Novedades


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

(más abajo en castellano)

Ahir 16 de desembre de 2020 l’empresa subcontractista Magmacultura va comunicar l’acomiadament de 231 treballadors i treballadores dels serveis d’atenció al públic i venta d’entrades de Sagrada Família (i uns altres 55 assignats a altres centres) al·legant la rescissió simultània de tots els quatre contractes de prestació de serveis que mantenia amb la Junta Constructora del Temple, entre d'altres.

Situació de vaga actualment vigent

La plantilla afectada per l’acomiadament ha estat en ERTO o secundant permanentment la vaga indefinida que es va convocar a la Sagrada Família el passat 26 de setembre de 2020 i que s’ha dut a terme tots els caps de setmana que el centre ha obert des de llavors. L’acomiadament col·lectiu es produeix amb la vaga encara convocada, amb la totalitat de la plantilla reafectada per l’ERTO i amb el centre tancat des del passat 7 de novembre de 2020.

Permanent substitució de vaguistes i repressió policial

En totes les ocasions en les que el centre ha obert mentre la vaga ha estat convocada el seguiment ha estat total entre la plantilla no afectada per l’ERTO, que ha vist com les seves funcions han estat realitzades per personal de seguretat i responsables de la subcontracta Magmacultura. A aquesta vulneració s’hi ha de sumar l’assetjament policial constant als piquets informatius de vaguistes concentrats davant del seu centre de treball, que va tenir el seu colofó el dia 7 de novembre, últim dia en el qual el centre va obrir i en el qual els vaguistes van ser desallotjats i retinguts per les Brimo.

Permanent negativa empresarial a negociar una solució al conflicte

Malgrat les reiterades propostes de reunió, l’empresa només va accedir parcialment a negociar davant d’una sol·licitud de mediació, inventant-se tota mena d’excuses per no assistir a les reunions i evitar tractar les reivindicacions de fons que motiven la vaga (calendaris laborals regulars, ampliació de la plantilla desafectada de l’ERTO, acabar amb la fraudulència dels contractes i un llarg etcètera d’irregularitats).

Magmacultura es creu i ven la llegenda de que el SUT convoca vagues sense motiu i es nega a negociar, però aquesta mentida cau pel seu propi pes en el moment en el qual és la plantilla qui decideix convocar i mantenir la vaga, precisament derivada de les pèssimes condicions que Magmacultura es nega a millorar.

Acord d’acomiadament amb un Comitè d’Empresa sense legitimitat

L’acord d’acomiadament col·lectiu ha estat signat per un Comitè d’Empresa que no va ser votat per la plantilla de la Sagrada Família, que va ser subrogada posteriorment a Magmacutura i que com a centre tenia una representació pròpia.

A més, el Comitè d’Empresa, format íntegrament per UGT, havia sofert un intent massiu de revocació per part de la plantilla bloquejat artificialment per l’empresa al·legant la negociació d’un conveni col·lectiu que porten allargant gairebé dos anys. De fet, el Comitè d’Empresa no està complet i, per tant, s’haguessin hagut de fer eleccions parcials per tal de completar-lo. Aquestes eleccions parcials van ser convocades pel sindicat SUT però van ser bloquejades per l’Empresa, el Comitè d’Empresa, CCOO i UGT. La convocatòria però va ser ratificada per Sentència del Jutjat Social nº28 de Barcelona i l’empresa ha incomplert tant la sentència com un laude arbitral posterior per evitar que es convoquin.

Croada antisindical a Magmacultura

L’assetjament antisindical contra el SUT a l’empresa s’ha vist agreujat recentment donada la massiva mobilització de la plantilla en torn del nostre sindicat i la propera finalització del mandat de quatre anys del Comitè d’Empresa, que obligarà tard o d’hora a celebrar eleccions a l’empresa. En aquest context, no és cap sorpresa que el Comitè d’Empresa d’UGT firmi un acord d’acomiadament col·lectiu amb el que s’intenta desfer d’una part important dels treballadors que conformen l’alternativa crítica sindical a l’Empresa i estan organitzats entorn del sindicat SUT.

De fet, aquest és el segon ERO consecutiu que signa aquest Comitè d’Empresa, després d’haver-ne signat un altre amb el que es van acomiadar 36 treballadors i treballadores del Museu Picasso, també organitzats massivament al SUT, el passat mes de juliol, la impugnació del qual està ara mateix pendent de resolució judicial.

Ara i sempre: la solidaritat és la nostra millor arma

L’actuació de Magmacultura i la Junta Constructora, com la de la resta de la patronal, només ens fa constatar que, organitzats en el sindicat de classe, els treballadors i treballadores podem arribar a tenir la força per imposar les millores que necessitem.

Magmacultura ha intentat recórrer a l’amputació d’una part important de l’empresa per intentar evitar que la solidaritat (que ells viuen com un càncer) s’estengui, però això no evitarà que, davant dels abusos que patim i les rebaixes que la patronal intenta i intentarà imposar-nos per superar la seva crisi, la solidaritat s’estengui com l’únic camí que tenim la classe obrera per fer-hi front.

 

LA NOSTRA MILLOR ARMA, LA SOLIDARITAT!

