Novedades


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Luchas

(más abajo en castellano)

 

Convocatòria de vaga a la Casa Batlló!

Les treballadores i treballadors del servei d’atenció al visitant de CASA BATLLÓ hem convocat VAGA a partir del dia 8 d’octubre.

Per què?

Els motius que ens han portat a convocar vaga són els següents:

- L’empresa només fa contractacions temporals fraudulentes i ens acomiaden als tres anys de servei per justificar la temporalitat (fraudulenta, igualment).
- No aplicació del conveni del sector en què treballem: el Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural i salaris d’acord a la categoria d’informadors/es.
- Els treballadors i treballadores desafectats no estem cobrant la totalitat del nostre salari mensual.
- Imposició i denegació de vacances de forma unilateral per part de l’empresa i manca d’un calendari laboral anual.
- S’ha abaixat el salari per hora de les “Nits Màgiques” de Casa Batlló.
- La Casa Batlló s’omple la boca amb les mesures anti-Covid19, però només rebem una mascareta al mes, o ni això. A més de patir retards en l’entrega. Per si no n’hi hagués prou, se’ns obliga a atendre el públic (parlant des d’una curta distància) en espais tancats amb molta afluència sense cap mampara protectora.
- L’empresa ha desafectat una part insuficient de la plantilla de l’ERTO i ha reafectat una altra part sense previ avís.

 
Què demanem?

Els punts principals que agrupen les nostres reivindicacions són els següents:

- Conversió a indefinits dels contractes temporals en frau de llei. Només dos treballadors tenen contractes indefinits. Com es justifica la temporalitat d’un personal necessari per a l’activitat normal? Estem farts de viure sota l’amenaça constant de l’acomiadament per la via de la finalització d’uns contractes fraudulents!
- Aplicació del Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural i reconeixement de categoria d’informadors. Fem tasques d’informadors en un centre cultural; l’aplicació del conveni d’hostesses és una estratègia tramposa per mantenir les nostres condicions a la baixa.
- Abonament del salari sencer. Des que han desafectat una part de la plantilla, han reduït el salari i les hores efectives de treball.
- Calendari laboral anual i respecte de les vacances. Actualment l’empresa ens canvia la distribució de la jornada a voluntat (seva), disposa del nostre temps com vol i imposa les nostres vacances.
- Recuperar el salari per hora de “les Nits Màgiques”. L’empresa no pot variar el sou unilateralment i molt menys a la baixa.
- Mesures sanitàries suficients. Les mesures sanitàries han de ser suficients però no podem permetre que sempre es facin seguint la lògica d'estalvi per l'empresa i imposant als treballadors que estiguem tota una jornada amb una incomoditat permanent i havent de reutilitzar la mateixa mascareta tots els dies. Entrega cada mes, sense retards, d’un mínim de dues mascaretes al mes i mampares protectores en aquelles zones tancades de gran afluència.
- Desafectació de més personal de l’ERTO. Malgrat la reducció horària del centre, la quantitat de treballadors disponible quan aquest està obert és totalment insuficient.

La xacra de la subcontractació

No és casual, ni un accident que Casa Batlló i la resta d’empreses principals recorrin a empreses subcontractistes per realitzar les seves activitats essencials. És premeditat i els serveix per reduir les nostres condicions de treball a partir de la imposició de condicions molt baixes i dividint la plantilla d’un mateix centre.  

És per això que els treballadors i treballadores hem d’ignorar aquesta divisió artificiosa, hem d’estendre llaços de companyerisme i de solidaritat per poder acabar junts amb aquesta xacra que només fa que empitjorar cada dia les nostres condicions de treball, que són les nostres condicions de vida. Fora Ett’s i subcontractes! Tots a fixos de l’empresa principal!

 

PROU ABUSOS I PROU PRECARIETAT!

 

Què pots fer per donar-nos suport:

- DIFON LA VAGA (@sut_bcn, @vagaCasaBatllo)

- DÓNA SUPORT A LA CAIXA DE RESISTÈNCIA, ALS PIQUETS O A TRAVÉS DEL NÚMERO DE COMPTE: ES56-0182-4003-17-0201538404

- DEMANA UNA DEVOLUCIÓ ENVIANT UN CORREU A: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (adjunta el teu localitzador d’entrada).

- CONTACTA PER EXTENDRE LA VAGA AL TEU CENTRE DE TREBALL

 

(més amunt en català)

 
¡Convocatoria de huelga en la Casa Batlló!

 
Las trabajadoras y trabajadores del Servicio de atención al visitante de CASA BATLLÓ hemos convocado HUELGA a partir del día 8 de octubre.

¿Por qué?

Los motivos que nos han llevado a convocar huelga son los siguientes:

- La empresa sólo hace contrataciones temporales fraudulentas y nos despiden a los tres años de servicio para justificar la temporalidad (fraudulenta, igualmente).
- No aplicación del convenio del sector en el que trabajamos: el Convenio del Ocio Educativo y Sociocultural y salarios de acuerdo a la categoría de informadores/as.
- Los trabajadores desafectados no estamos cobrando la totalidad de nuestro salario mensual.
- Imposición y denegación de vacaciones de forma unilateral por parte de la empresa y falta de un calendario laboral anual.
- Se ha bajado el salario por hora de las “Nits Màgiques” de Casa Batlló.
- La Casa Batlló se llena la boca con las medidas anti-Covid19, pero sólo recibimos una mascarilla al mes, o ni eso. Además de sufrir retrasos en la entrega. Por si fuera poco, se nos obliga a atender al público (hablando desde una corta distancia) en espacios cerrados con mucha afluencia sin mampara protectora.
- La empresa ha desafectado a una parte insuficiente de la plantilla del ERTE y ha reafectado a otra parte sin previo aviso.

¿Qué reclamamos?

Los puntos principales que agrupan nuestras reivindicaciones son los siguientes:

- Conversión a indefinidos de los contratos temporales en fraude de ley. Sólo dos trabajadores tienen contratos indefinidos. ¿Cómo se justifica la temporalidad de un personal necesario para la actividad normal? ¡Estamos hartos de vivir bajo la amenaza constante del despido por la vía de la finalización de unos contratos fraudulentos!
- Aplicación del Convenio del Ocio Educativo y Sociocultural y reconocimiento de categoría de informadores. Hacemos tareas de informadores en un centro cultural; la aplicación del convenio de azafatas es una estrategia tramposa para mantener nuestras condiciones a la baja.
- Abono del salario completo. Desde que han desafectado a una parte de la plantilla, han reducido el salario y las horas efectivas de trabajo.
- Calendario laboral anual y respeto de las vacaciones. Actualmente la empresa nos cambia la distribución de la jornada a (su) voluntad, dispone de nuestro tiempo como quiere e impone nuestras vacaciones.
- Recuperar el salario por hora de "les Nits Màgiques". La empresa no puede variar el salario unilateralmente y mucho menos a la baja.
- Medidas sanitarias suficientes. Las medidas sanitarias tienen que ser suficientes pero no podemos permitir que siempre se hagan siguiendo la lógica de ahorro para la empresa e imponiendo a los trabajadores que estemos toda una jornada con una incomodidad permanente y teniendo que reutilizar la misma mascarilla todos los días. Entrega cada mes, sin retrasos, de un mínimo de dos mascarillas al mes y mamparas protectoras en aquellas zonas cerradas de gran afluencia.
- Desafectación de más personal del ERTE. A pesar de la reducción horaria del centro, la cantidad de trabajadores disponible cuando éste está abierto es totalmente insuficiente.

La lacra de la subcontratación

No es casual, ni un accidente que Casa Batlló y el resto de empresas principales recurran a empresas subcontratistas para realizar sus actividades esenciales. Es premeditado y les sirve para reducir nuestras condiciones de trabajo a partir de la imposición de condiciones muy bajas y dividiendo la plantilla de un mismo centro.

Es por eso que los trabajadores y trabajadoras debemos ignorar esta división artificiosa, debemos extender lazos de compañerismo y de solidaridad para poder acabar juntos con esta lacra que sólo hace que empeorar cada día nuestras condiciones de trabajo, que son nuestras condiciones de vida. ¡Fuera Ett’s y subcontratas! ¡Todos a fijos de la empresa principal!


¡BASTA DE ABUSOS Y BASTA DE PRECARIEDAD!

 

Qué puedes hacer para apoyarnos:

DIFUNDE LA HUELGA (@sut_bcn, @vagaCasaBatllo)

- APOYA LA CAJA DE RESISTENCIA, EN LOS PIQUETES O A TRAVÉS DEL NÚMERO DE CUENTA: ES56-0182-4003-17-0201538404

- PIDE UNA DEVOLUCIÓN ENVIANDO UN CORREO A: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (adjunta tu localizador de entrada).

- CONTACTA PARA EXTENDER LA HUELGA A TU CENTRO DE TRABAJO

 

(más abajo en castellano) 

Convocatòria de vaga

 

La Secció Sindical de SUT a l’empresa Magmacultura ha convocat vaga indefinida a la “Sagrada Família” a partir de dissabte 26 de setembre de 2020 (en l’horari d’obertura actual del centre, es a dir, dissabtes i diumenges).

 

Els motius de la vaga

 

Els motius que ens han portat fins aquí són una llarga llista d’irregularitats que s’han anat acumulant al llarg de tots aquests anys. Al final d’aquesta nota trobareu la llista completa de les irregularitats que composen la taula reivindicativa, però volem aturar-nos en algunes que ens semblen especialment representatives.

 

Els treballadors de la Sagrada Família (subcontractats per Magmacultura) veníem treballant en unes condicions per sota de Conveni del Lleure i de l’Estatut dels Treballadors pel que fa a abusos en les jornades laborals, amb modificacions constants, sense un calendari laboral anual, la falta de compensació dels dies festius treballats, problemes i impagaments constants a les nòmines i una situació generalitzada de por a les represàlies davant de qualsevol reclamació a les empreses, fins que hem dit prou. La gota que ha fet vessar el vas haestatque al reobrir el centre de treball s’ha desafectat una part molt reduïda de la plantilla generant un augment de la càrrega de treball, la negació del gaudiment de les vacances, la no resposta de la empresa davant de nòmines i salaris erronis.

 

Tots aquests fets han impulsat a la Secció Sindical del SUT, organitzats amb la resta de treballadors a plantar-nos i convocar la vaga, però com dèiem són només “la punta de l’iceberg”:

 

Els treballadors i treballadores denunciem que la plantilla subcontractada de la “Sagrada Família” fins ara venen treballant moltes més hores de les que tenen per contracte mitjançant les hores complementàries i que per tant, això ha afectat a la seva prestació de l’ERTO perquè només cobren per la jornada que estan donats d’alta i no la real treballada.

 

Els treballadors no disposem del calendari laboral anual  tal com marca el conveni i els seus horaris mensuals són modificats de forma constant fins i tot vàries vegades dins del propi mes. D’aquesta manera és impossible organitzar-se d’una banda i, de l’altra, acaba implicant els esmentats salaris reduïdíssims.

 

També reclamem que es desafecti de l’ERTO vigent a més treballadors ja que des de la reobertura del temple al públic i l’estimulació de les entrades per als barcelonins la Sagrada Família no ha fet més que incrementar l’aforament deixant només una desena de treballadors per torn quan abans n’eren uns 40 per a  1500-2000 visitants per hora. Un exemple d’això ha estat el darrer cap de setmana de portes obertes (18-20 setembre) en què 6 treballadors havíem d’informar, guiar, conduir a 1000 visitants per hora. A falta de la desafectació total de la plantilla es reclama que les empreses es comprometin al pagament d’un complement per als treballadors que segueixin afectats per l’ERTO.

 

Una altra conseqüència del fet que la plantilla desafectada és insuficientha estat que l’empresa ha negat als treballadors fer vacances perseguint aquells que ja les tenien pactades.

 

A més, l’empresa ha procedit a la desafectació de molts dels treballadors de la Sagrada Família per a treballar a d’altres centres i museus pels quals dóna servei, imposant a aquests la reducció de categoria, alguns sense ser avisats i d’altres que s’han vist obligats a acceptar per por de no tenir feina i l’angoixa econòmica que estem vivint. 

 

Un altre abús que denunciem és que no gaudeixen del descans compensatori que regula el conveni. Així doncs porten anys i anys treballant gratuïtament els festius.

 

L’empresa no permet als treballadors seure durant la seva jornada, que han de fer íntegrament de peu. Si sortís a la premsa que a qualsevol presó de l’estat espanyol els presos han d’estar de peu durant jornades de 6 hores i més sota condicions meteorològiques com el sol de l’estiu, el vent o temporals com el Glòria, o que tenen cadires a la cel·la però no els deixen seure, hi hauria tot un escàndol: seria considerat amb raó una pràctica degradant i contrària a la integritat física. Però aquesta és justament la situació actual a la Sagrada Família!

 

És ara el “millor moment”?

 

La Sagrada Família ve de uns anys d’una elevadíssima facturació. De 2,7 milions de visitants al 2011 passant pels 3,2 del 2014 fins als 4,7 milions durant el 2017. Van guanyar 52 milions d’euros només amb venta d’entrades al 2016 generant uns ingressos anuals de 25 milions, que al 2019 es xifraven en més de 100 milions d’euros!

 

En aquests darrers anys de vaques grasses els treballadors no hem gaudit pas de millors condicions, ben al contrari han anat a pitjor. L’augment de la temporalitat, les modificacions de jornada constants i la falta de calendaris laborals per als treballadors han estat pensants per seguir reduint costos i guanyar-hi més diners encara.

 

Ara, davant d’una situació de màxima vulnerabilitat per a la classe obrera, la Sagrada Família que ve de gaudir aquest alt nivell de facturació segueix prioritzant el treball mort (un edifici) per sobre del treball viu (els treballadors), els quals han permès que facturessin aquelles elevades quantitats i aprofita per a seguir reduint les condicions. Per a la Patronal mai és el “millor moment” de reclamar i sempre ho és per al reduir les condicions de treball.

 

L’únic “millor moment” era al principi de tot, el millor hagués estat assegurar-se que el conveni s’aplicava correctament des del principi. Però no s’ha fet així i els responsables ara tiren pilotes fora.

 

El que sabem segur és que ara no és el “millor moment” per fer-nos treballar menys de la meitat de la plantilla amb aforaments cada cop més nombrosos, deixar-nos robar les vacances, els impagaments pels errors en les nòmines constants o de les hores fetes abans del 12 de març del 2020. Tampoc és el moment per prendre’ns el descans compensatori o per reduir-nos la categoria, ni la jornada, ni per mantenir els contractes temporals en frau de llei, entre altres coses que ja hem explicat.

 

 

Quins són els punts clau del conflicte?

 

Per solucionar un conflicte, cal solucionar el problema que el motiva. Les línies sobre les quals hem plantejat la solució del conflicte, són senzilles:

 

·         Conversió a indefinits dels contractes temporals en frau de llei. Les clàusules de temporalitat són genèriques i incertes perquè no es corresponen a necessitats puntuals sinó a la activitat estructural normal.

 

·         Calendari laboral anual en el qual es detalli la correcció de les irregularitats relatives a les jornades setmanals, compensació de festius, 12 hores de descans diari, respecte de les vacances, respecte del descans setmanal (48 hores juliol i agost i 36 hores la resta de l’any), jornades que no superin les màximes legals, etc. El conveni col·lectiu del Lleure obliga a tenir aquest calendari anual (art. 48.4), ja hauria d’estar fet des del principi de l’any.

 

·         Increment de la plantilla desafectada per l’ERTO i compromís del pagament d’un complement per aquells treballadors encara afectats per l’ERTO. Ja s’ha detallat clarament com les empreses han aprofitat la situació d’estat d’alarma per a la reducció de la plantilla i l’augment de les càrregues de treball.

 

Els altres punts no és que no siguin importants i també s’han de resoldre però aquests tres són els claus.

 

El silenci de les empreses

 

El Comitè de Vaga ha sol·licitat una reunió a les empreses principal i subcontracta per poder resoldre els problemes plantejats. Aquestes, la Junta Constructora del Temple i Magmacultura, no només no han respost a la convocatòria sinó que han intentat bloquejar la vaga, negant-se a rebre’n la informació i vulnerant-ne el dret.

 

Aquesta situació de negació de la realitat ha impedit que la negociació ni tan sols comencés. El primer pas per resoldre un problema és admetre que existeix.

 

 Desenvolupament de la vaga

 

La vaga està convocada a partir del dissabte 26 de setembre de 2020 en els dies actuals d’obertura de la Sagrada Família (dissabtes i diumenges) i, com sempre, es mantindrà fins que ho consideri l’assemblea de vaguistes.

 

Taula reivindicativa completa

 1. Conversió a indefinits dels contractes de la plantilla temporal en frau de llei.
 2. Incrementar el número de treballadors desafectats de l’ERTO.
 3. Pagament d’un complement per als treballadors encara afectats per l’ERTO.
 4. Revertir les reduccions de jornada imposades als treballadors desafectats.
 5. Reconeixement del dret al descans compensatori per treballar en festius per a la plantilla i dret  gaudir-los durant el 2020, sense perjudici del pagament íntegre del plus festiu reflectit al conveni.
 6. Reconeixement del dret dels treballadors a realitzar les vacances d’aquest any 2020. Reconeixement del dret de la plantilla a poder-les demanar per a qualsevol moment del any que resta.
 7. Entrega als treballadors d’un calendari laboral anual (art. 48.4 conveni) que reculli i garanteixi la legalitat establerta en el conveni del Lleure i en l’Estatut dels treballadors
 8. Fi de les modificacions de jornades sense seguir el procediment previst ni justificar els requisits requerits en l’article 41 ET.
 9. Consolidació de les jornades de mitjana anual treballades, comptabilitzant les hores complementàries. 
 10. Pagament de les hores complementàries fetes abans de l’ERTO.
 11. Noves mascaretes FFP2 amb la dotació suficient i recanvis per als treballadors.
 12. Compromís d’entrega firmada d’una còpia mensual dels registres de  jornada segellada per l’empresa.
 13. Entrega a cada treballador per part de l’empresa de la còpia del registre de jornada dels anys 2018, 2019 i 2020.
 14. Reconeixement del dret d’anar al bany durant la jornada i facilitació per al treballadors.
 15. Quant a la prevenció de riscos laborals, realització de la formació necessària i participació de la plantilla en els simulacres necessaris.
 16. Fi de la prohibició d’asseure’s i proveïment dels tamborets necessaris d’acord amb els principis bàsics de prevenció de riscos i el dret a un entorn de treball adaptat i saludable.
 17. Elaboració de nòmines clares i sense errors.
 18. Pagament retroactiu de les quantitats degudes, pels conceptes exposats al llistat d’irregularitats, corresponents a la totalitat del 2019 i 2020.
 19. Abonament de la part dels salaris no pagats: per nòmines mal calculades,  per la falta de respecte de l’article 30 ET.
 20. Compromís de manteniment el descans diari de 15 minuts retribuïts
 21. Dotació per als treballadors d’uniformes suficients de les talles adequades ( dos conjunts i el calçat requerit).
 22. Compliment de la formació anual prevista en l’article 23.3 ET.
 23. Transparència i informació  en el cas de positius en Covid-19 i per a qualsevol tipus de malaltia contagiosa en la plantilla per tal que els treballadors puguin prendre les mesures necessàries.
 24. Neteja adequada de la zona de taquilles i vestuaris que utilitzen els treballadors no es neteja de forma freqüent durant el dia.
 25. Dotació de guixetes suficients, una per treballador.
 26. Consideració de jornada i per tant abonament del temps el dedicat al vestuari per posar-se l’uniforme.
 27. Reconeixement de la categoria i horari anterior per als treballadors desafectats de l’ERTO.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatoria de huelga

 

La Sección Sindical del SUT en la empresa Magmacultura ha convocado huelga indefinida en la “Sagrada Familia” a partir del sábado 26 de septiembre de 2020 (en el horario de apertura actual del centro, es decir, sábados y domingos).

 

Los motivos de la huelga

 

Los motivos que nos han llevado hasta aquí son una larga lista de irregularidades que se han ido acumulando a lo largo de todos estos años. Al final de esta nota encontraréis la lista completa de las irregularidades que componen la tabla reivindicativa, pero queremos detenernos en algunas que nos parecen especialmente representativas.

 

Los trabajadores de la Sagrada Familia (subcontratados por Magmacultura) veníamos trabajando en unas condiciones por debajo del Convenio del Ocio y del Estatuto de los Trabajadores con relación a abusos en las jornadas laborales, con modificaciones constantes, sin un calendario laboral anual, no compensación de los días festivos trabajados, problemas e impagos constantes en las nóminas y una situación generalizada de miedo a las represalias ante cualquier reclamación a las empresas, hasta que hemos dicho basta.  La gota que colma el vaso ha sido que al reabrir el centro de trabajo se ha desafectado a una parte muy reducida de la plantilla generando un aumento de la carga de trabajo, la negativa del disfrute de las vacaciones, la no respuesta de la empresa ante nóminas y salarios erróneos.

 

Todos estos hechos han impulsado a la Sección Sindical de SUT, organizados con la resta de trabajadores a plantarnos y convocar la huelga, pero como decíamos son sólo “la punta del iceberg”:

 

Los trabajadores y trabajadoras denunciamos que la plantilla subcontrata de la “Sagrada Familia” hasta ahora vienen trabajando muchas más horas de las que tienen por contrato por medio de horas complementarias y que, por lo tanto, esto ha afectado su prestación de ERTO porque sólo cobran por la jornada por la que están dados de alta y no la real trabajada.

 

Los trabajadores no disponemos de calendario laboral anual tal y como marca el convenio y sus horarios mensuales son modificados constantemente incluso varias veces dentro del propio mes. De esta manera es imposible organizarse, por un lado, y por el otro, acaba implicando los mencionados salarios reducidísimos.

 

También reclamamos que se desafecte del ERTE vigente a más trabajadores ya que desde de la reapertura del templo al público y la estimulaicón de las entradas para los barceloneses la Sagrada Familia no ha hecho más que incrementar el aforo dejando sólo una decena de trabajadores por turno cuando antes había unos 40 para 1500-2000 visitantes por hora. Un ejemplo de esto ha sido el último fin de semana de puertas abiertas (18-20 de septiembre) en que 6 trabajadores teníamos que informar, guiar, conducir a 1000 visitantes por hora. A falta de la desafectación total de la plantilla se reclama que las empresas se comprometan al abono de un complemento para los trabajadores que signa afectados por el ERTE.

 

Otra consecuencia del hecho que la plantilla desafectada es insuficiente ha sido que la empresa ha negado a los trabajadores la realización de vacaciones persiguiendo a aquellos que ya las tenían pactadas.

 

Además, la empresa ha procedido a la desafectación de muchos de los trabajadores de la Sagrada Familia para trabajar en otros centros y museos para los que da servicio, imponiéndoles la reducción de categoría, algunos sin ni siquiera ser avisados y otros que se han visto obligados a aceptar por miedo de no tener trabajo y la angustia económica que estamos viviendo.

 

Otro abuso que denunciamos es que no disfruten del descanso compensatorio que regula el convenio. Así pues, llevan años y años trabajando gratuitamente los festivos.

 

La empresa no permite a los trabajadores sentarse durante su jornada, que tienen que realizar íntegramente de pie. Si saliese en la prensa que en cualquier prisión del estado español los presos tienen que estar de pie durante jornadas de 6 horas y más bajo condiciones meteorológicas como a pleno sol en verano, viento o temporales como el Gloria, o que tienen sillas en su celda, pero no los dejan sentarse, habría un escándalo: sería considerado con razón una práctica degradante y contraria a la integridad física. ¡Pero esta es justamente la situación actual en la Sagrada Familia!

 

¿Es ahora el “mejor momento”?

 

La Sagrada Familia viene de unos años con una elevadísima facturación. De 2,7 millones de visitantes en el 2011 pasando por los 3,2 del 2014 hasta los 4,7 millones durante el 2017. Ganaron 52 millones de euros sólo con la venta de entradas en el 2016 generando unos ingresos anuales de 25 millones, ¡que en el 2019 se cifraban en más de 100 millones de euros!

 

En estos últimos años de vacas gordas, los trabajadores no hemos disfrutado de mejores condiciones, sino que han ido a peor. El aumento de la temporalidad, las modificaciones de jornada constantes y la falta de calendarios laborales para los trabajadores han sido pensados para seguir reduciendo costes y ganar más dinero todavía.

 

Ahora, ante una situación de máxima vulnerabilidad para la clase obrera, la Sagrada Familia, que ha estado disfrutando de este alto nivel de facturación sigue priorizando el trabajo muerto (un edificio) por encima del trabajo vivo (los trabajadores), quienes han permitido que facturasen esas elevadas cantidades y aprovecha para seguir reduciendo condiciones. Para la Patronal nunca es el “mejor momento” de reclamar y siempre lo es para reducir las condiciones de trabajo.

 

El único “mejor momento” era al principio de todo, lo mejor hubiera sido asegurarse que el convenio se aplicaba correctamente desde el principio. Pero no se ha hecho así y los responsables ara tiran pelotas fuera.

 

Lo que sabemos seguro es que ahora no es el “mejor momento” para hacernos trabajar menos de la mitad de la plantilla con aforos cada vez más numerosos, dejarnos robar las vacaciones, los impagos constantes por los errores en las nóminas o de las horas hechas antes del 12 de marzo 2020. Tampoco es el momento para quitarnos el descanso compensatorio o para reducirnos la categoría, ni la jornada, ni para mantener los contratos temporales en fraude de ley, entre otras cosas que ya hemos explicado.

 

¿Cuáles son los puntos clave del conflicto?

 

Para solucionar un conflicto, es necesario solucionar el problema que lo motiva. Las líneas sobre las que hemos planteado la solución del conflicto, son sencillas:

 

·        Conversión a indefinidos de los contratos temporales en fraude de ley. Las cláusulas de temporalidad son genéricas e inciertas porque no corresponden a necesidades puntuales sino a la actividad estructural normal. 

 

·     Calendario laboral anual en el que se detalle la corrección de las irregularidades relativas a las jornadas semanales, compensación de festivos, 12 horas de descanso diario, respeto de las vacaciones, respecto del descanso semanal (48 horas julio y agosto y 36 horas el resto del año), jornadas que no superen las máximas legales, etc. El convenio colectivo del Ocio obliga a tener este calendario anual (art.48.4), ya debería estar hecho desde principios de año.

 

·         Incremento de la plantilla desafectada por el ERTE y compromiso del abono de un complemento para aquellos trabajadores todavía afectados por el ERTE. Ya se ha detallado claramente como las empresas han aprovechado la situación de estado de alarma apara la reducción de la plantilla y el aumento de las cargas de trabajo.

 

Los otros puntos no es que no sean importantes y también se tienen que resolver, pero estos tres son los claves.

 

El silencio de las empresas

 

El Comité de Huelga ha solicitado una reunión a la empresa principal y subcontrata para poder resolver los problemas planteados. Éstas, la Junta Constructora del Templo y Magmacultura, no sólo no han respondido a la convocatoria, sino que han intentado bloquear la huelga, negándose a recibir la información y vulnerando su derecho.

 

Esta situación de negación de la realidad ha impedido que la negociación ni siquiera empezase. El primer paso para resolver un problema es admitir que existe.

 

Desarrollo de la huelga

 

La huelga está convocada a partir del sábado 26 de septiembre de 2020 en los días actuales de apertura de la Sagrada Familia (sábados y domingos) y, como siempre, se mantendrá hasta que lo considere la asamblea de huelguistas.

 

Tabla reivindicativa completa

 1. Conversión a indefinidos de los contratos de la plantilla temporal en fraude de ley.
 2. Incrementar el número de trabajadores desafectados por el ERTE.
 3. Pago de un complemento para los trabajadores todavía afectados por el ERTE.
 4. Revertir las reducciones de jornada impuestas a los trabajadores desafectados.
 5. Reconocimiento del derecho a descanso compensatorio por trabajar en festivos para la plantilla y derecho a disfrutarlos durante el 2020, sin perjuicio del pago íntegro del plus festivo reflejado en el convenio.
 6. Reconocimiento del derecho de los trabajadores a realizar las vacaciones de este año 2020. Reconocimiento del derecho de la plantilla a poderlas pedir para cualquier momento de lo que queda de año.
 7. Entrega a los trabajadores de un calendario laboral anual (art. 48.4 convenio) que recoja y garantice la legalidad establecida en el convenio del Ocio y en el Estatuto de los trabajadores.
 8. Fin de las modificaciones de jornadas sin seguir el procedimiento previsto ni justificar los requisitos requeridos en el artículo 47 ET.
 9. Consolidación de las jornadas de media anual trabajadas, contabilizando las horas complementarias.
 10. Abono de las horas complementarias hechas antes del ERTE.
 11. Nuevas mascarillas FFP2 con la dotación suficiente y repuestos para los trabajadores.
 12. Compromiso de entrega firmada de una copia mensual de los registros de jornada sellada por la empresa.
 13. Entrega a cada trabajador por parte de la empresa de la copia del registro de jornada de los años 2018, 2019 y 2020.
 14. Reconocimiento del derecho de ir al baño durante la jornada y facilitación para realizarlo.
 15. En cuanto a la prevención de riesgos laborales, realización de la formación necesaria y participación de la plantilla en los simulacros necesarios.
 16. Fin de la prohibición de sentarse y abastecimiento de los taburetes necesarios de acuerdo con los principios básicos de prevención de riesgos y el derecho a un entorno de trabajo adaptado y saludable.
 17. Elaboración de nóminas claras y sin errores.
 18. Pago retroactivo de las cantidades debidas, por los conceptos expuestos al listado de irregularidades, correspondientes a la totalidad de 2019 y 2020.
 19. Abono de la parte de los salarios no pagados: por nóminas mal calculadas, por la falta de respeto del artículo 30 ET.
 20. Compromiso de mantenimiento el descanso diario de 15 minutos retribuidos
 21. Dotación para los trabajadores de uniformes suficientes de las tallas adecuadas (dos conjuntos y el calzado requerido).
 22. Cumplimiento de la formación anual prevista en el artículo 23.3 ET.
 23. Transparencia e información en el caso de positivos en Covid-19 y para cualquier tipo de enfermedad contagiosa en la plantilla para que los trabajadores puedan tomar las medidas necesarias.
 24. Limpieza adecuada de la zona de taquillas y vestuarios que utilizan los trabajadores y que no se limpia de forma frecuente durante el día.
 25. Dotación de taquillas suficientes, una por trabajador.
 26. Consideración de jornada y por tanto abono del tiempo el dedicado al vestuario para ponerse el uniforme.
 27. Reconocimiento de la categoría y horario anterior para los trabajadores desafectados del ERTE.

 

En el segon dia de #vagaLaPedrera l’empresa ha cedit en diversos punts:

 

- L’empresa ha convertit TOTS els contractes en contractes indefinits (punt fonamental importantíssim, aconseguit).

- L’empresa ha renunciat a que la plantilla recuperi amb hores gratis el complement de l’ERTO (punt fonamental, aconseguit).

- L’empresa ha renunciat a les jornades d’11 hores (punt fonamental, aconseguit).

- L’empresa farà una regulació de categories (insuficient, mantenim la reivindicació inicial).

- Calendari laboral anual, amb els festius, vacances, descans diari i setmanal tal com marca el conveni (ens ho creurem quan ho veiem, tenen dues setmanes...).

- Cadires altes sense prohibició de seure-hi (punt fonamental, ens ho creurem quan les veiem in situ). Opció del treballador de cobrar en 12 o 14 pagues (aconseguit).

  

L’assemblea de vaguistes ha decidit suspendre cautelarment la vaga 2 setmanes per comprovar que l’empresa compleix i corregeix el que queda. Si no compleixen, hi tornarem!

Tot això ha estat possible gràcies a la pinya feta per la plantilla entorn de la secció sindical i a la solidaritat rebuda de companys i companyes d’altres empreses i sectors que han recolzat els piquets i fet possible la vaga.

La nostra millor arma, la solidaritat!

 

Més informació:

www.twitter.com/vagaLaPedrera

http://sindicatosut.org/index.php/luchas/643-convocada-vaga-indefinida-a-la-pedrera-a-partir-del-dilluns-3-d-agost-de-2020

 

 

 

(más abajo en castellano)

 

Convocada vaga indefinida a "La Pedrera" a partir del dilluns 3 d’agost de 2020

 

 

 

 

 

 

Recentment s’ha constituït una Secció Sindical de SUT a SERVEIS PERSONALS TRANSVERSAL FCLP S.L., l’empresa “tapadera” que utilitza la Fundació Catalunya La Pedrera per tenir treballadors en pitjors condicions (d’aquí les tímides sigles FCLP camuflades al final del nom de l’empresa).

 

La Secció Sindical de SUT ha convocat vaga indefinida al Servei d’Atenció al Visitant de La Pedrera a partir de dilluns 3 d’agost de 2020.

 

 

 

Per què?

 

 

 

Els motius que han portat aquí són una llarga llista d’irregularitats que s’han anat acumulant al llarg de tots aquests anys. Al final d’aquesta nota trobareu la llista completa de les irregularitats que composen la taula reivindicativa, però volem aturar-nos en algunes que ens semblen especialment representatives.

 

 

 

Els treballadors de Transversal a La Pedrera no tenen dret a 14 festius a l’any. No diem ja de gaudir-los en el dia que toca i no en un altre dia compensatori. Diem de no tenir-los directament. Els 14 festius s’han reduït màgicament a 4 per la plantilla de Transversal. Pels temporals ni tan sols aquests 4 dies es contemplen. I no “ara”, per la situació excepcional que sembla que ho justifiqui tot, no. Sempre ha estat així. Hi ha treballadors amb més de 14 anys d’antiguitat que han regalat a l’empresa 10 dies de la seva vida personal cada any. 14 x 10 = 140. Això són més de la meitat dels dies laborals d’un any sencer. És greu això? Sí, molt greu. Però real.

 

Els treballadors temporals no cobren les vacances. No ens referim a l’abús habitual a tantes empreses de que les vacances es paguin al final del contracte enlloc de gaudir-les durant el contracte. Ens referim a que si un mes agafem una setmana de “vacances”, aquell mes cobrem una setmana menys: no es cobren les vacances, ni durant ni al final del contracte. És tan greu que costa de creure, oi? A nosaltres també ens va costar de creure fins que vam comprovar a les nòmines que efectivament així era.

 

La desorganització és tal que a final d’any els treballadors “debem” de l’ordre de 200 i 300 hores que hem de treballar novembre i desembre molt per sobre de la nostra jornada per “tornar-les”. Aquesta desorganització no és casualitat. És producte sobretot d’una dinàmica de facilitar-li les coses a l’empresa en detriment dels drets més bàsics de la plantilla i d’una dinàmica premeditada de generar aquest desequilibri com a base d’una sèrie d’abusos ulteriors.
 
Amb la reobertura de La Pedrera, la plantilla ha estat sotmesa a jornades d’11 hores. Això ja passava abans del COVID-19? Sí, ja passava. El modus operandi era un xantatge bastant bàsic, però efectiu que obligava a encadenar la jornada amb l’event programat aquell vespre o a fer un “doblete” el cap de setmana. Tan bàsic i efectiu com deplorable. El que ha passat després de la reobertura és que d’una banda s’han volgut obrir més espais, d’altra banda la plantilla està sota mínims perquè hi ha hagut 13 baixes: la “solució” de l’empresa ha estat que els treballadors fessin jornades d’11 hores.

 
Devolució del complement de l’ERTO. L’empresa va decidir complementar la prestació de l’ERTO. Podria semblar una actuació fins i tot lloable, però... es va dir a la plantilla que aquest complement s’hauria de retornar “recuperant” hores gratis un cop acabat l’ERTO, admetent davant de tots els treballadors que “no és del tot legal” i quedant-se tan amples. Des d’aquesta perspectiva no sembla una actuació tant lloable, no? Hi va haver fins i tot treballadors que van demanar de no cobrar el complement per no haver-lo de tornar, però la resposta va ser invariablement “s’ha decidit així”.  Com a resposta a totes les consultes i queixes escrites sobre aquest tema, invariablement, se’ls trucava per telèfon enlloc de respondre’ls, i és que aquesta era la consigna que havia donat l’empresa: no fer mai al·lusió per escrit d’aquest tema.

 

Hi ha dues cadires en tota La Pedrera i està prohibit seure-hi... Si sortís a la premsa que a qualsevol presó de l’estat espanyol els presos han d’estar de peu durant jornades d’11 hores sota el sol, o que tenen cadires a la cel·la però no els deixen seure, hi hauria tot un escàndol: seria considerat amb raó una pràctica degradant i contrària a la integritat física. Però aquesta és la situació actual a La Pedrera amb especial gravetat en la posició de prendre la temperatura: tota la jornada sota el sol de peu sense fer ni una sola rotació. Fins i tot el medidor de temperatura s’ha espatllat de la calor del sol directe...

 

 

 

És ara el “millor moment”?

 

 

 

Mai és el “millor moment”. L’únic “millor moment” era al principi de tot, el millor hagués estat assegurar-se que el conveni s’aplicava correctament des del principi. Però no s’ha fet així i els responsables ara tiren pilotes fora.

 

El que sabem segur és que ara no és el “millor moment” per fer-nos treballar 11 hores seguides, ens fessin retornar el complement de l’ERTO amb hores gratis i doblant als caps de setmana, ni tampoc per seguir tenint 10 dies festius menys que els que toquen, ni contractes temporals en frau de llei, entre altres coses que ja hem explicat.

 

 

 

Quins són els punts clau?

 

 

 

Per solucionar un conflicte, cal solucionar el problema que el motiva. Les línies sobre les quals hem plantejat la solució del conflicte, són senzilles:

 

Conversió a indefinits dels contractes temporals en frau de llei, és a dir, tots. Es pot veure un exemple del que l’empresa “tapadera” de la FCLP (Fundació Catalunya La Pedrera) considera un treball “temporal”: “realització de les funcions pròpies de la seva categoria en les exposicions temporals i permanent i el servei d’audioguies segons el calendari lliurat per l’empresa”, és per llogar-hi cadires. Potser es considera que entre els valors de la Fundació hi ha un compromís amb la temporalitat de l’ocupació, algú ho hauria d’explicar. Addicionalment, la plantilla està igualment sota mínims (13 baixes des de l’inici del confinament) així que no es pot considerar que s’estigui assumint un excés de plantilla que no es podrà mantenir, tot el contrari.

 

 

 

 

 

 

Calendari laboral anual (fins desembre en aquest cas) en el que es pugui comprovar que s’han corregit les irregularitats relatives a les jornades setmanals, compensació de festius, 12 hores de descans diari, vacances (pagades), respecte del descans setmanal (48 hores juliol i agost i 36 hores la resta de l’any), jornades que no superin les màximes legals, etc. i en el que es pugui comprovar que no hi ha cap hora addicional com a “recuperació” del complement de l’ERTO. El conveni col·lectiu del Lleure obliga a tenir aquest calendari anual (art. 48.4), ja hauria d’estar fet des del principi de l’any.

 

Reconeixement de la categoria d’informador. Malgrat que la plantilla realitza funcions d’informació (i, fins i tot, de taquilles i alguns, també, de coordinació) l’empresa aplica indiscriminadament la categoria de controlador/a de sala. Per si la comparativa amb un altre sector ajuda, això és l’equivalent a un restaurant en el que tots els treballadors són ajudants de cambrer/a o ajudants de cuiner/a. És tan típic com abusiu.

 

 

 

Els altres punts no és que no siguin importants i també s’han de resoldre però aquests tres són els claus i així ho hem comunicat a l’empresa des el primer moment.

 

 

 

La “sorpresa” de la Direcció

 

 

 

Des del punt de vista de la negociació, el Comitè de Vaga ha mantingut tres reunions amb l’empresa (dissabte, dimarts i dimecres).

 

En cap d’aquestes reunions l’empresa ha fet cap proposta concreta de resolució dels problemes que els hem plantejat: s’han limitat a negar que els problemes existissin. L’empresa ho fa tot bé i per tant no hi ha res a arreglar.

 

Aquesta situació de negació de la realitat ha impedit que la negociació ni tan sols comencés, malgrat haver mantingut tres reunions amb ells. El primer pas per resoldre un problema és admetre que existeix.

 

 

 

Interrogatoris a porta tancada

 

 

 

Volem denunciar també públicament un fet que ha succeït durant tota aquesta setmana. Tots els treballadors indefinits de la plantilla, excepte els membres de la Secció Sindical, han estat cridats per les Caps de Servei a una reunió individual en la que se’ls ha fet un interrogatori inquisitiu ple de retrets i amb una agressivitat inacceptable.

 

 

 

Un és el que fa, no el que diu

 

 

 

En vista de tot això, és possible que la imatge que tenen d’ells mateixos i que intenten projectar determinats directius de la Fundació Catalunya La Pedrera i de SERVEIS PERSONALS TRANSVERSAL FCLP S.L. no es correspon amb la realitat. La carcassa i el discurs exterior podrien ser pràcticament modèlics (no diem que ho siguin) però no serveix de res si la realitat al centre de treball s’assembla més a una comissaria que a un museu.

 

La realitat és que La Pedrera és un dels pocs museus de Barcelona en el qual la situació encara és tan dantesca com la que hem descrit. Encara que lluny de ser llocs de treball idíl·lics, la major part dels museus han posat a lloc almenys les irregularitats explicades aquí i que també formaven part del dia a dia, fins que les plantilles s’han anat sindicalitzant i plantejant reivindicacions tant bàsiques com les que es plantegen aquí.

 

 

 

Desenvolupament de la vaga

 

 

 

La vaga està convocada a partir del dilluns 3 d’agost de 2020 i, com sempre, es mantindrà fins que ho consideri l’assemblea de vaguistes.

 

 

 

Taula reivindicativa

 

 

 

El detall de la taula reivindicativa és el següent:

 

1.    Conversió a indefinits dels contractes de la plantilla temporal en frau de llei.

 

2.    Final de la imposició de treball en festius sense rebre un dia alternatiu a canvi ni cobrar el plus festiu.

 

3.    Respecte de la jornada setmanal establerta pel contracte i pel conveni sectorial d’aplicació (conveni del lleure educatiu i sòcio-cultural), així com de la jornada anual màxima fixada pel conveni.

 

4.    Fi de la imposició de jornades d’11 hores efectives de treball.

 

5.    Respecte estricte de les 12 hores entre finalització i inici de la jornada.

 

6.    Fi de la distribució irregular de la jornada per sobre dels límits establerts i sense seguir els procediment legals.

 

7.    Respecte del descans setmanal establert a l’article 52 del conveni.

 

8.    Garantia escrita que la plantilla no haurà de retornar amb hores gratuïtes el complement de la prestació d’atur cobrat durant l’ERTO.

 

9.    Calendari laboral anual (art. 48.4 conveni) que reculli i garanteixi els punts anteriors.

 

10.Fi de les modificacions d’horaris mensuals dins del propi mes, sense seguir el procediment previst ni justificar els requisits requerits en l’article 41 ET.

 

11.Regularització de les categories laborals, ja que s’utilitza fraudulentament la categoria de controlador/a de sales quan, en realitat la quasi totalitat de la plantilla realitza tasques de venda d’entrades o d’informació i, en determinats casos, de coordinació i tasques administratives.

 

12.Abonament de les quantitats degudes per l’aplicació irregular la distribució irregular de jornada.

 

13.Abonament de les hores extres realitzades al superar la jornada ordinària legal (art. 51.2 conveni).

 

14.Pagament retroactiu de les quantitats degudes, pels conceptes exposats, corresponents a la totalitat del 2019 i 2020.

 

15.Entrega a cada treballador per part de l’empresa de la còpia dels fitxatges dels anys 2018, 2019 i 2020.

 

16.Encara que hi ha alguna cadira alta a les sales, en la pràctica no es permet que la plantilla s’hi assegui, infringint els principis bàsics de prevenció de riscos i el dret a un entorn de treball adaptat i saludable.

 

17.Fi de la imposició del prorrateig de les pagues extres sense el consentiment individual (art. 47 conveni).

 

18.Fi de l’assignació irregular de vacances i respecte de l’antelació suficient de dos mesos (art. 38 ET).

 

19.Compliment de la formació anual prevista en l’article 23.3 ET.

 

 

 

Convocada huelga indefinida en “La Pedrera” a partir del lunes 3 de agosto de 2020

 

 

 

Recientemente se ha constituido una Sección Sindical de SUT en SERVEIS PERSONALS TRANSVERSAL FCLP S.L., la empresa "tapadera" que utiliza la Fundación Catalunya La Pedrera para tener trabajadores en peores condiciones (de ahí las tímidas siglas FCLP camufladas al final del nombre de la empresa). 

 

La Sección Sindical de SUT ha convocado huelga indefinida en el Servicio de Atención al Visitante de La Pedrera a partir del lunes 3 de agosto de 2020.

 

¿Porqué?

 

Los motivos que han llevado aquí son una larga lista de irregularidades que se han ido acumulando a lo largo de todos estos años. Al final de esta nota encontraréis la lista completa de las irregularidades que componen la tabla reivindicativa, pero queremos detenernos en algunas que nos parecen especialmente representativas.

 

Los trabajadores de Transversal en La Pedrera no tienen derecho a 14 festivos al año. No decimos ya a disfrutarlos en el día que toca y no en otro día compensatorio. Decimos a no tenerlos directamente. Los 14 festivos se han reducido mágicamente a 4 para la plantilla de Transversal. Para los temporales ni siquiera estos 4 días se contemplan. Y no “ahora”, por la situación excepcional que parece que lo justifique todo, no. Siempre ha sido así. Hay trabajadores con más de 14 años de antigüedad que han regalado a la empresa 10 días de su vida personal cada año. 14 x 10 = 140. Esto son más de la mitad de los días laborales de un año entero. ¿Es esto grave? Sí, muy grave. Pero real.

 

Los trabajadores temporales no cobran vacaciones. No nos referimos al abuso habitual en tantas empresas de que las vacaciones se paguen al final del contrato en vez de disfrutarlas durante el contrato. Nos referimos a que, si un mes cogemos una semana de “vacaciones”, ese mes cobramos una semana menos: no se cobran las vacaciones, ni durante ni al final del contrato. Es tan grave que cuesta de creer, ¿verdad? A nosotros también nos costó de creer hasta que comprobamos en las nóminas que efectivamente era así.
 
La desorganización es tal que a final de año los trabajadores “debemos” del orden de 200 y 300 horas que tenemos que trabajar noviembre y diciembre mucho por encima de nuestra jornada para “devolverlas”. Esta desorganización no es casualidad. Es producto sobre todo de una dinámica de facilitarle las cosas a la empresa en detrimento de los derechos más básicos de la plantilla y una dinámica premeditada de generar este desequilibrio como base de una serie de abusos ulteriores.

 

Con la reapertura de La Pedrera, la plantilla ha sido sometida a jornadas de 11 horas. ¿Esto ya pasaba antes del COVID-19? Sí, ya pasaba. El modus operandi era un chantaje bastante básico, pero efectivo que obligaba a encadenar la jornada con el evento programado esa noche o a hacer un doblete el fin de semana. Tan básico y efectivo como deplorable. Lo que pasado después de la reapertura es que por una parte se han querido abrir más espacios, por otra la plantilla está bajo mínimos porque ha habido 13 bajas: la “solución” de la empresa ha sido que los trabajadores hicieran jornadas de 11 horas.  

 

Devolución del complemento del ERTE. La empresa decidió complementar la prestación del ERTE. Podría parecer una actuación hasta loable, pero… se dijo a la plantilla que este complemento se tendría que devolver “recuperando” horas gratis una vez finalizado el ERTE, admitiendo delante de todos los trabajadores que “no es del todo legal” y quedándose tan anchos. Desde esta perspectiva no parece una actuación tan loable, ¿no? Hasta hubo trabajadores que pidieron no cobrar el complemento para no tenerlo que devolver, pero la respuesta fue invariablemente “se ha decidido así”. Como respuesta a todas las consultas y quejas escritas sobre este tema, invariablemente, se los llamaba por teléfono en vez de responderles, y es que esta era la consigna que había dado la empresa: no hacer nunca alusión por escrito a este tema.

 

Hay dos sillas en La Pedrera y está prohibido sentarse… Si saliera en la prensa que en cualquier prisión del estado español los presos tienen que estar durante jornadas de 11 horas bajo el sol, o que tienen sillas en la celda, pero no les dejan sentarse, habría todo un escándalo: sería considerado con razón una práctica degradante y contraía a la integridad física. Pero esta es la situación actual en La Pedrera con especial gravedad en la posición de tomar la temperatura: toda la jornada bajo el sol de pie sin hacer ni una sola rotación. Hasta el medidor de temperatura se ha estropeado del calor del sol directo…

 

 

 

¿Es ahora el “mejor momento”?

 

 

 

Nunca es el “mejor momento”. El único “mejor momento” era al principio de todo, lo mejor hubiera sido asegurarse que el convenio se aplicaba correctamente desde el principio. Pero no se ha hecho así y los responsables ahora echan pelotas fuera.

 

Los que sabemos seguro es que ahora no es el “mejor momento” para hacernos trabajar 11 horas seguidas, para que nos hagan devolver el complemento del ERTE con horas gratis y doblando los fines de semana, ni tampoco para seguir teniendo 10 días festivos menos que los que tocan, no contratos temporales en fraude de ley, entre otras cosas que ya hemos explicado.

 

 

 

¿Cuáles son los puntos clave?

 

 

 

Para solucionar un conflicto, hace falta solucionar el problema que lo motiva. Las líneas sobre las cuales hemos planteado la solución del conflicto, son sencillas:

 

Conversión a indefinidos de los contratos temporales en fraude de ley, es decir, todos. Se puede ver un ejemplo de lo que la empresa “tapadera” de la FCLP (Fundació Catalunya La Pedrera) considera un trabajo “temporal”: “realización de las funciones propias de su categoría en las exposiciones temporales y permanente y el servicio de audioguías según el calendario entregado por la empresa”, lo que hay que ver. A lo mejor se considera que entre los valores de la Fundació hay un compromiso con la temporalidad de la ocupación, alguien tendría que explicarlo. Adicionalmente, la plantilla está igualmente bajo mínimos (13 bajas desde el inicio del confinamiento) así que no se puede considerar que se esté asumiendo un exceso de plantilla que no se podrá mantener, todo lo contrario.

 

 

 

 

 

 

Calendario laboral anual (hasta diciembre en este caso) en el que se pueda comprobar que se han corregido las irregularidades relativas a las jornadas semanales, compensación de festivos, 12 horas de descanso diario, vacaciones (pagadas), respeto del descanso semanal (48 horas julio y agosto y 36 horas el resto del año), jornadas que no superen las máximas legales, etc. y en el que se pueda comprobar que no hay ninguna hora adicional como “recuperación” del complemento del ERTE. El convenio colectivo del “Lleure” obliga a tener este calendario anual (art. 48.4), ya tendría que estar hecho des del principio del año.

 

 

 

Reconocimiento de la categoría de informador. A pesar que la plantilla realiza funciones de información (y hasta de taquillas y algunos, también, de coordinación) la empresa aplica indiscriminadamente la categoría de controlador/a de sala. Por si la comparativa con otro sector ayuda, esto es el equivalente a un restaurante en el que todos los trabajadores son ayudantes de camarero/a o ayudantes de cocina. Es tan típico como abusivo.  

 

 

 

Los otros puntos no es que no sean importantes y también hay que resolverlos, pero estos tres son los claves y así lo hemos comunicado a la empresa des del primer momento.

 

 

 

La “sorpresa” de la Dirección

 

 

 

Des del punto de vista de la negociación, el Comité de Huelga ha mantenido tres reuniones con la empresa (sábado, martes y miércoles).

 

En ninguna de estas reuniones la empresa ha hecho ninguna propuesta concreta de resolución de los problemas que les hemos planteado: se han limitado a negar que los problemas existieran. La empresa lo hace todo bien y por lo tanto no hay nada que arreglar.

 

Esta situación de negación de la realidad ha impedido que la negociación ni siquiera empezara, a pesar de haber mantenido tres reuniones con ellos. El primer paso para resolver un problema es admitir que existe.

 

 

 

Interrogatorios a puerta cerrada

 

 

 

Queremos denunciar también públicamente un hecho que ha sucedido durante toda esta semana. Todos los trabajadores indefinidos de la plantilla, excepto los miembros de la Sección Sindical, han sido llamados por los Jefes de Servicio a una reunión individual en la que se les ha hecho un interrogatorio inquisitivo lleno de recriminaciones y con una agresividad inaceptable.

 

 

 

Uno es lo que hace, no lo que dice

 

 

 

En vista de todo esto, es posible que la imagen que tienen de ellos mismos y que intentan proyectar determinados directivos de la Fundació Catalunya La Pedrera y de SERVEIS PERSPNALS TRANSVERSAL FCLP S.L. no se corresponda con la realidad. La carcasa y el discurso exterior podrían ser prácticamente modélicos (no decimos que lo sean) pero no sirve de nada si la realidad en el centro de trabajo se parece más a una comisaría que a un museo.  

 

La realidad es que La Pedrera es uno de los pocos museos de Barcelona en el cual la situación aún es tan dantesca como la que hemos descrito. Aunque lejos de ser puestos de trabajo idílicos, la mayoría de los museos han puesto en su sitio al menos las irregularidades explicadas aquí y que también formaban parte del día a día, hasta que las plantillas se han sido sindicalizando y planteando reivindicaciones tan básicas como las que se plantean aquí.

 

 

 

Desarrollo de la huelga

 

 

 

La huelga está convocada a partir del lunes 3 de agosto de 2020 y, como siempre, se mantendrá hasta que lo considere la asamblea de huelguistas.

 

 

 

Tabla reivindicativa

 

 

 

El detalle de la tabla reivindicativa es el siguiente:

 

1.        Conversión a indefinidos de los contratos de la plantilla temporal en fraude de ley.

 

2.        Final de la imposición del trabajo en festivos sin recibir un día alternativo a cambio ni cobrar el plus festivo.

 

3.        Respeto de la jornada semanal establecida por el contrato y por el convenio sectorial de aplicación (convenio del “lleure educatiu i socio-cultural), así como de la jornada anual máxima fijada por el convenio.

 

4.        Fin de la imposición de jornadas de 11 horas efectivas de trabajo.

 

5.        Respeto estricto de las 12 horas entre fin e inicio de la jornada.

 

6.        Fin de la distribución irregular de la jornada por encima de los límites establecidos y sin seguir los procedimientos legales.

 

7.        Respeto del descanso semanal establecido en el artículo 52 del convenio.

 

8.        Garantía escrita que la plantilla no tendrá que devolver con horas gratuitas el complemento de la prestación de paro cobrado durante el ERTE.

 

9.        Calendario laboral anual (art. 48.4 convenio) que recoja y garantice los puntos anteriores.

 

10.     Fin de las modificaciones de horarios mensuales dentro del propio mes, sin seguir el procedimiento previsto ni justificar los requisitos requeridos en el artículo 41 ET.

 

11.     Regularización de las categorías laborales, ya que se utiliza fraudulentamente la categoría de controlador/a de salas cuando en realidad, casi la totalidad de la plantilla, realiza tareas de venta de entradas o de información y, en determinados casos, de coordinación y tareas administrativas.

 

12.     Abono de las cantidades debidas por la aplicación irregular de la distribución irregular de jornada.

 

13.     Abono de las horas extras realizadas al superar la jornada ordinaria legal (art. 51.2 convenio).

 

14.     Pago retroactivo de las cantidades debidas, por los conceptos expuestos, correspondientes a la totalidad del 2018 y 2020.

 

15.     Entrega a cada trabajador por parte de la empresa de la copia de los fichajes de los años 2018, 2019 y 2020.

 

16.     Aunque hay alguna silla alta en las salas, en la práctica no se permite que la plantilla se siente, infringiendo los principios básicos de prevención de riesgos y el derecho a un entorno de trabajo adaptado y saludable.

 

17.     Fin de la imposición del prorrateo de las pagas extras sin el consentimiento individual (art. 47 convenio).

 

18.     Fin de la asignación irregular de vacaciones y respeto de la antelación suficiente de dos meses (art. 38 ET).

 

19.     Cumplimiento de la formación anual prevista en el artículo 23.3 ET.

 

(más abajo en castellano)
 

L’Ajuntament “d’esquerres” d’Ada Colau acomiada 36 treballadors del Museu Picasso

El passat dijous, 2 de juliol, fins a 36 treballadors del Museu Picasso de Barcelona van rebre als seus correus electrònics una comunicació de l’Empresa Magmacultura S.L. mitjançant la qual se’ls incloïa en un Expedient de Regulació Ocupacional (ERO). Aquest acomiadament col·lectiu estava acordat i signat amb el Comitè d’Empresa d’UGT.

No obstant això, el Museu Picasso ja portava gairebé un mes amb les seves portes obertes i permetia la visita al centre des del passat dia 12 de juny.

Amb aquest ERO, l’Empresa ha acomiadat a la majoria dels treballadors que van secundar les vagues, a tots els membres dels diversos Comitès de Vaga i la totalitat dels membres de la Secció Sindical de SUT que treballaven al Museu.

 

La situació de la plantilla, activament reivindicativa, ha passat de la “seguretat” laboral promesa per l’Ajuntament a l’acomiadament de més d’un terç dels treballadors.

Amb l’inici de l’estat d’alarma, l’Ajuntament de Barcelona, en una decisió que anava en la mateixa línia de les governamentals a la resta de l’Estat, va publicar un Decret d’Alcaldia el 17 de març en el qual es suspenien tots els contractes públics mentre durés l’estat d’alarma i assegurava el pagament de les nòmines de tots els treballadors subcontractats, per tal de que les mateixes plantilles poguessin tornar a la feina un cop es recuperés la normalitat. La única condició que posava l’Ajuntament era la de no acomiadar a cap treballador i la de no presentar cap Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO).

Per tant, els treballadors del Museu Picasso, que havien deixat els seus llocs de treball a mig servei durant el matí del 13 de març, en una situació estrambòtica en la qual van haver de fer fora als visitants de les sales, van restar en situació de permís retribuït fins la nova apertura del museu, fixada pel 12 de juny. Durant tot aquest període Magmacultura anava donant vagues informacions als treballadors i sí que va presentar un ERTO pels treballadors assignats als centres privats, no dependents d’entitats públiques, com els de Sagrada Família.

Uns dies abans de l’obertura del museu, l’Empresa es va posar en contacte telefònicament amb una petita part dels treballadors del museu oferint-los tornar a la feina, però amb unes condicions contractuals diferents a les anteriors a l’estat d’alarma, mentre no va donar cap comunicació a la resta de la plantilla, que no tenia informació sobre la situació en la qual es podia quedar.

Finalment, el 2 de juliol, els treballadors que no s’havien reincorporat van rebre un correu electrònic de l’Empresa en el qual se’ls informava que els seus suposats “representants” del Comitè d’Empresa havien arribat a un acord amb Magmacultura per realitzar un ERO i acomiadar-los. En total, 36 dels 85 treballadors adscrits al Museu Picasso han estat acomiadats, representant més d’un terç de la plantilla.

 

Els falsos motius econòmics al·legats per l’Empresa amaguen una “venjança” contra una plantilla reivindicativa

Magmacultura va començar a negociar l’ERO el dia 11 de juny, en ple estat d’alarma, arribant a un acord amb el Comitè d’Empresa el 23 de juny, amb l’excusa de que el Museu Picasso els havia modificat el contracte i que això els podia comportar pèrdues econòmiques. La veritat, però, és que la modificació del contracte no es va produir fins un dia més tard, el 12 de juny, per tant, l’Empresa ja tenia en ment fer els acomiadaments.

A més a més, la modificació del contracte per part de la Fundació Museu Picasso, que presideix l’alcaldessa Ada Colau, contradiu l’establert en el Decret d’Alcaldia de 17 de març, que garantia l’estabilitat dels llocs de feina, al menys fins la fi de l’Estat d’Alarma, que va arribar el 21 de juny. La mateixa alcaldessa ha trencat les seves regles del joc al haver permès saltar-se la seva llei per acomiadar a uns treballadors que han participat en diverses jornades de vaga els últims anys.

Entre els treballadors d’atenció al públic del Museu Picasso de Barcelona, hi havia dues preguntes que ressonaven quan van rebre la notícia de l’acomiadament col·lectiu:

·        Quina mena d’Ajuntament “d’esquerres” planifica l’acomiadament d’un terç de la plantilla mentre està en vigor un estat d’alarma i l’executa immediatament després?

·        Quina mena de “sindicat” accepta negociar un ERO en ple estat d’alarma i accepta firmar un acord quan l’article 2 del RDL 9/2020 – encara vigent – prohibeix explícitament els acomiadaments per causa de la COVID-19?

De fet, un recent pronunciament del Jutjat Social nº3 de Sabadell en una demanda d'acomiadament instada pel Sindicat Solidaritat i Unitat dels Treballadors (SUT) ha dictat la nul·litat de l'acomiadament per haver-se realitzat en frau de llei i ser contrari a l'ordenament jurídic establert per l’article 2 del RDL 9/2020.

 

 

 

La falta de legitimitat del Comitè d’Empresa

El Comitè d’Empresa, format íntegrament per UGT, havia sofert un intent massiu de revocació per part de la plantilla. L’únic motiu pel qual no es va materialitzar la revocació va ser perquè l’Empresa i el Comitè d’Empresa va començar a negociar el conveni col·lectiu (la qual cosa bloqueja el procés de revocació), negociació que porten allargant artificialment un any i mig per tal que la plantilla no pugui revocar el Comitè d’Empresa.

De fet, el Comitè d’Empresa no està complet i, per tant, s’haguessin hagut de fer eleccions parcials per tal de completar-lo. Aquestes eleccions parcials van ser convocades pel sindicat SUT però van ser bloquejades per l’Empresa i el Comitè d’Empresa. La convocatòria però va ser ratificada per Sentència del Jutjat Social nº28 de Barcelona.

L’Empresa es va negar igualment a permetre les eleccions parcials malgrat la Sentència i ha mantingut el seu bloqueig malgrat un requeriment d’execució de Sentència del propi Jutjat Social nº28, un laude arbitral que instava a l’Empresa a convocar la mesa electoral i un requeriment de la Inspecció de Treball en el mateix sentit. Tal és el grau de compenetració entre l’actual Comitè d’Empresa d’UGT i l’Empresa que està disposada a incomplir sentències, laudes i requeriments per tal que no hi hagi eleccions parcials i la plantilla esculli una alternativa sindical.

No és cap sorpresa que, en retorn, el Comitè d’Empresa d’UGT firmi un acord d’acomiadament col·lectiu quan encara està vigent la prohibició d’acomiadar per causes relacionades amb la COVID-19 (art. 2 del RDL 9/2020) i, de passada, s’intenta desfer d’una part important dels treballadors que conformen l’alternativa crítica sindical a l’Empresa i estan organitzats entorn del sindicat SUT.

 

La COVID-19 ha estat l’excusa perfecta pel museu, l’Empresa i UGT per fer fora als elements més reivindicatius

El cas és que els acomiadats amb aquest ERO representaven gran part dels vaguistes al museu i, a més, tots els integrants dels diversos Comitès de Vaga han estat inclosos en aquest ERO, així com la totalitat dels membres de la Secció Sindical de SUT al centre. Per contra, cap afiliat d’UGT ha estat inclòs en l’ERO.

Tot plegat ha estat un moviment pinça organitzat a tres bandes. D’una banda, el Museu i l’Empresa es desfan dels elements més reivindicatius del centre que ha suposat un nombre considerable de jornades de vaga en els últims dos anys. De l’altra, el Comitè d’Empresa, incomplet i qüestionat, es desfà de la competència sindical en unes eleccions que intenten posposar i bloquejar però que tard o d’hora s’hauran de fer i en les que la plantilla podrà decidir quin sindicat vol que els representi al Comitè d’Empresa.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

El Ayuntamiento de “izquierdas” de Ada Colau despide a 36 trabajadores del Museo Picasso

El pasado jueves, 2 de julio, hasta 36 trabajadores del Museo Picasso de Barcelona recibieron en sus correos electrónicos una comunicación de la Empresa Magmacultura S.L. mediante la cual se les incluía en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Este despido colectivo estaba acordado y firmado con el Comité de Empresa de UGT.

A pesar de ello, el Museo Picasso ya llevaba casi un mes con sus puertas abiertas y permitía la visita al centro desde el pasado día 12 de junio.

Con este ERE, la Empresa ha despedido a la mayoría de los trabajadores que secundaron las huelgas, a todos los miembros de los distintos Comités de Huelga y a la totalidad de los miembros de la Sección Sindical de SUT que trabajaban en el Museo.

 

La situación de la plantilla, activamente reivindicativa, ha pasado de la “seguridad” laboral prometida por el Ayuntamiento al despido de más de un tercio de los trabajadores.

Con el inicio del Estado de Alarma, el Ayuntamiento de Barcelona, en una decisión que iba en la misma línea que las gubernamentales en el resto del Estado, publicó un Decreto de Alcaldía el 17 de marzo en el cual se suspendían todos los contratos públicos mientras durase el Estado de Alarma y aseguraba el pago de las nóminas de todos los trabajadores subcontratados, para que las mismas plantillas pudieran volver al trabajo una vez se recuperase la normalidad. La única condición que ponía el Ayuntamiento era la de no despedir a ningún trabajador y la de no presentar ningún Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Por tanto, los trabajadores del Museo Picasso, que habían dejado sus puestos de trabajo en mitad del servicio durante la mañana del 13 de marzo, en una situación estrambótica en la cual tuvieron que echar a los visitantes de las salas, quedaron en situación de permiso retribuido hasta la nueva apertura del museo, fijada para el 12 de junio. Durante todo este período Magmacultura iba dando vagas informaciones a los trabajadores y sí que presentó un ERTE para los trabajadores asignados a los centros privados, no dependientes de entidades públicas, como los de la Sagrada Família.

Unos días antes de la apertura del museo, la Empresa se puso en contacto telefónicamente con una pequeña parte de los trabajadores del museo ofreciéndoles volver al trabajo, pero con unas condiciones contractuales diferentes a las anteriores al Estado de Alarma, mientras no dio ninguna comunicación al resto de la plantilla, que no tenía información sobre la situación en la cual se podía quedar.

Finalmente, el 2 de julio, los trabajadores que no se habían reincorporado recibieron un correo electrónico de la Empresa en el cual se les informaba que sus supuestos “representantes” del Comité de Empresa habían llegado a un acuerdo con Magmacultura para realizar un ERE y despedirlos. En total, 36 de los 85 trabajadores adscritos al Museo Picasso han sido despedidos, representando más de un tercio de la plantilla.

 

Los falsos motivos económicos alegados por la Empresa esconden una “venganza” contra una plantilla reivindicativa

Magmacultura empezó a negociar el ERE el día 11 de junio, durante el Estado de Alarma, llegando a un acuerdo con el Comité de Empresa el 23 de junio, con la excusa de que el Museo Picasso les había modificado el contrato y que eso les podía comportar pérdidas económicas. La verdad, pero, es que la modificación del contrato no se produjo hasta un día más tarde, el 12 de junio, por tanto, la Empresa ya tenía en mente hacer los despidos.

Además, la modificación del contrato por parte de la Fundación Museo Picasso, que preside la alcaldesa Ada Colau, contradice lo establecido en el Decreto de Alcaldía de 17 de marzo, que garantiza la estabilidad de los puestos de trabajo, al menos hasta el fin del Estado de Alarma, que llegó el 21 de junio. La misma alcaldesa ha rotos sus reglas del juego al haber permitido saltarse su propia ley para despedir a unos trabajadores que han participado en varias jornadas de huelga en los últimos años.

Entre los trabajadores de atención al público del Museo Picasso de Barcelona, había dos preguntas que resonaban cuando recibieron la noticia del despido colectivo:

·        ¿Qué clase de Ayuntamiento de “izquierdas” planifica el despido de un tercio de la plantilla mientras está en vigor un Estado de Alarma y lo ejecuta inmediatamente después?

·        ¿Qué clase de “sindicato” acepta negociar un ERE durante el Estado de Alarma y acepta firmar un acuerdo cuando el artículo 2 del RDL 9/2020 – todavía vigente – prohíbe explícitamente los despidos por causa del COVID-19?

De hecho, un reciente pronunciamiento del Juzgado Social nº3 de Sabadell en una demanda de despido interpuesta por el Sindicato Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT) ha dictado la nulidad del despido por haberse realizado en fraude de ley y ser contrario al ordenamiento jurídico establecido por el artículo 2 del RDL 9/2020.

 

La falta de legitimidad del Comité de Empresa

El Comité de Empresa, formado íntegramente por UGT, había sufrido un intento masivo de revocación por parte de la plantilla. El único motivo por el cual no se materializó la revocación fue porque la Empresa y el Comité de Empresa empezaron a negociar el convenio colectivo (la cual cosa bloquea el proceso de revocación), negociación que llevan alargando artificialmente un año y medio para que la plantilla no pueda revocar al Comité de Empresa.

De hecho, el Comité de Empresa no está completo y, por tanto, se tendrían que haber celebrado elecciones parciales para poder completarlo. Estas elecciones parciales fueron convocadas por el sindicato SUT pero fueron bloqueadas por la Empresa y el Comité de Empresa. Aunque su convocatoria fue ratificada por Sentencia del Juzgado Social nº28 de Barcelona.

La Empresa se negó igualmente a permitir las elecciones parciales, a pesar de la Sentencia y ha mantenido su bloqueo, a pesar de un requerimiento de ejecución de Sentencia del mismo Juzgado Social nº28, un laudo arbitral que instaba a la Empresa a convocar la mesa electoral y un requerimiento de la Inspección de Trabajo en el mismo sentido. Tal es el grado de compenetración entre el actual Comité de Empresa de UGT y la Empresa que está dispuesta a incumplir sentencias, laudos y requerimientos para que no haya elecciones parciales y la plantilla escoja una alternativa sindical.

No es ninguna sorpresa que, como respuesta, el Comité de Empresa de UGT firme un acuerdo de despido colectivo cuando aún está vigente la prohibición de despedir por causas relacionadas con el COVID-19 (art. 2 del RDL 9/2020) y, de paso, intenta deshacerse de una parte importante de los trabajadores que conforman la alternativa crítica sindical a la Empresa y están organizados entorno al sindicato SUT.

 

La COVID-19 ha sido la excusa perfecta para el museo, la Empresa y UGT para despedir a los elementos más reivindicativos

El caso es que los despedidos con este ERE representaban gran parte de los huelguistas en el museo y, además, todos los integrantes de los varios Comités de Huelga han sido incluidos en este ERE, así como la totalidad de los miembros de la Sección Sindical de SUT en el centro. Por contra, ningún afiliado de UGT ha sido incluido en el ERE.

En conjunto, ha sido un movimiento pinza organizado a tres bandas. Por un lado, el Museo y la Empresa se deshacen de los elementos más reivindicativos del centro que ha supuesto un número considerable de jornadas de huelga en los últimos dos años. Del otro, el Comité de Empresa, incompleto y cuestionado, se deshace de la competencia sindical en unas elecciones que intentan posponer y bloquear pero que tarde o temprano se tendrán que hacer y en las que la plantilla podrá decidir qué sindicato quiere que les represente en el Comité de Empresa.

 

Convocada vaga indefinida dels treballadors i treballadores del DUET COTXERES BORBÓ

 per impagament de l’ERTO des de fa 3 mesos

 

El passat 17 de març el Centre Esportiu Municipal DUET COTXERES BORBÓ explotat, i mai millor dit, per l’empresa Duet Cotxeres Borbó SA va tancar les seves portes al públic per efecte de la declaració de l’estat d’alarma degut a la COVID-19, llançant a un ERTO a 43 treballadors i treballadores que 3 mesos després encara no han rebut la seva prestació.


El centre és de titularitat pública, de l’Ajuntament de Barcelona, però la seva explotació està concedida a l’empresa DUET COTXERES BORBÓ SA. L’empresa DUET COTXERES BORBÓ SA, al seu torn, forma part d’un entramat empresarial que va obtenir el seu capital en el sector de la construcció (amb el que encara té relacions empresarials). L’empresa mare, DUET SPA & SPORTS SL, té un capital de més de 22 milions d’euros i una facturació d’11 milions, i participa altres 12 societats anònimes, cadascuna de les quals gestiona un Centre Esportiu Municipal diferent.

 

Empreses de construcció, de gestió de centres d’oci, immobiliàries, financeres i empreses de logística son algunes de les empreses vinculades amb DUET SPA & SPORTS SL. El seu President, Silvio Elías i Marimón, expropietari de Caprabo i fundador de la cadena d’aliments ecològics Veritas, és a la mateixa vegada President de l’empresa DUET COTXERES BORBÓ SA.

 

 

 

 


Amb categories per sota de les funcions realitzades i horaris fragmentats que obliguen a estar tot el dia a disposició de l’empresa però que es paguen només en part, els salaris de la plantilla del CEM Duet Cotxeres eren ja insuficients per arribar a final de mes i no diguem per aguantar 3 mesos sense cobrar.

 

Mentre els negocis anaven vent en popa, les arques de l’empresa s’han anat inflant sobre la base dels baixos salaris abonats als treballadors i dels ingressos de les quotes dels 9.000 (nou-mil) inscrits del CEM DUET COTXERES BORBÓ.

 

Tothom sap que sense els treballadors i treballadores, el CEM seria tan útil com una ferralla al mig del desert, però, quan ha hagut de parar el negoci, l’empresa no ha tingut cap dubte sobre qui havia de patir-ne les conseqüències: els treballadors.

 

El darrer any el grup d’empreses DUET va guanyar més de 30 milions d’euros amb la venda de la seva línia de gimnasos low cost Duet Fit, però l’empresa ha decidit suspendre els contractes dels treballadors sense cap tipus de complement a la prestació. Però no és només que l’empresa no ha mantingut els salaris, ni ha complementat la prestació sinó que la plantilla no ha cobrat cap prestació durant els tres mesos que ha durat l’estat d’alarma.

 

En aquesta ocasió el motiu de l’endarreriment no és la saturació al SEPE sinó la negligència de l’empresa en la realització del tràmit. Fins a 4 vegades han hagut de corregir els treballadors les seves dades, ja que la informació enviada per l’empresa al SEPE contenia comptes corrents d’entitats bancaries inexistents, números de telèfon en el camp del cognom, números de telèfon amb 8 xifres, números de DNI o NIE erronis i un llarg etcètera.

 

L’estratègia de l’empresa ha estat donar llargues als treballadors i als seus delegats, limitant-se a culpar al SEPE. Des del SEPE, però, diuen que les dades que l’empresa ha facilitat són errònies, el que impossibilita que les prestacions dels treballadors es tramitin correctament.


Davant d’aquesta situació la plantilla va començar a manifestar-se davant del centre de treball, recolzats pels usuaris del Centre Esportiu i per afiliats del Sindicat Solidaritat i Unitat dels Treballadors (SUT), per reclamar a l’empresa i a l’Ajuntament una solució.

 

Per si no fos poc, l’empresa pretén que la plantilla torni a treballar sense haver cobrat els tres mesos anteriors. L’Assemblea de Treballadors ha considerat que és completament abusiu i que, per treballar, cal que es resolgui la situació anterior d’impagament de facto durant tres mesos.

 

Per tant, l’Assemblea de treballadors ha decidit convocar una vaga indefinida a partir del proper 22 de juny, data en que l’empresa té previst reobrir el Centre Esportiu.

 

L’Assemblea ha acordat un únic i senzill punt de la taula reivindicativa: que l’empresa els hi anticipi les seves prestacions dels darrers 3 mesos que ells retornaran quan el SEPE faci el pagament.

 

 

 

 

A todos los trabajadores de los centros de enseñanza

 

 

         Lo hemos estado viendo y lo estamos viviendo. La alta mortalidad del virus es debida a la total falta de recursos en sanidad, al exiguo presupuesto y también a la falta de contratación de personal. Lo que ha pasado con el sistema sanitario, por mucho maquillaje que le quieran poner ahora (donaciones, campañas de lavado de cara de las empresas, voluntariados, etc.) es lo que viene pasando en el sector de la enseñanza desde hace mucho tiempo. Por nombrar lo más reciente:

 

-      aumento de la carga laboral al no suplir a los compañeros enfermos

 

-       el aumento de la ratio -nuestros auténticos “ritmos de producción”

 

-   la renuncia voluntaria a derechos de todo tipo: reducciones de las horas lectivas por edad, a no poder adaptar el puesto de trabajo por motivos de salud, al retraso de la jubilación...

 

-       aceptación de la congelación salarial durante años y recorte de las pagas

 

-     plantillas inestables con un 30% de interinos que cada año van cambiando

 

-     cese de las substituciones en el estado de alarma, aunque la baja siga

 

Pero lo importante ahora sigue siendo sacar como sea y a costa de nuestra salud “el curso”. No importa si las condiciones para teletrabajar son las adecuadas o no y si hay posibilidad o no de conciliar con la familia. No importa si tenemos que asumir los costes: conexión, ordenadores y teléfonos particulares.

 

 

¿En qué condiciones se encuentran los hijos e hijas de la clase obrera?

 

En las casas donde ahora pasan el confinamiento tienen situaciones de agobio derivadas de la situación de explotación en que viven sus familiares: salario de miseria o ausencia del mismo, horarios imposibles, precios de los alquileres desorbitados y casas pequeñas e insalubres en su mayoría.

 

Y se repite la escena en los centros educativos de cualquier edad: aulas atestadas y cada vez más pequeñas, supresión de los refuerzos y de las aulas de acogida, supresión de la 6ª hora en primaria, becas comedor y de libros que no alcanzan, decreto de inclusión sin recursos... Y ante esta situación…

 

¿Cuál es la única orden que el Gobierno y el Departament de la Generalitat y Consejerías de Educación han dejado clara? A ningún alumno se le aprueba sin más.

 

¿Cuál debe ser nuestra posición?

 

Hay que entender que la única oposición consecuente y con alguna garantía de éxito a las medidas adoptadas por el Estado contra nuestras condiciones de vida pasa por organizarnos junto con el resto de trabajadores, empezando por los propios trabajadores del resto de servicios de nuestros centros, con los padres, madres y familiares de los hijos e hijas de la clase obrera.

 

El estado y la patronal tienen una cosa clara: esta crisis capitalista la pagan los trabajadores, todos los trabajadores, también los asalariados de SU Estado.

 

Sólo como trabajadores podremos entender que los problemas que se manifiestan en las aulas no son sino síntomas de la profunda enfermedad social que es el capitalismo y que las exigencias y deberes que quieren que les pongamos sólo agrava la situación: parecen haber descubierto AHORA la brecha digital mientras que ANTES no había presupuesto para reducirla, la misma situación que en sanidad.

 

Compañeros/as de la enseñanza a todos los niveles, tanto estatal como privada y concertada, limpiadores/as, auxiliares de control, trabajadores en el mantenimiento, enseñantes de todo tipo, fijos o eventuales, funcionarios o laborales e interinos, monitores de comedor, auxiliares, técnicos/as de infantil... os invitamos a romper con la sumisión cotidiana buscando la solidaridad y el compañerismo. Sólo mediante la organización en el sindicato de clase SUT podremos romper todas estas barreras que nos dividen y acabar con el corporativismo. Organicémonos todos los trabajadores y trabajadoras del centro para conseguir mediante una huelga:

 

·        El paso a fijos de la empresa principal: fuera las subcontratas

 

·      Aumento de las horas, del salario y del personal de limpieza y monitores, técnico/as de infantil, auxiliares de EE, conserjes y administrativos/vas

 

·    Reducción de la ratio en aulas y comedores a 15 como máximo y menos alumnos en situaciones específicas (aulas de infantil, aulas de apoyo…)

 

·    Reducción drástica de las horas lectivas semanales sin reducción salarial y contratación masiva de todo el personal que sea necesario

 

·       Jubilación voluntaria a los 55 años con el 100% del salario

·   Puesto de trabajo o subsidio indefinido de paro mínimo de 1500€

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A tots els treballadors/es dels centres d'ensenyament

 

Ho hem estat veient i ho estem vivint. L'alta mortalitat del virus és deguda a la total manca de recursos en sanitat, a l'exigu pressupost i també a la manca de contractació de personal. El que ha passat amb el sistema sanitari, per molt maquillatge que li vulguin posar ara (donacions, campanyes de rentat de cara de les empreses, voluntariats, etc.) és el que ve passant en el sector de l'ensenyament des de fa molt de temps. Per anomenar el més recent:

 

- augment de la càrrega laboral al no suplir els companys malalts

 

- l'augment de la ràtio -els nostres autèntics "ritmes de producció"

 

- la renúncia voluntària a drets de tota mena: reduccions de les hores lectivesper edat, a no poder adaptar el lloc de treball per motius de salut, l’endarreriment de la jubilació...

 

- acceptació de la congelació salarial durant anys i retallada de les pagues

 

- plantilles inestables amb un 30% d'interins que cada any van canviant

 

- cessament de les substitucions en l'estat d'alarma, tot i que la baixa segueixi

 

Però l'important ara mateix és aconseguir treure, com sigui i a costa de la nostra salut, "el curs". No importa si les condicions per teletreballar són les adequades o no i si hi ha possibilitat o no de conciliar amb la família. Tant se val si hem d'assumir els costos: connexió, ordinadors i telèfons particulars.

 

En quines condicions es troben els fills i filles de la classe obrera?

 

A les cases on ara passen el confinament tenen situacions d'aclaparament derivades de la situació d'explotació en què viuen els seus familiars: salaris de misèria o absència del mateix, horaris impossibles, preus dels lloguers desorbitats i cases petites i insalubres en la seva majoria.

 

I es repeteix l'escena en els centres educatius de qualsevol edat: aules plenes i cada vegada més petites, supressió dels reforços i de les aules d'acollida, supressió de la 6ª hora a primària, beques menjador i de llibres insuficients, decret d'inclusió sense recursos... I davant d’aquesta situació...

 

Quina és l'única ordre que el Govern i el Departament de la Generalitat i Conselleries d'Educació han deixat clara? A cap alumne se l’aprova sense més.

 

Quina ha de ser la nostra posició?

 

Cal entendre que l'única oposició conseqüent i amb alguna garantia d'èxit a les mesures adoptades per l'Estat contra les nostres condicions de vida passa per organitzar-nos juntament amb la resta de treballadors/es, començant pels propis treballadors de la resta de serveis dels nostres centres, amb els pares, mares i familiars dels fills i filles de la classe obrera.

 

L'estat i la patronal tenen una cosa clara: aquesta crisi capitalista la paguen els treballadors, tots els treballadors, també els assalariats del SEU Estat.

Només com a treballadors podrem entendre que els problemes que es manifesten a les aules no són sinó símptomes de la profunda malaltia social que és el capitalisme i que les exigències i deures que volen que els hi posem només agreugen la situació: sembla que han descobert ARA la bretxa digital mentre que ABANS no hi havia pressupost per reduir-la, es repeteix la mateixa situació que a la sanitat.

Companys/es de l'ensenyament a tots els nivells, tant estatal com privada i concertada, netejadors/es, auxiliars de control, treballadors en el manteniment, ensenyants de tot tipus, fixos o eventuals, funcionaris o laborals i interins, monitors de menjador, auxiliars, tècnics/es d'infantil... us convidem a trencar amb la submissió quotidiana buscant la solidaritat i el companyerisme. Només mitjançant l'organització en el sindicat de classe SUT podrem trencar totes aquestes barreres que ens divideixen i acabar amb el corporativisme. Organitzem-nos tots els treballadors i treballadores del propi centre per tal d’aconseguir mitjançant una vaga:

·        El pas a fixes de l'empresa principal: fora les subcontractes

·  Augment de les hores, del salari i del personal de neteja i monitors, tècnics/es d'infantil, auxiliars d'EE, conserges i personal administratiu

·   Reducció de la ràtio en aules i menjadors a 15 com a màxim i menys alumnes en situacions específiques (aules d'infantil, aules de suport...)

·   Reducció dràstica de les hores lectives setmanals sense reducció salarial  i contractació massiva de tot el personal que sigui necessari

·       Jubilació voluntària als 55 anys amb el 100% del salari

·    Lloc de treball o subsidi indefinit d'atur mínim de 1500 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS

Cómo sabéis, la empresa Singularis Catering de Autor ha presentado un ERTE por fuerza mayor que ha sido aprobado por la Autoridad laboral.

La empresa, siguiendo su política antiobrera ha dejado fuera del ERTE a los compañeros que trabajan por medio de Alta/Baja; es decir ha dejado sin posibilidad de acogerse a las medidas decretadas en relación al paro a MÁS DE LA MITAD de la plantilla de los centros de TNC, Auditori, Liceu, WTC, Barça, MNAC, etc…

Antes de la situación actual la empresa no escatimaba en irregularidades laborales para aumentar sus ganancias a costa nuestra: la situación Alta/Baja es un claro ejemplo, también lo son las reducciones de jornada unilaterales a los trabajadores fijos o fijos-discontinuos que ahora implican una prestación por desempleo miserable al tener dada de alta menor jornada que la que realmente realizan, o el desprecio más absoluto hacia las trabajadoras embarazadas a las que la empresa no paga el complemento de prestación por IT, o tener que estar sometidos a la jefa o jefe de centro para que nos dé horas porque no tenemos asegurado ni un mínimo de jornada (y ni siquiera es una garantía tenerla reconocida por contrato…) Y esto es sólo una muestra.

El grupo Elior ha hecho una inversión en Serunion de 900 millones de Euros, Serunion tiene la mayor cuota de mercado del sector de colectividades y Singularis Catering de Autor (cuyo único accionista es Serunion) creció el año pasado un 16% respecto al anterior. Con este currículum cualquiera pensaría que la empresa es perfectamente capaz (y es lo que debería haber hecho) de garantizar el 100% de los salarios a la plantilla durante esta situación, pero resulta que los negocios han ido viento en popa a costa de imponernos condiciones de miseria y de reventarnos físicamente, trabajando por dos y por tres, y cuando la empresa tiene que cerrar estas condiciones de miseria se convierten en condiciones de hambre directamente. Estamos hartos de escuchar que los empresarios son los que arriesgan, pero resulta que cuando los negocios van bien nos revientan de cansancio y cuando van mal lo único que arriesga la empresa son nuestros salarios y por ende nuestras condiciones de vida. ¡Durante la primera semana de abril la empresa ni tan solo ha pagado los salarios de marzo a toda la plantilla!

 

Tenemos que saber que el 17 de marzo se publicó un Decreto de la Alcaldía de Barcelona que establecía que las empresas subcontratas dependientes del Ayuntamiento (como el Auditori o la Fira) que vieran suspendido su contrato con la empresa principal recibirían una indemnización para poder hacer frente a los salarios de la plantilla si se comprometían a no realizar un ERTE. A pesar de ello, la empresa ha preferido no garantizar el cobro de los salarios de la plantilla y ha suspendido el contrato a una parte con el ERTE (dejándoles con un 70% del salario a cobrar en mayo y que no devengará vacaciones ni pagas durante este tiempo) y a la otra le ha dado una patada, mirado hacia otro lado como si con ellos no fuera la cosa.

 

La empresa ni siquiera se ha dignado a pagar, tal y como establece el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores los servicios convocados y anulados a causa del COVID19 a todos aquellos trabajadores no incluidos en el ERTE y que tenían horarios para todo el mes de marzo e incluso parte del mes de abril. Pero tenemos que saber que hay un año de plazo para reclamar que nos paguen estos servicios ¡tenemos derecho a cobrarlos y os animamos a contactar para reclamarlos!

 

¿Cuál ha sido el papel de las empresas de servicios sindicales?

 

La empresa ha marcado estas semanas con un sello: el de la UGT. A las preguntas de los trabajadores sobre nuestra situación, la empresa a través de sus directores y encargados (que nunca sabían nada) han enviado guías, trípticos y mensajes reenviados de la UGT e incluso han dado directamente el teléfono de su liberado en SERUNION para resolver dudas. Hasta han llegado a comunicar que si queremos pedir a la empresa un anticipo de la paga extra tenemos que contactar con…era de esperar: la UGT.

 

El objetivo de la empresa es mantenernos siempre dentro del redil, para ello se esfuerza en canalizar nuestro descontento a través de su alter ego: la empresa de servicios sindicales UGT (aunque también valdría cualquier otra CCOO, USO...) En Singularis no hay comité, aun así, la empresa ha decidido, y sin elecciones, que la UGT lo es y los trabajadores tenemos que pasar obligados por allí en la más pura esencia del sindicalismo vertical fascista.

 

¿Qué necesitamos las trabajadoras y trabajadores de Singularis Catering de autor?

 

Necesitamos organizarnos en el Sindicato de Clase, sin liberados, no subvencionado ni por el patrón ni por el Estado, y cuyo único interés sea la defensa intransigente del puesto de trabajo y la mejora de las condiciones de trabajo. 

Necesitamos organizarnos por medio del compañerismo y la solidaridad. La empresa juega a dividirnos, pero en la situación actual se ha visto claramente que los trabajadores estamos todos a un lado de la barricada y la empresa está al otro lado. Tenemos que romper la división entre fijos, fijos-discontinuos, y los mal llamados “extras”. No nos engañemos, si en una situación como la actual la empresa ha sido capaz de todo esto, ¿qué no hará después para recuperar las ganancias? El interés de la empresa está en igualar nuestras condiciones a la baja y para ello necesita que estemos divididos. Nuestro interés es igualar nuestras condiciones de trabajo, pero al alza: para ello debemos organizarnos fuera de las empresas de servicios sindicales y no hacerle el juego a la empresa a través del chivateo/chismorreo que siempre se demuestra que no sirve para nada.

 

La clase obrera en general estamos viviendo una situación gravísima. Debemos ser conscientes que la burguesía y su estado va a hacer recaer esta crisis, que no es más que una crisis causada por el sistema criminal capitalista, sobre nuestras espaldas. Prueba de ello es que no se haya decretado que las empresas completen el 100% de los salarios cuando, como se ha visto, no ha habido reducción de nada: ni del precio del alquiler, ni de la compra, ni de los suministros. Lo único que se ha reducido por decreto son los salarios: un 30% si estás en ERTE o despedido y un 100% a todos los que no tienen prestación. ¡Pero nuestras familias no comen un 30% menos, ni comen del aire durante el Estado de Alarma!

 

En una situación así es más necesaria si cabe nuestra organización para tener la fuerza suficiente y poder exigirle a la empresa, aunque sea retroactivamente:

 

-        El abono del 100% del salario real de los meses en los que se haya paralizado la producción: complementando la prestación a los incluidos en el ERTE según la jornada real realizada los últimos 180 días y abonando el 100% de los salarios a los no incluidos en el ERTE pagando los servicios desconvocados y el salario del mes de abril y siguientes con una media de los últimos 180 días trabajados.

 

-        El paso a fijos indefinidos de toda la plantilla: ¡A igual trabajo iguales condiciones laborales y salariales!

 

(más abajo en castellano)

 

Pagament dels salaris pendents i desconvocatòria de la vaga al servei de neteja del Museu Picasso

 

Després de 20 dies de vaga, l’assemblea de vaguistes ha decidit desconvocar la vaga en vista del preacord al que s’ha arribat amb la nova empresa (Active Facility Solutions) pel qual s’han compromès a pagar de forma prorratejada i a cotitzar la paga extra i la nòmina de desembre (inclosa la companya que s’ha jubilat pel camí), i després de que l’anterior empresa (Expertus Multiservicios) hagués pagat ja la nòmina de novembre i la nova empresa hagués subrogat a tot el personal amb el compromís de seguir pagant les nòmines següents.

 

Els objectius pels quals es va convocar la vaga (subrogació al propi museu o a una empresa solvent i pagament de les nòmines pendents) s’han aconseguit.

 

L’esport predilecte del Museu Picasso: la substitució de vaguistes

 

Tanmateix el pagament del deute salarial serà prorratejat (en cinc pagaments) i no immediat. És una vergonya que les nòmines d’una part de la plantilla d’un museu que factura habitualment uns 60.000 euros diaris es paguin prorratejades però ara com a mínim es pagaran. El que fa dues setmanes es deia que era “impossible” ara ja ho tenim.

 

Per una banda cal dir que l’únic que ha impedit que el museu i les subcontractes també haguessin de cedir en el pagament immediat dels salaris pendents ha estat la vulneració sistemàtica del dret de vaga, tant per la via de la substitució per personal de la nova empresa com per la via de la substitució per part de l’encarregada del servei.

 

La substitució s’ha dut a terme, un cop més, amb la total connivència del museu, del que és patrona l’alcaldessa de Barcelona, que manté un cop més l’actitud anti-obrera i anti-sindical que l’ha caracteritzat en totes les convocatòries que s’hi han realitzat, i per la que ja s’ha hagut d’empassar unes quantes sancions i sentències, i esperem que pel que ha passat li toqui enfrontar-ne algunes més...

 

Malgrat la substitució, el museu s’ha vist obligat a reduir l’aforament a la meitat durant bona part de la vaga, reduint igualment els ingressos, amb l’impacte que això ha suposat i que, juntament amb els problemes que comporta la falta de neteja, que els esforços de l’encarregada esquirola no han pogut eliminar, són el que els ha forçat a cedir.

 

CCOO, sempre al servei de la patronal

 

Per altra banda, no podem deixar de denunciar el paper de les empreses de serveis sindicals i en especial de CCOO en el sabotatge de la vaga.

 

Aquesta empresa de serveis sindicals primer va intentar convèncer a la plantilla de que no reclamessin els salaris pendents, després va intentar atemorir a les companyes i companys, el pas següent ha estat organitzar activament l’esquirolatge substituint el personal vaguista amb afiliats seus i la jugada final va ser negociar a la baixa les reclamacions dels vaguistes als que ha estat sabotejant fins l’últim moment.

 

És significatiu com CCOO acudeix com un gos falder a intentar rentar la cara a les empreses i institucions quan aquestes els ho demanen, no sigui que els deixin de caure les subvencions... És l’enèsima demostració del caràcter irrecuperable d’aquestes organitzacions que són meres empreses de serveis sindicals i la demostració de què l’organització del sindicat de classe ha de fer-de fora i contra aquestes empreses de serveis sindicals.

 

Solidaritat local i internacional

 

Finalment, cal dir que l’assoliment dels objectius d’aquesta lluita ha estat possible gràcies a la determinació de la plantilla en vaga i la solidaritat rebuda de tots els companys i companyes del sindicat que han recolzat el piquet informatiu al llarg dels 20 dies de vaga. Ha estat clau també la solidaritat dels visitants amb la caixa de resistència, en un moment crític. La frase recurrent dels treballadors i treballadores solidaris que la recolzaven ha estat: “d’allà on vinc també passa el mateix”.

 

La classe obrera és una classe internacional, una sola classe una sola lluita.

 

La nostra millor arma, la solidaritat!

 

 

 

 

 

Pago de los salarios pendientes y desconvocatoria de la huelga en el servicio de limpieza del Museo Picasso

 

Tras 20 días de huelga, la asamblea de huelguistas ha decidido desconvocar la huelga en vista del preacuerdo al que se ha llegado con la nueva empresa (Active Facility Solutions) por el que se han comprometido a pagar de forma prorrateada y cotizar la paga extra y la nómina de diciembre (incluida la compañera que se ha jubilado por el camino), y después de que la anterior empresa (Expertus Multiservicios) hubiera pagado ya la nómina de noviembre y la nueva empresa hubiera subrogado a todo el personal con el compromiso de seguir pagando las nóminas siguientes.

 

Los objetivos por los que se convocó la huelga (subrogación al propio museo o a una empresa solvente y pago de las nóminas pendientes) se han conseguido.

 

El deporte predilecto del Museo Picasso: la sustitución de huelguistas

 

Sin embargo el pago de la deuda salarial será prorrateado (en cinco pagos) y no inmediato. Es una vergüenza que las nóminas de una parte de la plantilla de un museo que factura habitualmente unos 60.000 euros diarios se paguen prorrateadas pero ahora al menos se pagarán. Lo que hace dos semanas se decía que era "imposible" ahora ya lo tenemos.

 

Por un lado hay que decir que lo único que ha impedido que el museo y las subcontratas también debieran ceder en el pago inmediato de los salarios pendientes ha sido la vulneración sistemática del derecho de huelga, tanto por la vía de la sustitución por personal de la nueva empresa como por la vía de la sustitución por parte de la encargada del servicio.

 

La sustitución se ha llevado a cabo, una vez más, con la total connivencia del museo, del que es patrona la alcaldesa de Barcelona, que mantiene una vez más la actitud anti-obrera y anti-sindical que lo ha caracterizado en todas las convocatorias que se han realizado, y por la que ya se ha tenido que tragar varias sanciones y sentencias, y esperamos que por lo ocurrido le toque enfrentarse algunas más...

 

A pesar de la sustitución, el museo se ha visto obligado a reducir el aforo a la mitad durante buena parte de la huelga, reduciendo igualmente los ingresos, con el impacto que esto ha supuesto y que, junto con los problemas que conlleva la falta de limpieza, que los esfuerzos de la encargada esquirola no han podido eliminar, son lo que los ha forzado a ceder.

 

CCOO, siempre al servicio de la patronal

 

Por otra parte, no podemos dejar de denunciar el papel de las empresas de servicios sindicales y en especial de CCOO en el sabotaje de la huelga.

 

Esta empresa de servicios sindicales primero intentó convencer a la plantilla de que no reclamaran los salarios pendientes, después intentó atemorizar a las compañeras y compañeros, el paso siguiente ha sido organizar activamente el esquirolaje sustituyendo el personal huelguista con afiliados suyos y la jugada final fue negociar a la baja las reclamaciones de los huelguistas a los que ha estado saboteando hasta el último momento.

 

Es significativo como CCOO acude como un perro faldero a intentar lavar la cara a las empresas e instituciones cuando éstas se lo piden, no sea que les dejen caer las subvenciones... Es la enésima demostración del carácter irrecuperable de estas organizaciones que son meras empresas de servicios sindicales y la demostración de que la organización del sindicato de clase debe hacerse fuera y contra estas empresas de servicios sindicales.

 

Solidaridad local e internacional

 

Finalmente, hay que decir que el logro de los objetivos de esta lucha ha sido posible gracias a la determinación de la plantilla en huelga y la solidaridad recibida de todos los compañeros y compañeras del sindicato que han apoyado el piquete informativo a lo largo de los 20 días de huelga. Ha sido clave también la solidaridad de los visitantes con la caja de resistencia, en un momento crítico. La frase recurrente de los trabajadores y trabajadoras solidarios que la apoyaban ha sido: "de donde vengo también pasa lo mismo".

 

La clase obrera es una clase internacional, una sola clase una sola lucha.

 

¡Nuestra mejor arma, la solidaridad!

(más abajo en castellano)

 

10è dia de vaga del servei de neteja del Museu Picasso

 

Continua la vaga de la neteja al Museu Picasso de Barcelona que encara avui el seu 10è dia.

 

La neteja és un treball molt dur i molt mal pagat que passa desapercebut quan es realitza però que és molt obvi quan es deixa de realitzar.

 

Malgrat algun intent barroer de substitució de les treballadores que ja ha motivat la intervenció de la Inspecció de Treball in situ, les conseqüències de la vaga són evidents.

 

Les escombraries s’acumulen fins a desbordar i la situació dels lavabos aquests dies ha estat vergonyosa, com es pot veure en la foto (escollida per tal que sigui el menys escatològica possible) fins al punt que han estat posats “fora de servei”.

 

Un petit avenç: sembla que la nòmina de novembre s’ha pagat

 

Avui una part de les treballadores i treballadors en vaga han vist al seu compte corrent l’ingrés de la nòmina de novembre. A falta de confirmar que efectivament la resta de la plantilla hagi cobrat, això representaria un petit avenç per resoldre el conflicte.

 

La negativa de la Fundació Museu Picasso i d’Expertus Multiservicios a negociar i a respondre al Comitè de Vaga no ajuden precisament a resoldre el conflicte.

 

L’Assemblea de vaguistes ha decidit però mantenir la convocatòria de vaga ja que encara no s’ha pagat la paga de desembre (que s’ha de pagar a meitat de més), tampoc hi ha cap garantia del pagament de la nòmina de desembre ni tampoc l’entrada d’una empresa solvent en la gestió del servei.

 

La gerent de vacances i el Museu a mig gas

 

El Museu Picasso és el més visitat de Barcelona, la qual cosa es tradueix en una facturació elevadíssima que és d’entorn de 60.000€ diaris, només comptant el preu de les entrades (sense comptar les audioguies).

 

El salari d’un mes de tota la plantilla de la neteja és d’aproximadament 15.000€.

 

La gerent del Museu Picasso de Barcelona que cobra 70.000€ anuals pel seu càrrec, se n’ha anat de vacances poc després de l’inici del conflicte.

 

La seva última decisió ha estat reduir l’aforament a la meitat per tal de que el Museu s’embruti menys. Això significa una reducció de 4.500 visitants diaris a menys de 2.000 i, per tant, d’una reducció de la facturació diària de més de 30.000€ diaris.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(més amunt en català) 

 

10º día de huelga del servicio de limpieza del Museo Picasso

 

Continúa la huelga de la limpieza en el Museo Picasso de Barcelona que encara hoy su 10º día.

 

La limpieza es un trabajo muy duro y muy mal pagado que pasa desapercibido cuando se realiza pero que es muy obvio cuando se deja de realizar.

 

Pese a algún intento burdo de sustitución de las trabajadoras que ya ha motivado la intervención de la Inspección de Trabajo in situ, las consecuencias de la huelga son evidentes.

 

La basura se acumula hasta desbordar y la situación de los aseos estos días ha sido vergonzosa, como se puede ver en la foto (elegida para que sea lo menos escatológica posible) hasta el punto de que han sido puestos "fuera de servicio".

 

Un pequeño avance: parece que la nómina de noviembre se ha pagado

 

Hoy una parte de las trabajadoras y trabajadores en huelga han visto en su cuenta corriente el ingreso de la nómina de noviembre. A falta de confirmar que efectivamente el resto de la plantilla haya cobrado, esto representaría un pequeño avance para resolver el conflicto.

 

La negativa de la Fundación Museo Picasso y de Expertus Multiservicios a negociar y responder al Comité de Huelga no ayudan precisamente a resolver el conflicto.

 

La Asamblea de huelguistas ha decidido sin embargo mantener la convocatoria de huelga ya que aún no se ha pagado la paga de diciembre (que se debe pagar a mitad de más), tampoco hay ninguna garantía del pago de la nómina de diciembre ni tampoco la entrada de una empresa solvente en la gestión del servicio.

 

La gerente de vacaciones y el Museo a medio gas

 

El Museo Picasso es el más visitado de Barcelona, lo que se traduce en una facturación elevadísima que es de alrededor de 60.000 € diarios, sólo contando el precio de las entradas (sin contar las audioguías).

 

El salario de un mes de toda la plantilla de la limpieza es de aproximadamente 15.000 €.

 

La gerente del Museo Picasso de Barcelona que cobra 70.000 € anuales por su cargo, se ha ido de vacaciones poco después del inicio del conflicto.

 

Su última decisión ha sido reducir el aforo a la mitad para que el Museo se ensucie menos. Esto significa una reducción de 4.500 visitantes diarios a menos de 2.000 y, por tanto, de una reducción de la facturación diaria de más de 30.000 € diarios.

 

 

(más abajo en castellano)

 

Sorpreses d’última hora abans de la vaga

 

L’aproximació a la jornada de vaga ha comptat amb dues sorpreses:

 

·        La primera ha estat l’acomiadament fulminant ahir al vespre, 19 de desembre de 2019, dels 7 auxiliars que Expertus Multiservicios tenia pels Serveis Auxiliars del Museu Picasso. Bàsicament s’ha acomiadat aquesta part de la plantilla convocada a la vaga just el dia abans de començar-la. Tothom pot treure les seves conclusions.

 

·        La segona ha arribat a primera hora del matí del primer dia de vaga (avui 20 de desembre de 2019).  Malgrat l’afirmació taxativa del dia anterior feta per la gerent del Museu Picasso de que havia rescindit el contracte amb Expertus Multiservicios, malgrat la comunicació dels comandaments d’Expertus Multiservicios a la plantilla conforme passaven a un altra empresa a partir de les 12 de la nit, malgrat que Expertus Multiservicios va fins i tot tramitar les baixes a la seguretat social de la plantilla; resulta que a primera hora del matí el Cap de Seguretat del Museu Picasso ha comunicat als treballadors i treballadores que es trobaven al piquet que... no hi havia canvi d’empresa i seguien a Expertus Multiservicios.

 

Valoració del primer dia de vaga

 

La totalitat de la plantilla de neteja (Expertus Multiservicios) ha fet vaga.

 

La totalitat de la plantilla de serveis auxiliars (Expertus Multiservicios) no ha pogut fer vaga perquè ha estat acomiadada just abans i substituïda per vigilants de seguretat en les seves funcions.

 

El seguiment de la vaga a sales i taquilles ha estat del 60% de mitjana durant el dia. Malgrat que el seguiment a taquilles per la tarda ha estat del 100% (a partir de les 14h), Magmacultura – com fa sistemàticament – ha substituït il·legalment als vaguistes. Així doncs, s’han estat venent il·legalment entrades durant tota la tarda al Museu Picasso.

 

Decisions de les assemblees

 

La plantilla de Magmacultura al Museu Picasso ha decidit en l’Assemblea realitzada a la tarda suspendre la convocatòria fins a una data a determinar.

 

La plantilla de neteja (Expertus Multiservicios) ha decidit mantenir la vaga indefinida.

 

Qui té els diners dels salaris de les treballadores i treballadors de la neteja?

 

Segons la pròpia gerent del Picasso, resulta que els diners dels salaris no els té Expertus Multiservicios sinó que els té el Museu Picasso.

 

L’article 130 de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix que en cas d’impagament dels salaris per part de l’empresa subcontractista: “(…) En aquest cas, l’Administració, una vegada acreditada la falta de pagament dels salaris esmentats, ha de procedir a la retenció de les quantitats degudes al contractista per garantir el pagament dels salaris esmentats, i a la no-devolució de la garantia definitiva mentre no se n’acrediti l’abonament.” (art. 130 LCSP)

 

Així doncs, la Fundació ha recordat a temps la part de la “retenció de les quantitats” però el que sembla que ha oblidat la gerent de la Fundació Museu Picasso és la part de “garantir el pagament dels salaris”.

 

L’excusa de la Fundació Museu Picasso és que Expertus Multiservicios tindria una ordre d’embargament, però aquí s’oblida també interessadament que els treballadors no tenen cap ordre d’embargament. Almenys no la tenen encara, perquè si se’ls segueix sense pagar els salaris arribarà l’embargament.

 

Una situació francament irregular

 

Per tant, la Fundació Museu Picasso no para d’acumular irregularitats difícils d’explicar:

 

·        Almenys des del punt de vista del resultat, la Fundació no ha rescindit el contracte d’Expertus Multiservicios al Servei de Neteja, malgrat l’incompliment sistemàtic de clàusules considerades essencials en la licitació (impagament de salaris).

 

·        Però sí que ha trobat oportú rescindir el contracte dels Serveis Auxiliars, en base a aquest mateix incompliment.

 

·        La rescissió i “des-rescissió” de l’adjudicació a Expertus Multiservicios del Servei de Neteja té molt difícil justificació jurídica, excepte que la rescissió fos una mentida descarada de la gerent (cosa que no creiem donats els actes coetanis d’Expertus Multiservicios).

 

·        El seu personal subcontractat de taquilles és substituït cada cop que fa vaga.

 

·        El personal auxiliar és acomiadat i substituït per vigilants de seguretat quan està a punt d’iniciar una vaga.

 

 

Una pregunta incòmoda

 

La pregunta que no deixa de fer-se tothom és: per què ha de subcontractar la Fundació Museu Picasso el Servei de Neteja? Quin valor aporta l’empresa subcontractista? Des del nostre punt de vista, cap ni un.

 

Però resulta que la subcontractació és un mecanisme molt còmode per l’empresa principal d’inhibir-se de les seves obligacions amb les treballadores i treballadors que treballen realment, com està demostrant àmpliament el Museu Picasso de Barcelona.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(més amunt en català) 

 

Sorpresas de última hora antes de la huelga

 

La aproximación a la jornada de huelga ha contado con dos sorpresas:

 

·        La primera ha sido el despido fulminante ayer por la tarde, 19 de diciembre de 2019, de los 7 auxiliares que Expertus Multiservicios tenía para los Servicios Auxiliares del Museu Picasso. Básicamente se ha despedido a esta parte de la plantilla convocada a la huelga justo el día antes de iniciarla. Todo el mundo puede sacar sus conclusiones.

 

·        La segunda ha llegado a primera hora de la mañana del primer día de huelga (hoy 20 de diciembre de 2019). Pese a la afirmación taxativa del día anterior realizada por la gerente del Museu Picasso conforme había rescindido el contrato con Expertus Multiservicios, pese a la comunicación de los mandos de Expertus Multiservicios a la plantilla conforme pasaban a otra empresa a partir de las 12 de la noche, pese a que Expertus Multiservicios incluso tramitó las bajas de las seguridad social de la plantilla; resulta que a primera hora de la mañana el Jefe de Seguridad del Museu Picasso ha comunicado a los trabajadores y trabajadoras  que se encontraban en el piquete que… no había cambio de empresa y que seguían en Expertus Multiservicios.

 

Valoración del primer día de huelga

 

La totalidad de la plantilla de limpieza (Expertus Multiservicios) ha hecho huelga.

 

La totalidad de la plantilla de servicios auxiliares (Expertus Multiservicios) no ha podido hacer huelga porque han sido despedidos justo antes y sustituidos por vigilantes de seguridad en sus funciones.

 

El seguimiento de la huelga en salas y taquillas ha sido del 60% de media durante el día. Pese a que el seguimiento en taquillas por la tarde ha sido del 100% (a partir de las 14h), Magmacultura – según su práctica sistemática – ha sustituido ilegalmente a los huelguistas. Así pues, se han estado vendiendo ilegalmente entradas durante toda la tarde en el Museu Picasso.

 

Decisiones de las asambleas

 

La plantilla de Magmacultura en el Museu Picasso ha decidido en la Asamblea realizada por la tarde suspender la convocatoria hasta una fecha a determinar.

 

La plantilla de la limpieza (Expertus Multiservicios) ha decidido mantener la huelga indefinida.

 

¿Quién tiene el dinero de los salarios de las trabajadoras y trabajadores de la limpieza?

 

Según la propia gerente del Museu Picasso, resulta que el dinero de los salarios no los tiene Expertus Multiservicios sino que los tiene el Museu Picasso.

 

El artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que en caso de impago de salarios por parte de la empresa subcontratista: “(…) En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.”(art. 130 LCSP)

 

Así pues, la Fundació ha recordado a tiempo la parte de la “retención de las cantidades” pero lo que parece que ha olvidado la gerente es la parte de “garantizar el pago de los salarios”.

 

La excusa de la Fundació Museu Picasso es que Expertus Multiservicios tendría una orden de embargo, pero aquí se olvida también interesadamente que los trabajadores no tienen ninguna orden de embargo. Por lo menos no la tienen todavía, porque si se les sigue sin pagar los salarios los embargos llegarán.

 

Una situación francamente irregular

 

Por lo tanto, la Fundació Museu Picasso no para de acumular irregularidades difíciles de explicar:

 

·        Por lo menos desde el punto de vista del resultado, la Fundació no ha rescindido el contrato de Expertus Multiservicios en el Servicio de Limpieza, pese al incumplimiento sistemático de cláusulas consideradas esenciales en la licitación (impago de salarios).

·        Pero sí que considerado oportuno rescindir el contrato de los Servicios Auxiliares, en base a este mismo incumplimiento.

·        La rescisión y “des-rescisción” de la adjudicación a Expertus Multiservicios del Servicio de la Limpieza tiene muy difícil justificación jurídica, excepto que la rescisión fuera una mentira descarada de la gerente (cosa que no creemos dados los actos coetáneos de Expertus Multiservicios).

·        Su personal subcontratado de taquillas es sustituido cada vez que hace huelga.

·        El personal auxiliar es despedido y sustituido por vigilantes de seguridad cuando está a punto de iniciar una huelga.

 

 

Una pregunta incómoda

 

La pregunta que no deja de hacerse todo el mundo es: ¿por qué tiene que subcontratar la Fundació Museu Picasso el Servicio de Limpieza? ¿Qué valor aporta la empresa subcontratista? Desde nuestro punto de vista, ninguno.

 

Pero resulta que la subcontratación es un mecanismo muy cómodo para la empresa principal para inhibirse de sus obligaciones con las trabajadoras y trabajadores que trabajan realmente para ella, como está demostrando ampliamente el Museu Picasso de Barcelona.

(más abajo en castellano)

 

Convocades Vagues Indefinides al Museu Picasso de Barcelona

 

Les Seccions Sindicals de Solidaritat i Unitat dels Treballadors (SUT) de diverses empreses subcontractades del Museu Picasso de Barcelona han convocat diverses vagues indefinides a partir d’aquest divendres 20 de desembre.

 

Serveis afectats

 

La plantilla convocada a fer vaga és la dels serveis de Neteja i Auxiliars, subcontractada fins ara per Expertus Multiservicios, i la del servei de Taquilles i Informació a sales, subcontractada per Magmacultura.

 

Motius i reclamacions del servei de Neteja i Auxiliars

 

Els primers estan sent afectats per la situació de pre-concurs de creditors en què es troba el grup d’empreses d’Expertus. Això ha fet que hagin patit retards de més de mig mes sense el pagament del salari i actualment no han cobrat encara el mes de novembre. Les seves reclamacions, a més del pagament dels salaris, són el compromís del pagament de les properes nòmines, per part de la subcontracta i de la Fundació Museu Picasso, com a responsable solidària en tant que és la empresa principal. També es reclama a Fundació Museu Picasso la contractació directa o subsidiàriament el compromís de subrogació de la totalitat de la plantilla en els plecs de licitació. Finalment es reclama que la Fundació del Museu Picasso resolgui els contracte amb l’empresa Expertus, per incompliment greu de les seves obligacions.

 

Motius i reclamacions del servei de Taquilles i Informació a sales

 

Els segons, que ja han realitzat jornades de vaga el passat 28 de maig d’aquest any i durant els mesos de març a juliol del 2018, reclamen que s’acabi tant l’ús fraudulent de la contractació temporal, l’aplicació correcta i real de les categories que realitzen i l’homogeneïtzació de les millores aconseguides (31 dies de vacances, plus festiu) en les darreres vagues a les noves incorporacions, com la reincorporació sense discriminació d’aquells treballadors i treballadores que volen reincorporar-se després d’una excedència. També es reclama que la empresa acabi amb l’estratègia d’impedir les eleccions sindicals parcials al Comitè d’Empresa.

 

La subcontractació: gran part de l’arrel del problema

 

Tant uns com els altres reclamen la contractació directa de les plantilles ja que el fins ara ús instrumentalitzat de la subcontractació acompleix l’objectiu de realitzar un dúmping social, precaritzant més encara les condicions de treball. Des del sindicat SUT entenem que la subcontractació és gran part de l’arrel dels problemes amb que es troben els treballadors i treballadores convocats a la vaga i denunciem les administracions responsables, en aquest cas l’Ajuntament de Barcelona, com a promotors d’aquesta situació.

 

Primer resultat de la convocatòria

 

Abans d’enviar la present nota ens veiem en l’obligació a afegir un nou apunt. En el dia d’avui la Fundació Museu Picasso ha confirmat que el personal del servei de Neteja (però no el d’Auxiliars) serà subrogat demà mateix a ISS. Tanmateix no s’ha compromès a l’abonament de les nòmines pendents, de manera que la plantilla ha decidit notificar a ISS la convocatòria de vaga indefinida vigent que començarà demà també a aquesta empresa.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(més amunt en català) 

 

Convocadas Huelgas Indefinidas en el Museo Picasso de Barcelona

 

Las Secciones Sindicales de Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT) de varias empresas subcontratadas del Museo Picasso de Barcelona han convocado varias huelgas indefinidas a partir de este viernes 20 de diciembre.

 

Servicios afectados

 

La plantilla convocada a hacer vaga es la de los servicios de Limpieza y Auxiliares, subcontratada hasta ahora por Expertus Multiservicios, y la del servicio de Taquillas e Información en sales, subcontratada por Magmacultura.

 

Motivos y reclamaciones del servicio de Limpieza y Auxiliares

 

Los primeros están siendo afectados por la situación de pre-concurso de acreedores en la que se encuentra el grupo de empresas de Expertus. Esto ha supuesto que hayan sufrido retrasos de más de medio mes sin el pago del salario y actualmente no han cobrado todavía el mes de noviembre. Sus reclamaciones, además del pago de los salarios, son el compromiso del pago de las próximas nóminas, por parte de la subcontrata y de la Fundació Museu Picasso, como responsable solidaria en tanto que es la empresa principal. También se reclama a Fundació Museu Picasso la contratación directa o subsidiariamente el compromiso de subrogación de la totalidad de la plantilla en los pliegos de licitación. Finalmente se reclama que la Fundació del Museu Picasso resuelva los contratos con la empresa Expertus, por incumplimiento grave de sus obligaciones.

 

Motivos y reclamaciones del servicio de Taquillas e Información en sales

 

Los segundos, que ya han realizado jornadas de huelga el pasado 28 de mayo de este año y durante los meses de marzo a julio del 2018, reclaman que se acabe tanto el uso fraudulento de la contratación temporal, la aplicación correcta y real de las categorías que realizan y la homogeneización de las mejoras logradas (31 días de vacaciones, plus festivo) en las últimas huelgas a las nuevas incorporaciones, como la reincorporación sin discriminación de aquellos trabajadores y trabajadoras que quieren reincorporar-se después de una excedencia. También se reclama que la empresa acabe con la estrategia de impedir las elecciones sindicales parciales al Comité de Empresa.

 

La subcontratación: gran parte de la raíz del problema

 

Tanto unos como los otros reclaman la contratación directa de las plantillas ya que el hasta ahora uso instrumentalizado de la subcontratación cumple el objetivo de realizar un dúmping social, precarizando todavía más las condiciones de trabajo. Desde el sindicato SUT entendemos que la subcontratación es gran parte de la raíz de los problemas con que se encuentran los trabajadores y trabajadoras convocados a la huelga y denunciamos las administraciones responsables, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, como promotores de esta situación.

 

Primer resultado de la convocatoria

 

Antes de enviar la presente nota nos vemos en la obligación de añadir un nuevo apunte. En el día de hoy la Fundació Museu Picasso ha confirmado que el personal del servicio de Limpieza (pero no el de Auxiliares) será subrogado mañana mismo a ISS. Sin embargo no se ha comprometido al abono de las nóminas pendientes, de manera que la plantilla ha decidido notificar a ISS la convocatoria de vaga indefinida vigente que empezará mañana también a esta empresa. 

 

El obrero de Ferrominera encarcelado durante 8 años sin juicio por el Estado capitalista venezolano por unos hechos que no cometió se ha declarado en rebeldía y pide que se difunda su comunicado a la clase obrera internacional.

El compañero es acusado de un asesinato perpetrado a la luz del día y delante de testigos por un militante del PSUV que ha quedado impune hasta la fecha, las imágenes están incluso grabadas en las cámaras de videovigilancia. No hay pruebas contra el compañero encarcelado pero se mantiene la acusación y se le mantiene en la cárcel por 8 años sin juicio ni sentencia.

¿Por qué?

Porque el reo al que se juzga y se persigue es la clase obrera venezolana, porque la política criminal y antiobrera del oficialismo - igual que lo había sido anteriormente la de la actual "oposición" - tiene que enmascararse tras estos montajes policíacos y porque el compañero se mantiene firme en negar unos cargos falsos en vez de venderse y hacerle el juego a los verdaderos asesinos, porque estos cargos falsos tienen como objetivo presentar a la clase obrera como una banda de malandros cuando los verdaderos malandros están financiados y organizados desde el gobierno, el gobierno del capitalismo venezolano.

Los detalles los explica el propio compañero encarcelado.

 

¡Basta de represión contra la clase obrera!

¡Liberación inmediata de los trabajadores presos por los estados capitalistas del mundo!

 

 

Un saludo solidario desde el Estado capitalista español a los proletarios venezolanos y del mundo que luchan contra la explotación del trabajo asalariado. 

Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT)

 

 

Más información en: https://nucleoproletarioclasista.wordpress.com/

 


 

Internado Judicial el Rodeo II,  15/07/2019

A la clase obrera y al proletariado mundial

 

ME DECLARO EN REBELDÍA

Después de ocho años que me han mantenido en prisión, he entendido que mi  caso no reviste carácter penal, donde como ciudadano tengo el derecho de demostrar mi inocencia según lo que rezan las leyes burguesas del estado capitalista Venezolano.

Durante estos ocho años, me han recluido en varias cárceles del país, lejos de mi grupo familiar y de mis compañeros de vida, de trabajo. La empresa FERROMINERA ubicada en el estado Bolívar, propiedad del Estado venezolano me despidió, me quitó mi salario y los beneficios de los cuales gozaban mis tres hijos por contrato colectivo.

En estos ocho años he sufrido de tres atentados contra mi vida. Hoy, producto de esto,  me encuentro lisiado de mi mano derecha, sin que el estado que se jacta de que la cárcel del rodeo II es una cárcel modelo, no me garantizado ni seguridad y menos la atención médica.

En ocho largos años se han realizado pocas audiencias en el Tribunal 12 de Juicio donde han podido declararlos testigos y expertos promovidos por mi defensa,  quedando claro  que no hay un elemento que me incriminen, demostrándose que soy inocente. Las pocas veces que el juicio tiene un avance se interrumpe por culpa del juez y la fiscal.

Al inicio fui acusado por la Fiscalía y dos abogados privados financiados por la gobernación del estado Bolívar dirigida para ese entonces Coronel (r) Carlos Rangel Gómez, una vez que culmina su periodo como gobernador se fue a MEXICO, los abogados privados desistieron porque la gobernación ya nos les pagaba, manteniéndose como acusador únicamente el representante del ministerio público, quien no ha asistido las últimas tres audiencia.  

Mi defensa ha hecho uso de todos los recursos establecidos en el código procesal penal, pero aún me mantienen prisionero, negándoseme todos los beneficios que por sus propias leyes me corresponden.

Ocho años donde se me ha negado el derecho a la defensa, el proceso se interrumpe y se ha reiniciado ya por octava vez, a los compañeros obreros que son claves como testigo y han declarado a mi favor, los han encarcelado. En la última audiencia  el secretario del tribunal de la  causa frente a mi defensa, me dijo de manera alterada y con desesperación, "hasta cuando Rodney que esperas tú, o es que no quieres estar con tu familia, a ti, te abandono tu sindicato, tu primera defensa, decide hasta cuando con esto, vale, nosotros estamos claro que tú eres inocente, que el asesino es Maican, pero la orden es que tu asumas los cargos y nosotros inmediatamente te damos un beneficio de libertad condicional bajo presentación, ya te falta poco, ya con ocho años que llevas, solo quedaras bajo presentación. De lo contrario te pudrirás aquí.

Ahora con todo esto que estoy viviendo, echo mí mirada atrás para ver y recordar mis antecedentes, y solo recuerdo que soy  hijo de proletarios, nacido en un barrio obrero del estado bolívar, una vez cumplida mi mayoría de edad me fui a la fábrica a vender lo único que me ha pertenecido, mi fuerza de trabajo, a ganarme mi sustento, generando ganancia, plusvalía para el patrón, acaso es por lo que se me condena?, por ser un obrero?, por pertenecer a la clase que está llamada a superar a romper con la esclavitud del trabajo asalariado.

Entonces reviso la hoja de vida, los antecedentes de mis captores, de mi carceleros, y veo  que el actual fiscal general, el abogado Tarek Williams Saab y como su secretaria privada de despacho señora Dalia Vegas son los mismo que en el  año 2009 que para entonces era el gobernador y su respectiva secretaria en el Estado Anzoátegui ordenaron  a un pelotón de 60 policías reprimir una manifestación de los compañeros de la empresa Mitsubishi que se encontraban reclamando un mayor salario donde murieron por disparo los compañeros obreros Pedro Suarez y José Marcano, los antecedente del presidente del tribunal supremo de justicia, abogado Maiker Moreno está incurso en el delito de asesinato primer grado contra un obrero en ciudad bolívar en el año 1987 ,así como el asesinato de un joven el 4 de mayo tres meses después del caracazo de 1989 que para entonces dicho abogado era agente activo de la policía política disip ahora sebin, son ellos mis captores, mis carceleros.

En este sentido hago del conocimiento a la clase obrera y al proletariado mundial, que me declaro en rebeldía, que he entendido que al reo que persigue este régimen es a la clase obrera, soy prisionero político, ya no le seguiré el juego a mis captores, no asistiré más a los tribunales, al palacio de la injusticia, ya no le seguiré el juego a la juez Paolette Guevara y al secretario de tribunal.

Solo me resta decirles a mis captores a mis secuestradores, en algún momento dela historia les corresponderá a ustedes sentarse, en el banquillo donde me tienen ahora, a rendir cuentas de todos sus actos y manos manchada de sangre de la clase obrera, y pueden estar seguros que se le brindara un juicio gratuito sencillo y expedito.

 

Rodney Alvarez obrero de Ferrominera

 

 

 

 

 

A tots els treballadors i treballadores dels centres d’ensenyament

 

 

 

         Un cop més, aquest 16 de maig de 2019, les empreses de serveis sindicals ens han convocat a una aturada, amb una taula reivindicativa que creiem insuficient ja que es reclamen una sèrie de millores que en termes generals recolzem i creiem necessàries, però que no deixen de ser un retorn a con