Imprimir

(más abajo en castellano)

 

Acció solidària a l’interior de la Sagrada Família en la 5a setmana de vaga del personal d’atenció al visitant

 

El personal d’atenció al visitant de la Sagrada Família, subcontractat per Magmacultura, ha realitzat la 5a setmana consecutiva de la vaga indefinida que va iniciar-se el 26 de setembre i que es desenvolupa els dissabtes i diumenges, que són els únics dies que la Sagrada Família obre al públic actualment.

 

També els treballadors d’atenció al visitant de la Casa Batlló, subcontractats per Staffpremium en aquest cas, estan fent vaga indefinida la qual mantenen des de fa 3 setmanes, de dijous a diumenge.

 

Substitució dels vaguistes a la Sagrada Família

 

Malgrat que el 100% del personal d’atenció al visitant i venda d’entrades desafectat de l’ERTO està en vaga, la Sagrada Família obre les portes i té, segons declaracions d’Esteve Camps publicades per La Vanguardia aquest diumenge 25 d’octubre, una mitjana de 1.200 visitants pel matí i 2.500 per la tarda. De fet, la Junta Constructora es vanta de ser el centre cultural més visitat malgrat la pandèmia.

 

Això succeeix perquè es suplanten les funcions del personal vaguista mitjançant personal de seguretat i d’altres serveis subcontractats que expandeixen les seves funcions. Així, les funcions del personal d’atenció al visitant en vaga les fan ara principalment vigilants de seguretat: informar de com comprar tiquets online, gestió de les cues, controlar el flux dels visitants, informar d’on és l’accés al recinte, filtrar que el visitant tingui tiquet, filtrar que no s’entri amb begudes o menjant, reconduir l’entrada de persones amb dificultat d’accés o cotxets, indicar on està el lavabo, informació sobre els horaris i la ubicació de cada espai, el desallotjament del final de la sessió del matí i de la tarda, etc.

 

Aquesta substitució general de les funcions del personal vaguista és una lesió greu del dret de vaga.

 

La negociació

 

Emparats per la impunitat de la substitució de vaguistes operada, ni la Sagrada Família ni Magmacultura es prenen seriosament la negociació amb el Comitè de Vaga.

 

Magmacultura en particular ha endarrerit l’entrega de les actes de les reunions per impedir que es realitzessin les següents i ha rebutjat els quatre possibles moments de reunió previstos per aquesta setmana amb l’excusa de no tenir disponibilitat i posposant la propera reunió fins el dia 10 de novembre.

 

Aquesta actuació obstaculitzadora de la negociació per part de Magmacultura ha motivat l’acció solidària d’aquest diumenge.

 

Acció solidària a l’interior de la Sagrada Família

 

Però malgrat la substitució general de les funcions del personal vaguista, hi ha coses que es queden sense fer. Per exemple, els torns on es validen els codis QR de les entrades estan inhabilitats i la suplantació dels vaguistes en el filtratge visual d’entrades és deficient, a part d’il·legal.

 

Això posa de manifest dos punts:

1.       Que la Sagrada Família està obrint sense un control de l’aforament real.

2.       Que qualsevol que s’ho proposi pot entrar a la Sagrada Família, la qual cosa suposa un forat de seguretat important.

Aquest diumenge 25 d’octubre per la tarda, una desena d’afiliats al sindicat SUT van entrar en tres grups per realitzar una actuació solidària a l’interior de la Sagrada Família desplegant dues pancartes de solidaritat amb els vaguistes i denunciant la substitució de vaguistes.

 

L’acció solidària del diumenge passat va posar en evidència, especialment, que obrir la Sagrada Família quan el 100% del personal d’atenció al visitant està en vaga no és nomes una vulneració del dret de vaga sinó que també és una actuació temerària des del punt de vista de la seguretat sanitària i general.

 

L’Hora Barcelona

 

Aquests dies hem pogut observar que hi ha un denominador comú entre els visitants que venen a les tardes a l’Hora Barcelona (entrada gratuïta), per tots ells és la primera vegada que visiten la Sagrada Família, la qual cosa és un fet de bastanta profunditat: ha fet falta una pandèmia mundial per tal que els treballadors que viuen a Barcelona hagin pogut visitar la Sagrada Família.

 

I això és perquè és un negoci en el que els treballadors que viuen a Barcelona no hi pintaven res, basat en vendre entrades a preus desorbitats mentre es pagaven salaris de misèria al personal de tots els serveis subcontractats: auxiliars, seguretat, neteja, manteniment, atenció al visitants, etc.  

Col·lateralment, la Sagrada Família ha produït un encariment dels preus de tota la zona i amenaça d’enderrocar els habitatges del carrer Mallorca.

 

L’intent de rentar-se la cara de la Sagrada Família en relació als habitants de Barcelona es converteix paradògicament en tot el contrari a través de les converses amb els vaguistes i les explicacions que es van donant pels megàfons.

 

La identificació dels visitants (treballadors de Barcelona) amb les problemàtiques dels vaguistes fan que les aportacions solidàries a la caixa de resistència dels vaguistes siguin considerables i permetin encarar una vaga de llarga duració.

 

A més, després del primer dia de vaga i davant de l’allau de reclamacions formulades pels visitants, la Sagrada Família ha decidit deixar de donar el full oficial de reclamacions als visitants, en l’enèsim incompliment acumulat.

 

10 anys de la consagració de la Sagrada Família

 

El proper dissabte 7 de novembre està prevista la celebració dels 10 anys de la consagració de la Sagrada Família, mentre tota la plantilla del servei d’atenció al visitant està en vaga i la següent reunió està prevista per després.

 

El personal actualment en vaga és el que hauria d’estar als accessos donant la benvinguda i indicant als assistents que es posin gel a les mans i validant-los les entrades; a l’interior fent acomodació de les persones (tant si els seients van numerats com si no), indicant on es fan les comunions als feligresos, gestionant les cues a l’interior i retornant els assistents als seients, portant els ciris, fent la recaptació de les donacions i de les almoïnes, indicant on estan els serveis, obrint i tancant les portes de les entrades i sortides de la nau durant l’acte, realitzant el desallotjament, etc.

 

Per si ha passat desapercebut en l’enumeració de funcions, el personal de Magmacultura que està en vaga és també el que porta els ciris i fa la recaptació d’almoïnes i donacions en les misses que es fan a dins de la Basílica.

 

Fins a aquest punt ha arribat la dèria de la subcontractació!

 

 

Les reivindicacions de la vaga a la Sagrada Família són:

http://sindicatosut.org/index.php/luchas/646-convocada-vaga-a-la-sagrada-familia-a-partir-del-dissabte-26-de-setembre-de-2020-convocada-huelga-en-la-sagrada-familia-a-partir-del-sabado-26-de-septiembre-de-2020

 

Acció solidària realitzada a la Casa Batlló:

https://twitter.com/vaga_magma/status/1315381568760885248

 

Acció solidària realitzada a la Sagrada Família:

https://youtu.be/OONNloMaZpA

 

Més informació:

Web: www.sindicatosut.org

Twitter: @sut_bcn, @vagaCasaBatllo, @vaga_magma

Instagram: @vagaCasaBatllo
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
(més amunt en català)
 

Acción solidaria en el interior de la Sagrada Familia en la 5ª semana de huelga del personal de atención al visitante

 

El personal de atención al visitante de la Sagrada Familia, subcontratado por Magmacultura, ha realizado la 5ª semana consecutiva de huelga indefinida que se inició el 26 de septiembre y que se desarrolla los sábados y domingos, que son los únicos días que la Sagrada Familia abre al público actualmente.

 

También los trabajadores de atención al visitante de la Casa Batlló, subcontratados por Staffpremium en este caso, están haciendo una huelga indefinida que mantienen desde hace tres semanas, de jueves a domingo.

 

Sustitución de los huelguistas en la Sagrada Familia

 

Pese a que el 100% del personal de atención al visitante y venta de entradas desafectado del ERTE está en huelga, la Sagrada Familia abre las puertas y tiene, según declaraciones de Esteve Camps publicadas por La Vanguardia este domingo 25 de octubre, una media de 1.200 visitantes por la mañana y 2.500 por la tarde. De hecho, la Junta Constructora se vanagloria de ser el centro cultural más visitado pese a la pandemia.

 

Esto sucede porque se suplantan las funciones del personal huelguista mediante personal de seguridad y de otros servicios subcontratados que expanden sus funciones. Así, las funciones del personal de atención al visitante en huelga las hacen ahora principalmente vigilantes de seguridad: informar de cómo comprar entradas online, gestión de las colas, controlar el flujo de los visitantes, informes de dónde está el acceso al recinto, filtrar que el visitante tenga entrada, filtrar que no se entre con bebidas o comiendo, reconducir la entrada de personas con dificultad de acceso o cochecitos, indicar dónde está al lavabo, información sobre los horarios y la ubicación de cada espacio, el desalojo del final de la sesión de la mañana y la tarde, etc.

 

Esta sustitución general de las funciones del personal huelguista es una lesión grave del derecho de huelga.

 

La negociación

 

Amparados por la impunidad de la sustitución de huelguistas operada, ni la Sagrada Familia ni Magmacultura se toman en serio la negociación con el Comité de Huelga.

 

Magmacultura en particular ha retrasado la entrega de las actas de las reuniones para impedir que se realizaran las siguientes y ha rechazado los cuatro posibles momentos de reunión previstos para esta semana con la excusa de no tener disponibilidad y posponiendo la próxima reunión hasta el día 10 de noviembre.

 

Esta actuación obstaculizadora de la negociación por parte de Magmacultura ha motivado la acción solidaria de este domingo.

 

Acción solidaria en el interior de la Sagrada Familia

 

Pero pese a la sustitución general de las funciones del personal huelguista, hay cosas que se quedan sin hacer. Por ejemplo, los tornos donde se validan los códigos QR de las entradas están inhabilitados y la suplantación de los huelguistas en el filtraje visual de entradas es deficiente, a parte de ilegal.

 

Esto pone de manifiesto dos puntos:

1.       Que la Sagrada Familia está abriendo sin un control del aforo real.

2.       Que cualquiera que se lo proponga puede entrar en la Sagrada Familia, la cual cosa supone un agujero de seguridad importante.

Este domingo 25 de octubre por la tarde, una decena de afiliados al sindicato SUT entró en tres grupos para realizar una actuación solidaria en el interior de la Sagrada Familia desplegando dos pancartas de solidaridad con los huelguistas y denunciando la sustitución de huelguistas.

 

La acción solidaria del domingo pasado puso en evidencia, especialmente, que abrir la Sagrada Familia cuando el 100% del personal de atención al visitante está en huelga no es solo una vulneración del derecho de huelga, sino que es también una actuación temeraria desde el punto de vista de la seguridad sanitaria y general.

 

La Hora Barcelona

 

Estos días hemos podido observar que hay un denominador común entre los visitantes que vienen por las tardes a la Hora Barcelona (entrada gratuita), para todos ellos es la primera vez que visitan la Sagrada Familia, la cual cosa es un hecho de bastante profundidad: ha sido necesaria una pandemia mundial para que los trabajadores que viven en Barcelona hayan podido visitar la Sagrada Familia.

 

Y esto es porque es un negocio en el que los trabajadores que viven en Barcelona no pintaban nada, basado en vender entradas a precios desorbitados mientras se pagaban salarios de miseria al personal de todos los servicios subcontratados: auxiliares, seguridad, limpieza, mantenimiento, atención al visitante, etc. Colateralmente, la Sagrada Familia ha producido un encarecimiento de los precios de toda la zona y amenaza con echar abajo las viviendas de la calle Mallorca.

 

El intento de lavarse la cara de la Sagrada Familia en relación a los habitantes de Barcelona se convierte paradójicamente en todo lo contrario a través de las conversaciones con los huelguistas y las explicaciones que se van dando por los megáfonos.

 

La identificación de los visitantes (trabajadores de Barcelona) con las problemáticas de los huelguistas hace que las aportaciones solidarias a la caja de resistencia de los huelguistas sean considerables y permitan encarar una huelga de larga duración. 

Además, después del primer día de huelga y ante el alud de reclamaciones formuladas por los visitantes, la Sagrada Familia ha decidido dejar de dar la hoja oficial de reclamaciones a los visitantes, en el enésimo incumplimiento acumulado.

  

10 años de la consagración de la Sagrada Familia

 

El próximo sábado 7 de noviembre está prevista la celebración de los 10 años de la consagración de la Sagrada Familia, mientras toda la plantilla del servicio de atención al visitante está en huelga y la siguiente reunión está prevista para después.

 

El personal actualmente en huelga es el que debería estar en los accesos dando la bienvenida e indicando a los asistentes que se pongan gel en las manos y validándoles las entradas; en el interior acomodando a las personas (tanto si los asientos van numerados como si no), indicando donde se hacen las comuniones a los feligreses, gestionando las colas en el interior y devolviendo los asistentes a los asientos, llevando los cirios, haciendo la recaudación de las donaciones y de las limosnas, indicando donde están los servicios, abriendo y cerrando las puertas de las entradas y salidas de la nave durante el acto, realizando el desalojo, etc.

 

Por si ha pasado desapercibido en la enumeración de funciones, el personal de Magmacultura que está en huelga es también el que lleva los cirios y hace la recaudación de limosnas y donaciones en las misas que se hacen dentro de la Basílica.

 

¡Hasta este punto ha llegado la obsesión con la subcontratación!

 

 

Las reivindicaciones de la huelga en la Sagrada Familia son:

http://sindicatosut.org/index.php/luchas/646-convocada-vaga-a-la-sagrada-familia-a-partir-del-dissabte-26-de-setembre-de-2020-convocada-huelga-en-la-sagrada-familia-a-partir-del-sabado-26-de-septiembre-de-2020

 

Acción solidaria realizada en la Casa Batlló:

https://twitter.com/vaga_magma/status/1315381568760885248

 

Acción solidaria realizada en la Sagrada Familia:

https://youtu.be/OONNloMaZpA

 

Más información:

Web: www.sindicatosut.org

Twitter: @sut_bcn, @vagaCasaBatllo, @vaga_magma

Instagram: @vagaCasaBatllo