CAP ACOMIADAMENT, SENSE RESPOSTA!

 

 

Ayer 16 de diciembre de 2020 la empresa subcontratista Magmacultura comunicó el despido de 231 trabajadores y trabajadoras de los servicios de atención al público y venta de entradas de Sagrada Familia (y otros 55 asignados a otros centros) alegando la rescisión simultánea de los cuatro contratos de prestación de servicios que mantenía con la Junta Constructora del Templo, entre otros.

Situación de huelga actualmente vigente

La plantilla afectada por el despido ha estado en ERTE o secundando permanentemente la huelga indefinida que se convocó en la Sagrada Familia el pasado 26 de septiembre de 2020 y que se ha llevado a cabo todos los fines de semana que el centro ha abierto desde entonces. El despido colectivo se produce con la huelga aún convocada, con la totalidad de la plantilla reafectada por el ERTE y con el centro cerrado desde el pasado 7 de noviembre de 2020.

Permanente sustitución de huelguistas y represión policial

En todas las ocasiones en las que el centro ha abierto mientras la huelga ha estado convocada el seguimiento ha sido total entre la plantilla no afectada por el ERTE, que ha visto como sus funciones han sido realizadas por personal de seguridad y responsables de la subcontrata Magmacultura. A esta vulneración hay que sumar el acoso policial constante a los piquetes informativos de huelguistas concentrados delante de su centro de trabajo, que tuvo su colofón el día 7 de noviembre, último día en el que el centro abrió y en el que los huelguistas fueron desalojados y retenidos por las Brimo.

Permanente negativa empresarial a negociar una solución al conflicto

A pesar de las reiteradas propuestas de reunión, la empresa sólo accedió parcialmente a negociar ante una solicitud de mediación, inventándose todo tipo de excusas para no asistir a las reuniones y evitar tratar las reivindicaciones de fondo que motivan la huelga (calendarios laborales regulares, ampliación de la plantilla desafectada del ERTE, acabar con la fraudulencia de los contratos y un largo etcétera de irregularidades).

Magmacultura se cree y vende la leyenda de que el SUT convoca huelgas sin motivo y se niega a negociar, pero esta mentira cae por su propio peso en el momento en el que es la plantilla quien decide convocar y mantener la huelga, precisamente derivada de las pésimas condiciones que Magmacultura se niega a mejorar.

Acuerdo de despido con un Comité de Empresa sin legitimidad

El acuerdo de despido colectivo ha sido firmado por un Comité de Empresa que no fue votado por la plantilla de la Sagrada Familia, que fue subrogada posteriormente a Magmacutura y que como centro tenía una representación propia.

Además, el Comité de Empresa, formado íntegramente por UGT, había sufrido un intento masivo de revocación por parte de la plantilla bloqueado artificialmente por la empresa alegando la negociación de un convenio colectivo que llevan alargando casi dos años. De hecho, el Comité de Empresa no está completo y, por tanto, se hubieran tenido que hacer elecciones parciales para completarlo. Estas elecciones parciales fueron convocadas por el sindicato SUT pero fueron bloqueadas por la Empresa, el Comité de Empresa, CCOO y UGT. La convocatoria pero fue ratificada por Sentencia del Juzgado Social nº28 de Barcelona y la empresa ha incumplido tanto la sentencia como un laudo arbitral posterior para evitar que se convoquen.

Cruzada antisindical en Magmacultura

El acoso antisindical contra el SUT en la empresa se ha visto agravado recientemente dada la masiva movilización de la plantilla en torno a nuestro sindicato y la próxima finalización del mandato de cuatro años del Comité de Empresa, que obligará tarde o temprano a celebrar elecciones en la empresa. En este contexto, no es ninguna sorpresa que el Comité de Empresa de UGT firme un acuerdo de despido colectivo con el que se intenta deshacer de una parte importante de los trabajadores que conforman la alternativa crítica sindical en la empresa y están organizados en torno al sindicato SUT.

De hecho, este es el segundo ERE consecutivo que firma este Comité de Empresa, después de haber firmado otro con el que se despidieron 36 trabajadores y trabajadoras del Museo Picasso, también organizados masivamente en el SUT, el pasado mes de julio, la impugnación del cual está ahora mismo pendiente de resolución judicial.

Ahora y siempre: la solidaridad es nuestra mejor arma

La actuación de Magmacultura y la Junta Constructora, como la del resto de la patronal, sólo nos hace constatar que, organizados en el sindicato de clase, los trabajadores y trabajadoras podemos llegar a tener la fuerza para imponer las mejoras que necesitamos.

MagmaCultura ha intentado recurrir a la amputación de una parte importante de la empresa para intentar evitar que la solidaridad (que ellos viven como un cáncer) se extienda, pero esto no evitará que, ante los abusos que sufrimos y las rebajas que la patronal intenta e intentará imponernos para superar su crisis, la solidaridad se extienda como el único camino que tenemos la clase obrera para hacerles frente.

 

¡NUESTRA MEJOR ARMA, LA SOLIDARIDAD!

¡NINGÚN DESPIDO, SIN RESPUESTA!

 

SUT , Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting