Novedades


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Luchas

Al ver que sus amenazas y presiones no disuadían a los huelguistas, LAIE y L’Auditori se han entregado a la difamación de la Huelga colgando estos carteles (cada vez más grandes, van a terminar empapelando todo el cristal…):

Se ha respondido con esta hoja (ver archivo adjunto) que está siendo repartida por los piquetes informativos que se mantienen desde el 1 de septiembre, de lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta que cierra el bar (24h aprox.).

Se ha realizado también sin contratiempos la concentración del viernes con afluencia de trabajadores solidarios de distintos colectivos.

Ha reaparecido también la barra sin licencia en la sala 2, desde donde LAIE y L’Auditori tratan de burlar la acción informativa de los piquetes. Un par de compañeros repartieron las hojas de denuncia en los intermedios del concierto de la sala 2 denunciando la situación.


Veient que les seves amenaces i pressions no disuadien als vaguistes, LAIE i L’Auditori s’han entregat a la difamació de la Vaga penjant aquests cartells (cada cop més grans, acabarant empaperant tot el vidre…):

S’ha respost amb aquesta fulla (veure arxiu adjunt) que està sent repartida pels piquets informatius que es mantenen des de l’1 de setembre, de dilluns a diumenge des de les 9 del matí fins que tanca el bar (24h aprox.).

S’ha realitzat sense contratemps la concentració del divendres amb afluència de treballadors solidaris de diversos col·lectius.

Ha reaparegut també la barra sense llicència a la sala 2, des d’on LAIE i L’Auditori proven de burlar l’acció informativa dels piquets. Un parell de companys van repartir les fulles de denúncia en els entremitjos del concert de la sala 2 denunciant la situació.164 días en Huelga indefinida y la plantilla sigue firme. A la concentración han asistido unas 50 personas. Los asistentes nos convocamos para el próximo viernes 18 de febrero a las 19:45h en el mismo sitio (C/Lepanto 150-170 frente al Bar de L'Auditori de Barcelona, metro Marina).


Se ha leído el siguiente comunicado del Comité de Huelga:


"Ante el ataque generalizado de la Patronal contra la clase obrera a nivel mundial (prolongaciones de jornada, aumentos del ritmo de trabajo, despidos en masa, reducción de las prestaciones del paro y jubilación, reducción de salarios, etc.) y considerando que:


- los intereses de la Patronal y de nuestra clase están en oposición irreconciliable,
- en el capitalismo el Estado está inevitablemente al servicio de la Patronal,
- las soluciones no caen del cielo y nuestros "derechos" son sólo papel mojado si no estamos organizados para hacerlos valer.


Es necesario que los trabajadores asalariados nos preparemos para plantar cara a cualquier abuso de la Patronal en la realidad material y cotidiana de cada uno de los centros de trabajo, tendiendo a extender la Huelga al resto de centros, empresas y sectores.

Es necesario recuperar los métodos del sindicalismo de clase: asambleas a mano alzada, la absoluta independencia económica de la Patronal, la Huelga indefinida y sin servicios mínimos, la solidaridad y el compañerismo a ultranza.


Si las luchas implican sacrificios para nosotros, es necesario que tengan un coste para la Patronal también.


Hagamos que se lo tengan que pensar dos veces antes de mover un dedo: contra la prepotencia de la Patronal, Huelga indefinida!"164 dies en Vaga indefinida, la plantilla segueix ferma. A la concentració han assistit unes 50 persones. Els assistents ens convoquem pel pròxim divendres 18 de febrer a les 19:45h al mateix lloc (C/Lepant 150-170 frente al Bar de L'Auditori de Barcelona, metro Marina).


S'ha llegit el següent comunicat del Comitè de Vaga:


"Davant de l'atac generalitzat de la Patronal contra la classe obrera a nivell mundial (prolongacions de jornada, augments del ritme de treball, acomiadaments massius, reducció de les prestacions d'atur i jubilació, reducció de salaris, etc.) i considerant que:


- els interessos de la Patronal i de la nostra classe estan en oposició irreconciliable,

- en el capitalisme l’Estat està inevitablement al servei de la Patronal,

- les solucions no cauen del cel i els nostres "drets" són només paper mullat si no estem organitzats per fer-los valdre.


Cal que els treballadors assalariats ens preparem per plantar cara a qualsevol abús de la Patronal en la realitat material i quotidiana de cada un dels centres de treball, tendint a extendre la Vaga a la resta de centres, empreses i sectors.


Cal recuperar els mètodes del sindicalisme de classe: les assemblees a mà alçada, l'absoluta independència econòmica de la Patronal, la Vaga indefinida i sense serveis mínims, la solidaritat i el companyerisme a ultrança.


Si les lluites impliquen sacrificis per nosaltres, cal que tinguin un cost per la Patronal també.


Fem que s'ho hagin de pensar dues vegades abans de moure un dit: contra la prepotència de la Patronal, Vaga indefinida!"

CONCENTRACIÓ DE SUPORT A LA VAGA INDEFINIDA DEL SERVEI DE BAR DE L’AUDITORI DE BARCELONA


Companys i companyes,


L’empresa concessionària LAIE (Laietana de Llibreteria) ha amenaçat els vaguistes d’acomiadar-los si no deposen la Vaga. A més a més, mentre s’iniciava l’Assemblea de Treballadors ahir dimarts 1 de febrer a les 19h en l’ubicació normal del piquet informatiu que des de fa 5 mesos es manté de dilluns a diumenge davant del Bar de L’Auditori, dos matons han irromput agredint i amenaçant als vaguistes, acomiadats i companys del sindicat allí presents.


Davant d’aquesta ofensiva de l’empresa, cal una resposta solidària i contundent i per això l’Assemblea de Treballadors fa una crida a una CONCENTRACIÓ DE SUPORT el divendres 11 de febrer a les 19:30h davant de L'Auditori (C/Lepant 150, Metro Marina L-1).


CONCENTRACIÓN DE APOYO A LA HUELGA INDEFINIDA DEL SERVICIO DE BAR DE L’AUDITORI DE BARCELONA


Compañeros y compañeras,


La empresa concesionaria LAIE (Laietana de Llibreteria) ha amenazado a los huelguistas con el despido si no deponen la Huelga. Además, mientras se iniciaba la Asamblea de Trabajadores ayer martes 1 de febrero a las 19h en la ubicación normal del piquete informativo que desde hace 5 meses se mantiene de lunes a domingo delante del Bar de L’Auditori, dos matones han irrumpido agrediendo y amenazando a los huelguistas, despedidos y compañeros del sindicato allí presentes.


Ante esta ofensiva de la empresa, es necesaria una respuesta solidaria y contundente y por esto la Asamblea de Trabajadores hace un llamamiento a una CONCENTRACIÓN DE APOYO el viernes 11 de febrero a las 19:30h delante de L’Auditori (C/Lepant 150, Metro Marina L-1).

El Director General de l'Auditori, senyor Joan Oller i Cuartero, deixa la direcció del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra per anar a dirigir el Palau de la Música d'en Millet...
Recentment s'ha fet públic el canvi d'emplaçament de l'actual Director General de l'Auditori, que abandona el vaixell deixant darrera seu un currículum brillant:

Una demanda per cessió il·legal dels treballadors d'acomodació, una altra d'entrada d'artistes i Museu de la Música, una altra del personal de seguretat i una vaga de 5 mesos dels treballadors de bar i càtering que encara dura, els treballadors del Palau de la Música ja poden tremolar...
Si algú creu poder competir amb ell en abaratiment de costos laborals i explotació dels treballadors (serà difícil arribar a emular-lo) pot enviar el seu currículum a l'oferta que apareix a InfoJobs:

http://www.infojobs.net/barcelona/direccio-general-l-auditori/of-id931ef83374c65a698c206b5f68923

Les rebaixes en les nostres condicions són un imperatiu si aquesta pobra gent ha de cobrar 96.000 euros l'any...

150 dies en Vaga indefinida al Servei de Cafeteria, Bar i Catering de L’Auditori

Coincidint amb el 150è dia de Vaga indefinida i en resposta a les recents amenaces de l’empresa als vaguistes, s’ha dut a terme una concentració de suport amb una assistència d’unes 50 persones.

Al final de la concentració s’ha llegit el següent comunicat:


“Comunicat de l'Assemblea de treballadors del Servei de Bar de L'Auditori

Estem en vaga indefinida des de fa 5 mesos perquè l'empresa concessionària, LAIE, ha acomiadat 9 treballadors, la meitat de la plantilla, per substituir-nos per treballadors amb contractes per hores i amb pitjors condicions.

Aquest és el pa de cada dia per molts treballadors al nostre sector i és també un episodi més de l’ofensiva de la Patronal contra els drets i les condicions dels treballadors. Però hem decidit que no podem esperar que les solucions caiguin del cel i que no podem deixar caure els nostres companys perquè els problemes d'un grup de treballadors són els problemes de tota la classe obrera.

Han estat 5 mesos en què els vaguistes hem estat i seguim sent substituits sistemàticament per esquirols portats d'altres centres a l'empar d’institucions públiques com L'Auditori. Per acabar de demostrar la seva prepotència empresarial, LAIE ha amenaçat als vaguistes dient que serem acomiadats si no deixem la vaga en 24h.

Malgrat les pressions, seguim convençuts que cal lluitar perquè no podem deixar que trepitgin impunement els pocs drets que ens queden als treballadors i ens mantindrem ferms fins que readmetin els nostres companys.

Hem pogut mantenir aquesta lluita gràcies a la solidaritat dels treballadors de l'Auditori, dels professors i estudiants de l'ESMUC i també del públic i d'altres companys que han fet possible el manteniment de la Caixa de Resistència.

Fem una crida a trencar amb la identificació amb l’interès d’empresa que és l’avant-sala de l’hipòcrita interès nacional, a extendre l’oposició als abusos de la Patronal, a recuperar els mètodes de lluita del sindicalisme de classe i a que floreixi una vegada més la solidaritat de classe amb aquesta i amb totes les lluites de la classe obrera.

Assemblea de treballadors del Servei de Bar de L'Auditori”

LAIE amenaça als vaguistes d’acomiadar-nos si no deixem la Vaga

En la seva creuada pel foment de la PRECARIETAT LABORAL i per l’ATROPELLAMENT SISTEMÀTIC DELS DRETS FONAMENTALS DELS TREBALLADORS, LAIE no escatima mitjans. Substitueix sistemàticament els vaguistes i quan veu que la plantilla es manté ferma i solidària, després de 5 MESOS DE VAGA INDEFINIDA per la readmissió dels 9 companys acomiadats i pel manteniment de les condicions, LAIE envia burofaxos als vaguistes per amenaçar-los que seran acomiadats si no deposen la Vaga.

L’Assemblea de Treballadors ha decidit no cedir a les pressions de l’empresa, sobren les paraules.


LAIE amenaza a los huelguistas con el despido si no dejamos la Huelga

En su cruzada por el fomento de la PRECARIEDAD LABORAL y por el ATROPELLO SISTEMÁTICO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJAODRES, LAIE no escatima medios. Sustituye sistemáticamente a los huelguistas y cuando ve que la plantilla se mantiene firme y solidaria, después de 5 MESES DE HUELGA INDEFINIDA por la readmisión de los 9 compañeros despedidos y por el mantenimiento de las condiciones, LAIE envía burofaxes a los huelguistas para amenazarles con el despido si no deponen la Huelga.

La Asemblea de Trabajadores ha decidido no ceder ante las presiones de la empresa, sobran las palabras.

Des de divendres passat Laie torna a servir al bar de l'Auditori mitjançant esquirols de fora del centre i passant olímpicament dels requeriments d'Inspecció, com que l'empresa no es creu ni ella mateixa la menció de vaga il·legal que apareix a l'última sentència s'ha dedicat a empaperar el bar i a enviar correus als treballadors de L'Auditori amb el següent text :

Malgrat tot, el balanç de més d'una setmana de l'intent de "tornar a la normalitat" per part de l'empesa és que nosaltres mantenim el piquet i que al bar només s'hi venen tres cafès al dia, tot un negoci...
Davant de tot això i per moltes rodes de prensa que el senyor Oller, director general de l'Auditori, faci al bar abans de marxar al Palau de la Música els treballadors del bar de l'Auditori mantindrem la vaga fins que es garanteixin tots els llocs de treball i les condicions.
Adjuntos:
Descargar este archivo (FULLA GENER.pdf)FULLA GENER.pdf[ ]0 kB
Descargar este archivo (HOJA ENERO.pdf)HOJA ENERO.pdf[ ]0 kB

Un informe més d'Inspecció sancionant a Laie:

Publiquem un informe més emès per Inspecció de Treball de Barcelona on es sanciona a Laie per la subsitució de treballadors en vaga a l'Auditori, amb aquest ja en tenim tres a favor...


Adjuntos:
Descargar este archivo (informe de inspecci)informe de inspecci[ ]0 kB
Vaga general del 27 de Gener a Catalunya
A finals del mes de desembre de 2010 vam rebre la següent carta dirigida a SUT:
A l'atenció de Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT)
Després de la darrera vaga general del 29-S, el govern espanyol continua amb la seva política de retallades socials i no ha derogat ni la Reforma Laboral ni els Plans d'Ajust del sector públic. Al contrari, en les darreres setmanes ha aprovat noves retallades socials i privatitzacions i ha anunciat la seva ferma intenció de reformar el sistema públic de pensions, incrementant l'edat de jubilació i el període necessari de cotització.
Les organitzacions signatàries d'aquesta carta considerem imprescindible donar una resposta socialment àmplia e inequívoca a aquests atacs continuats envers els interessos de la majoria de la població. Considerem també que cal replantejar des de l'arrel el model de creixement socioeconòmic, generador de desigualtats i explotació i profundament agressiu envers el medi ambient (canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, etc.).
Recollint una sensibilitat compartida amb amplis sectors socials, considerem també imprescindible convocar una Vaga General contra la Reforma Laboral, en contra les retallades socials i laborals i per aturar la Reforma del sistema públic de pensions enunciada pel govern espanyol i les principals organitzacions del capital (OCDE, etc.). Aquesta vaga ha de ser convocada abans de que s'aprovi la Reforma de les Pensions a finals de gener per tal de que pugui ser realment efectiva com a eina per a impedir-la.
Per definir explorar la possibilitat de realitzar conjuntament aquesta convocatòria de Vaga General, us emplacem a una reunió àmplia d'organitzacions sindicals i moviments socials a la Sala Costa i Font, en els locals de la CGT de Barcelona (C/ Via Laietana 18, 9è) el proper dilluns 3 de gener de 2011 a les 18 h.

Salut

Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya
Confederació Nacional del Treball (CNT) de Catalunya
Coordinadora Obrera Sindical (COS)
Ecologistes en Acció de Catalunya
Solidaritat Obrera
A la que vam respondre el següent:
A l'atenció de la Secretaria d'Acció Social de CGT,

Hem rebut la vostra convocatòria de reunió pel dilluns 3 i després de valorar-la hem arribat a les següents conclusions que us transmetem.

Les organitzacions signatàries són una amalgama de punts de vista que es reflexa en l’ús d’expressions en el millor dels casos ambigües com “la majoria de la població” per comptes de classe obrera o treballadors assalariats. No creiem que sigui possible fer renéixer la lluita de classe sobre la base d’aquesta amalgama.

D’altra banda, considerem que organitzar ara una vaga general sense haver fet un treball amb fruits reals i palpables als centres de treball (on en la majoria dels casos les condicions reals són molt pitjors que les contingudes nominalment en la reforma laboral) i amb l’ambient general que s’hi viu és començar la casa per la teulada o una operació escènica que no pot parar les reformes del govern.

Això no treu que efectivament l’atac de la patronal contra les condicions de vida i de treball de la classe obrera s’està exacerbant i que cal que el proletariat s’organitzi i reprengui els seus mètodes de lluita classista: la vaga indefinida i sense serveis mínims. Ara mateix no creiem que la vostra proposta sigui un pas real en aquesta direcció.

És a dir, el que no farem és oposar-nos al seguiment de l’aturada que plantegeu i en termes pràctics nosaltres pararem si la convoqueu però, pel que us hem exposat, no assumirem l’organització de la convocatòria.

Per això, l’Assemblea de SUT a Barcelona ha decidit declinar la vostra convocatòria de reunió.

Salut
Companys i companyes,

Com molts ja sabeu els treballadors del Bar, Cafetria i Càtering de l'Auditori de Barcelona, organitzats amb SUT, fa 4 mesos i mig que estan en vaga indefinida lluitant per la readmissió dels 9 companys acomiadats el juliol passat i pel manteniment de les condicions de treball. Davant l'allau de mesures anti-obreres que estem vivint darrerament (tant per part del Govern com de les empreses), la seva lluita és un gran exemple que mereix la nostra solidaritat.
És per això que s'ha convocat una CONCENTRACIÓ DE SUPORT el divendres 28 de gener a les 19h davant de l'Auditori (C/Lepant 150, Metro Marina L-1) a la que us animem a participar. Que la Patronal s'adoni de que els vaguistes no estan sols!

Us recordem que qualsevol aportació a la Caixa de Resistència (2100-0630-1301-0091-9247) serà de gran ajut, fins i tot si es tracta d’un euro o menys.

Aprofitem per adjuntar-vos l'última fulla que s'ha editat. També podeu trobar més informació a www.nodo50.org/sindicatosut o passant pel piquet que hi ha muntat davant de l’Auditori.

Reenvieu aquest correu a qui cregueu convenient.

Salut!Compañeros y compañeras,

Como muchos ya sabéis los trabajadores del Bar, Cafetría y Catering de l'Auditori de Barcelona, organitzados con SUT, hace 4 meses y medio que están en huelga indefinida luchando por la readmisión de los 9 compañeros despedidos el julio pasado y por el mantenimiento de las condiciones de trabajo. Ante el alud de medidas anti-obreras que estamos viviendo últimamente (tanto por parte del Gobierno como de las empresas), su lucha es un gran ejemplo que merece nuestra solidaridad.

Es por eso que se ha convocado una CONCENTRACIÓN DE APOYO el viernes 28 de enero a las 19h delante de l'Auditori (C/Lepant 150, Metro Marina L-1) a la que os animamos a participar. ¡Que la Patronal se entere de que los huelguistas no están sólos!

Os recordamos que qualquier aportación a la Caja de Resistencia (2100-0630-1301-0091-9247) será de gran ayuda, incluso si se trata de un euro o menos.

Aprovechamos para adjuntaros la última hoja que se ha editado. También podéis encontrar más información en www.nodo50.org/sindicatosut o pasando por el piquete que hay montado delante de l’Auditori.

Reenviad este correo a quien creáis conveniente.

Salud!
Adjuntos:
Descargar este archivo (fulla concentraci)fulla concentraci[ ]0 kB
Cierre de la planta de BASF Construction Chemicals España S.L. en Palau-Solità i Plegamans:

BASF anuncia el cierre total de la planta que tiene en Palau-Solità i Plegamans (Vallès-Barcelona). De una planta que había llegado a tener unos 200 trabajadores, de ERE en ERE, la plantilla se ha ido reduciendo a los 90-100 trabajadores actuales. Ahora la empresa propone a los trabajadores entrar en el nuevo ERE o el traslado en su otra planta en Mejorada del Campos (Madrid), siendo este el tercer ERE que realiza la empresa en dos años en el territorio español. La misma historia la hemos podido observar en FRAPE (Zona Franca), en DuPont (Cardedeu), en MiniWatt (Barcelona) y en un larguísimo etcétera cada vez más creciente de empresas.


Tres compañeros del SUT nos hemos pasado por la planta para ver el ambiente, hablar con los trabajadores y repartir la hoja que adjuntamos abajo.

Como en todas partes, la empresa cierra la planta alegando el desplome de beneficios. ¿Pero donde está todo lo que ganaron a costa nuestra durante el tiempo de vacas gordas? Cuando se forraban nos daban las migajas y ahora nos echan al arroyo por cuatro duros! ¡Aquí y en todas partes no podemos permitir que se vayan, debemos obligarlos a quedarse y seguir pagando los salarios con el dinero estrujado durante todos estos años!

Tanto en ésta como en tantas otras empresas, los trabajadores estamos pagando ahora nuestra falta de reacción ante los EREs anteriores. La empresa, viendo que pudo colar los EREs anteriores sin que hubiese reacción alguna, se ve confiada en colarnos este nuevo ERE. ¿Que hizieron los comités de empresa en los anteriores EREs? Lo mismo que harán con el actual, servir de RRHH a la empresa, como buenos bomberos apagafuegos, allanarán el camino para facilitar el cierre pacifico de la planta. Nos venderán con que solo nos queda estirar de la indemnización, agotándonos con reuniones de pantomima realizadas entre estos sindicatos subvencionados vende-obreros y la dirección de la empresa, cuando en realidad todo ya esta pactado de antemano. Pretenden que nos quedemos quietos sin hacer nada, que no nos movilicemos, para que terminemos los pedidos que aún faltan por hacer en la planta, mientras nos menean con el caramelo amargo del juego de cifras de la indemnización. Y después, cuando ya estemos en la calle, nos darán cuatro pitos para que vayamos a desfogarnos ante la Generalitat.


¡Hay que romper con esta línea! ¡Hay que plantar cara tanto a la empresa como a estos sindicaleros vende-obreros! ¡Aun hay mucho para hacer y todo depende de nosotros! ¡Debemos recuperar la línea y el método del sindicalismo de clase, por la defensa intransigente de los puestos de trabajo! ¡Busquemos la solidadridad de los trabajadors de todo el sector y todos los sectores, por la huelga indefinida, sin preaviso ni servicios mínimos!

Des de SUT, emplazamos a los trabajadores de BASF en Palau-Solità i Plegamans a que rompan con el comité de CCOO y UGT y con su línea. ¡Que emprendan una huelga indefinida para arrancar el compromiso a la empresa del mantenimiento del puesto de trabajo! Aún estáis trabajando en la planta, ahora es el momento de actuar. ¡Si se actúa ahora no hay nada perdido, al contrario, está todo por ganar!

Ahora mismo, a nivel estatal ha habido 42 despidos, y hay un plan de negociación con los comités de CCOO y UGT para reducir en un 14% la plantilla total de la empresa. Esto es solo el principio, hay que pararle los pies a la empresa ahora, ya sea en Guadalajara, en Palau o en Mardid.¡Que las derrotas de hoy sirvan para preparar las victorias de mañana!

Adjuntos:
Descargar este archivo (basf[1].pdf)basf[1].pdf[Hoja BASF]0 kB

Después de 111 días de huelga indefinida del servicio de Bar, Cafetería y Catering de L'Auditori de Barcelona, en defensa de las condiciones de trabajo y para la readmisión de los despedidos del 29 de julio, durante la cual la contratista adjudicataria del servicio, LAIE, se ha pasado el derecho de huelga por el forro usando a esquiroles de fuera del centro y con contratos verbales para sustituir a los huelguistas y cubrir parcialmente el servicio, después de 4 Actas de Infracción levantadas por Inspección de Trabajo constatando esquirolaje, después de la connivencia más absoluta de L'Auditori con el esquirolaje descrito, después de que la empresa haya despedido a nueve trabajadores para no tener que mantener sus condiciones y haya tratado de imponer al Comité de Huelga la rebaja de las condiciones de todos los trabajadores en todas las reuniones incluida una mediación ante Inspección de Trabajo de la cual consta Acta y que encima era prueba solicitada por la parte empresarial;

Después de todo esto, el Juzgado de lo Social nº16 de Barcelona, con todas las pruebas encima de la mesa y sin ningún lugar por donde escaparse, se ha cogido a un clavo ardiendo para no tener que dar la razón a los trabajadores y ha considerado hecho probado cualquier manifestación de la empresa desechando sin más la documentación aportada por los trabajadores (incluidas las Actas de Inspección de Trabajo), para dictar sentencia en la que declara ilegal la huelga porque el objetivo de ésta sería modificar un pacto que la empresa ha confesado durante el juicio que no cumplía y que no tenía intención de cumplir, un pacto que la empresa ha exigido modificar a la baja en todas las reuniones como condición para readmitir a los trabajadores despedidos…

No se lo cree ni el mismo Juez. Ha declarado la huelga ilegal con la primera excusa con la que ha tropezado porque si tuviera que hacer cumplir sus propias reglas del juego a L’Auditori y a LAIE, éstos tendrían que rendirse a la fuerza de la plantilla. Ni más ni menos. Su función es precisamente ésta: garantizar que en el juego de fuerzas entre el trabajo asalariado y capital, el primero se encuentra y se mantiene siempre sometido al dictado del segundo.


El libre desarrollo de la relación de fuerzas entre los asalariados y la Patronal se pondría inevitablemente a favor de los primeros dado que somos los que producimos su ganancia y, si nosotros paramos, nuestros chupa-sangres no pueden seguir viviendo de nuestro trabajo. Por esto, la Patronal necesita una fuerza que controle, ilegalice y reprima las reivindicaciones de los asalariados. Esta fuerza es el Estado burgués con sus Tribunales, Policía, Ejército, Seguridad Social, Sistema Educativo, etc. que son los encargados de engrilletar a los trabajadores al yugo de la explotación, de la impotencia y de la resignación.

Y es éste y no otro el único ORDEN real y lo único que podemos esperar de los Tribunales (sin por ello renunciar a intentar hacerles cumplir sus propias leyes en el entretiempo): una decisión crudamente política y acorde al fundamento de la “Justicia” burguesa, de su Ley: los trabajadores tenemos derechos mientras no se nos ocurra utilizarlos y nos los dejemos quitar cuando sea.

Corolario: los trabajadores tenemos derecho a huelga… siempre que perdamos (o nos conformemos con poder vender como victoria cualquier migaja real o imaginaria que haya caído), a quienes se organicen y pretendan ganar se les pone fuera de la ley con todo el desparpajo que sea necesario en defensa del ORDEN burgués.

Otro corolario: los empresarios pueden modificar cualquier condición siempre que presenten cuatro numeritos pero si los trabajadores se defienden y exigen garantías contra los despidos y por el mantenimiento de las condiciones su comportamiento es ilegal por… querer modificar sus condiciones.

Cuando decimos que el Estado está al servicio de la Patronal no lo decimos por decir ni para escandalizar a los “ciudadanos de bien”, lo decimos porque es la cruda realidad con la que chocamos una vez si y otra también... Mientras subsista el trabajo asalariado y la ley del valor, la democracia (orgánica, parlamentaria o popular) consiste y consistirá sólo en esto: es el teatro impúdico por el cual el interés de la burguesía se disfraza de interés general mientras que los intereses de la clase obrera se proscriben y se ponen al margen de la ley.

Ante tal atropello los trabajadores no podemos más que reafirmar nuestra voluntad de seguir luchando hasta que nuestras fuerzas y recursos nos lo permitan por la readmisión de nuestros compañeros despedidos y por el mantenimiento de los puestos y condiciones de trabajo, sin ceder al chantaje que nos impone el Estado como lacayo de la Patronal y llamando a la solidaridad de nuestros hermanos de clase, a apoyar efectivamente la lucha mediante la Caja de Resistencia (2100-0630- 1301-0091-9247) y buscando su implicación para la extensión de la lucha, teniendo en la cabeza que, sea cual sea el final de esta u otra lucha parcial, la historia siempre pone a cada uno en el lugar que le corresponde...

Asamblea de Trabajadores del Servicio de Cafetería, Bar y Catering de L'Auditori
Sección Sindical de SUT en LAIE (www.nodo50.org/sindicatosut)

Inspección de Trabajo vuelve a requerir a Laie por vulneración del derecho a huelga:

Adjuntos:
Descargar este archivo (Informe2.pdf)Segundo Informe[ ]0 kB

Se ha repartido a varios trabajadores de los Ferrocarriles de la Generalitat la siguiente hoja a raíz de los paros convocados:

Adjuntos:
Descargar este archivo (FGC_3_.pdf)Hoja FGC[ ]0 kB

Una compañera está pasando por la siguiente situación. Cedida ilegalmente por Sopra Group Informatica a Allianz Seguros y Reaseguros (como varias decenas más de trabajadores), fue requerida a la central de Sopra Group Informatica para “la asignación a un nuevo proyecto”. Los antecedentes inmediatos: haber cogido una reducción de jornada por maternidad y haber denunciado la cesión ilegal.

Lo que se encuentra al llegar a la central de Sopra en la C/Casanova (y que dura ya una semana) es lo siguiente: una mesa apartada y un manual de COBOL que cuando acaba de leer tiene que volver a empezar. Ni ordenador… ¡ni siquiera un bolígrafo y una libreta!

Esto es acoso moral, desocupación efectiva, mobbing contra los trabajadores. Esta práctica es más que habitual en la empresa que dirige Antonio Peñalver (Sopra Group Informatica), pero que sea habitual no justifica cerrar los ojos ante tal abuso: es algo que no podemos permitir que le hagan a NINGÚN compañero más.

En la comparecencia de hoy ante la Inspección de Guardia se ha emplazado a las partes a una nueva reunión el viernes para que la empresa se comprometa a dar ocupación efectiva a la trabajadora.

De momento, se ha dado a la trabajadora el primero de los medios para, como mínimo, poder aprender lo que figuraba que tenía que aprender: un ordenador. "Sólo" falta el acceso al entorno, el software, un tutor etc. etc.

Vale la pena resaltar que un miembro del comité de empresa de Sopra (de UGT para más señas) se ha dormido a media reunión en una gran demostración gráfica del interés que siente en defender a sus compañeros. El viernes veremos qué trae la empresa.

Hoy se ha firmado un acuerdo en el que las empresas Allianz Seguros (José Francisco García Vegas) y Sopra Group Informatica (Antonio Peñalver) se comprometen a dar ocupación efectiva a la trabajadora en la Torre Allianz tras un periodo de formación de 2 a 3 meses en el centro de C/Casanova. Se ha conseguido que, para compensar los inconvenientes del cambio de centro y teniendo en cuenta la situación de reducción de jornada por guarda legal, la empresa admita una reducción de media hora remunerada. El representante de Allianz se compromete también a mantener la cuenta de correo y el histórico de correos de la trabajadora.

Así se ha frenado el acoso al que sometieron a la trabajadora, sigue adelante la denuncia por cesión ilegal.

La lucha de los trabajadores del Servicio de Cafetería, Bar y Catering de L’Auditori subcontratados por Laietana de Llibreteria SL (LAIE) sigue adelante después de 65 días de huelga.

Se está repartiendo la siguiente hoja:

Adjuntos:
Descargar este archivo (nova_fulla_laie_1.pdf)nova_fulla_laie_1.pdf[ ]189 kB

El 8 de noviembre, la cuenta de correo de nuestra compañera en Allianz ha sido deshabilitada. Una buena demostración de lo que vale la palabra de Allianz Seguros y específicamente de su Director de Relaciones Laborales, José Francisco García Vegas: NADA.
Y encima la empresa se ha quedado dónde se quedó el 3 de noviembre... para formarse en un lenguaje de programación: un par de manuales y un ordenador sin accesos y sin el software pertinente. Es cómo pretender aprender un idioma con un diccionario.

Por otro lado, los trabajadores cedidos están siendo convocados para explicarles la “nueva estructura” de hombres de paja que se va a implementar entre Allianz y las subcontratas y con la que intentan borrar las huellas de lo que están haciendo. Una recomendación inicial a los trabajadores: guardad bien las pruebas de lo que ha estado pasando.

Compañeros de Solidaridad y Unidad de los Trabajadores han repartido esta hoja en la entrada del centro de trabajo de Allianz en Barcelona.

Es muy importante que se hablen abiertamente estos temas y respondamos en bloque a esta situación.

¡A igual trabajo, igual salario e iguales condiciones laborales y sociales!

¡Ni ETT’s, ni subcontratas: todos a fijos en la empresa principal!

Adjuntos:
Descargar este archivo (Trabajadores_de_2.pdf)Trabajadores de 2[Hora Repartida Trabajadores de 2]0 kB

29è dia de vaga dels traballadors del Bar de l'Auditori i 1r dia de paripé de les "empreses de serveis sindicals".

Durant la manifestació organitzada pels sindicats subvencionats companys del sindicat van repartir la següent fulla:

Hoja Paro 29-S

Coses a ressaltar:

a) S'ha desallotjat oportunament la Plaça Catalunya per a què les "empreses de serveis sindicals" poguéssin fer el seu paripé lliures d'interferències dels "exaltats". No érem a l'edifici desallotjat, no compartim les idees específiques d'aquests grups ni compartim tampoc el seu plantejament d'acció. Això no treu que sigui més que simptomàtic que CCOO i UGT hagin necessitat "fer neteja" per poder fer la seva escenificació. Simptomàtic del seu íntim lligam amb l'Estat i del que faran demà passat amb els treballadors que no es pleguin al seu col·laboracionisme amb la Patronal.

b) Entre els manifestants de CCOO i UGT hi havia un vell conegut, el Sr. Joan Clot (Cap de Seguretat i Logística de l'Auditori). Es tracta del mateix individu que penjava cartells difamant els vaguistes en novembre passat, el mateix que ens va llençar la Guàrdia Urbana a sobre perquè ens treguéssin la tenda de campanya, el mateix que encobreix l'entrada d'esquirols de fora del centre de treball, el mateix que impedeix entrar el Comitè de Vaga... Aquesta és la veritable essència del sindicalisme subvencionat! Quan diem que són precisament les "empreses de serveis sindicals" qui organitzen i dirigeixen l'atac contra les condicions dels treballadors en els centres de treball i que són ells els qui aplicaran la reforma contra els treballadors, no ho diem per dir sinó perquè és la crua realitat amb la que xoquem contínuament.

SUT , Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting