Novedades


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

(más abajo en castellano)

 

Convocades Vagues Indefinides al Museu Picasso de Barcelona

 

Les Seccions Sindicals de Solidaritat i Unitat dels Treballadors (SUT) de diverses empreses subcontractades del Museu Picasso de Barcelona han convocat diverses vagues indefinides a partir d’aquest divendres 20 de desembre.

 

Serveis afectats

 

La plantilla convocada a fer vaga és la dels serveis de Neteja i Auxiliars, subcontractada fins ara per Expertus Multiservicios, i la del servei de Taquilles i Informació a sales, subcontractada per Magmacultura.

 

Motius i reclamacions del servei de Neteja i Auxiliars

 

Els primers estan sent afectats per la situació de pre-concurs de creditors en què es troba el grup d’empreses d’Expertus. Això ha fet que hagin patit retards de més de mig mes sense el pagament del salari i actualment no han cobrat encara el mes de novembre. Les seves reclamacions, a més del pagament dels salaris, són el compromís del pagament de les properes nòmines, per part de la subcontracta i de la Fundació Museu Picasso, com a responsable solidària en tant que és la empresa principal. També es reclama a Fundació Museu Picasso la contractació directa o subsidiàriament el compromís de subrogació de la totalitat de la plantilla en els plecs de licitació. Finalment es reclama que la Fundació del Museu Picasso resolgui els contracte amb l’empresa Expertus, per incompliment greu de les seves obligacions.

 

Motius i reclamacions del servei de Taquilles i Informació a sales

 

Els segons, que ja han realitzat jornades de vaga el passat 28 de maig d’aquest any i durant els mesos de març a juliol del 2018, reclamen que s’acabi tant l’ús fraudulent de la contractació temporal, l’aplicació correcta i real de les categories que realitzen i l’homogeneïtzació de les millores aconseguides (31 dies de vacances, plus festiu) en les darreres vagues a les noves incorporacions, com la reincorporació sense discriminació d’aquells treballadors i treballadores que volen reincorporar-se després d’una excedència. També es reclama que la empresa acabi amb l’estratègia d’impedir les eleccions sindicals parcials al Comitè d’Empresa.

 

La subcontractació: gran part de l’arrel del problema

 

Tant uns com els altres reclamen la contractació directa de les plantilles ja que el fins ara ús instrumentalitzat de la subcontractació acompleix l’objectiu de realitzar un dúmping social, precaritzant més encara les condicions de treball. Des del sindicat SUT entenem que la subcontractació és gran part de l’arrel dels problemes amb que es troben els treballadors i treballadores convocats a la vaga i denunciem les administracions responsables, en aquest cas l’Ajuntament de Barcelona, com a promotors d’aquesta situació.

 

Primer resultat de la convocatòria

 

Abans d’enviar la present nota ens veiem en l’obligació a afegir un nou apunt. En el dia d’avui la Fundació Museu Picasso ha confirmat que el personal del servei de Neteja (però no el d’Auxiliars) serà subrogat demà mateix a ISS. Tanmateix no s’ha compromès a l’abonament de les nòmines pendents, de manera que la plantilla ha decidit notificar a ISS la convocatòria de vaga indefinida vigent que començarà demà també a aquesta empresa.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(més amunt en català) 

 

Convocadas Huelgas Indefinidas en el Museo Picasso de Barcelona

 

Las Secciones Sindicales de Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT) de varias empresas subcontratadas del Museo Picasso de Barcelona han convocado varias huelgas indefinidas a partir de este viernes 20 de diciembre.

 

Servicios afectados

 

La plantilla convocada a hacer vaga es la de los servicios de Limpieza y Auxiliares, subcontratada hasta ahora por Expertus Multiservicios, y la del servicio de Taquillas e Información en sales, subcontratada por Magmacultura.

 

Motivos y reclamaciones del servicio de Limpieza y Auxiliares

 

Los primeros están siendo afectados por la situación de pre-concurso de acreedores en la que se encuentra el grupo de empresas de Expertus. Esto ha supuesto que hayan sufrido retrasos de más de medio mes sin el pago del salario y actualmente no han cobrado todavía el mes de noviembre. Sus reclamaciones, además del pago de los salarios, son el compromiso del pago de las próximas nóminas, por parte de la subcontrata y de la Fundació Museu Picasso, como responsable solidaria en tanto que es la empresa principal. También se reclama a Fundació Museu Picasso la contratación directa o subsidiariamente el compromiso de subrogación de la totalidad de la plantilla en los pliegos de licitación. Finalmente se reclama que la Fundació del Museu Picasso resuelva los contratos con la empresa Expertus, por incumplimiento grave de sus obligaciones.

 

Motivos y reclamaciones del servicio de Taquillas e Información en sales

 

Los segundos, que ya han realizado jornadas de huelga el pasado 28 de mayo de este año y durante los meses de marzo a julio del 2018, reclaman que se acabe tanto el uso fraudulento de la contratación temporal, la aplicación correcta y real de las categorías que realizan y la homogeneización de las mejoras logradas (31 días de vacaciones, plus festivo) en las últimas huelgas a las nuevas incorporaciones, como la reincorporación sin discriminación de aquellos trabajadores y trabajadoras que quieren reincorporar-se después de una excedencia. También se reclama que la empresa acabe con la estrategia de impedir las elecciones sindicales parciales al Comité de Empresa.

 

La subcontratación: gran parte de la raíz del problema

 

Tanto unos como los otros reclaman la contratación directa de las plantillas ya que el hasta ahora uso instrumentalizado de la subcontratación cumple el objetivo de realizar un dúmping social, precarizando todavía más las condiciones de trabajo. Desde el sindicato SUT entendemos que la subcontratación es gran parte de la raíz de los problemas con que se encuentran los trabajadores y trabajadoras convocados a la huelga y denunciamos las administraciones responsables, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, como promotores de esta situación.

 

Primer resultado de la convocatoria

 

Antes de enviar la presente nota nos vemos en la obligación de añadir un nuevo apunte. En el día de hoy la Fundació Museu Picasso ha confirmado que el personal del servicio de Limpieza (pero no el de Auxiliares) será subrogado mañana mismo a ISS. Sin embargo no se ha comprometido al abono de las nóminas pendientes, de manera que la plantilla ha decidido notificar a ISS la convocatoria de vaga indefinida vigente que empezará mañana también a esta empresa. 

SUT , Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting