en un centro cultural; la aplicación del convenio de azafatas es una estrategia tramposa para mantener nuestras condiciones a la baja.
- Abono del salario completo. Desde que han desafectado a una parte de la plantilla, han reducido el salario y las horas efectivas de trabajo.
- Calendario laboral anual y respeto de las vacaciones. Actualmente la empresa nos cambia la distribución de la jornada a (su) voluntad, dispone de nuestro tiempo como quiere e impone nuestras vacaciones.
- Recuperar el salario por hora de "les Nits Màgiques". La empresa no puede variar el salario unilateralmente y mucho menos a la baja.
- Medidas sanitarias suficientes. Las medidas sanitarias tienen que ser suficientes pero no podemos permitir que siempre se hagan siguiendo la lógica de ahorro para la empresa e imponiendo a los trabajadores que estemos toda una jornada con una incomodidad permanente y teniendo que reutilizar la misma mascarilla todos los días. Entrega cada mes, sin retrasos, de un mínimo de dos mascarillas al mes y mamparas protectoras en aquellas zonas cerradas de gran afluencia.
- Desafectación de más personal del ERTE. A pesar de la reducción horaria del centro, la cantidad de trabajadores disponible cuando éste está abierto es totalmente insuficiente.

La lacra de la subcontratación

No es casual, ni un accidente que Casa Batlló y el resto de empresas principales recurran a empresas subcontratistas para realizar sus actividades esenciales. Es premeditado y les sirve para reducir nuestras condiciones de trabajo a partir de la imposición de condiciones muy bajas y dividiendo la plantilla de un mismo centro.

Es por eso que los trabajadores y trabajadoras debemos ignorar esta división artificiosa, debemos extender lazos de compañerismo y de solidaridad para poder acabar juntos con esta lacra que sólo hace que empeorar cada día nuestras condiciones de trabajo, que son nuestras condiciones de vida. ¡Fuera Ett’s y subcontratas! ¡Todos a fijos de la empresa principal!


¡BASTA DE ABUSOS Y BASTA DE PRECARIEDAD!

 

Qué puedes hacer para apoyarnos:

DIFUNDE LA HUELGA (@sut_bcn, @vagaCasaBatllo)

- APOYA LA CAJA DE RESISTENCIA, EN LOS PIQUETES O A TRAVÉS DEL NÚMERO DE CUENTA: ES56-0182-4003-17-0201538404

- PIDE UNA DEVOLUCIÓN ENVIANDO UN CORREO A: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (adjunta tu localizador de entrada).

- CONTACTA PARA EXTENDER LA HUELGA A TU CENTRO DE TRABAJO

 

SUT , Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting