Novedades


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

(más abajo en castellano)

 

Sorpreses d’última hora abans de la vaga

 

L’aproximació a la jornada de vaga ha comptat amb dues sorpreses:

 

·        La primera ha estat l’acomiadament fulminant ahir al vespre, 19 de desembre de 2019, dels 7 auxiliars que Expertus Multiservicios tenia pels Serveis Auxiliars del Museu Picasso. Bàsicament s’ha acomiadat aquesta part de la plantilla convocada a la vaga just el dia abans de començar-la. Tothom pot treure les seves conclusions.

 

·        La segona ha arribat a primera hora del matí del primer dia de vaga (avui 20 de desembre de 2019).  Malgrat l’afirmació taxativa del dia anterior feta per la gerent del Museu Picasso de que havia rescindit el contracte amb Expertus Multiservicios, malgrat la comunicació dels comandaments d’Expertus Multiservicios a la plantilla conforme passaven a un altra empresa a partir de les 12 de la nit, malgrat que Expertus Multiservicios va fins i tot tramitar les baixes a la seguretat social de la plantilla; resulta que a primera hora del matí el Cap de Seguretat del Museu Picasso ha comunicat als treballadors i treballadores que es trobaven al piquet que... no hi havia canvi d’empresa i seguien a Expertus Multiservicios.

 

Valoració del primer dia de vaga

 

La totalitat de la plantilla de neteja (Expertus Multiservicios) ha fet vaga.

 

La totalitat de la plantilla de serveis auxiliars (Expertus Multiservicios) no ha pogut fer vaga perquè ha estat acomiadada just abans i substituïda per vigilants de seguretat en les seves funcions.

 

El seguiment de la vaga a sales i taquilles ha estat del 60% de mitjana durant el dia. Malgrat que el seguiment a taquilles per la tarda ha estat del 100% (a partir de les 14h), Magmacultura – com fa sistemàticament – ha substituït il·legalment als vaguistes. Així doncs, s’han estat venent il·legalment entrades durant tota la tarda al Museu Picasso.

 

Decisions de les assemblees

 

La plantilla de Magmacultura al Museu Picasso ha decidit en l’Assemblea realitzada a la tarda suspendre la convocatòria fins a una data a determinar.

 

La plantilla de neteja (Expertus Multiservicios) ha decidit mantenir la vaga indefinida.

 

Qui té els diners dels salaris de les treballadores i treballadors de la neteja?

 

Segons la pròpia gerent del Picasso, resulta que els diners dels salaris no els té Expertus Multiservicios sinó que els té el Museu Picasso.

 

L’article 130 de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix que en cas d’impagament dels salaris per part de l’empresa subcontractista: “(…) En aquest cas, l’Administració, una vegada acreditada la falta de pagament dels salaris esmentats, ha de procedir a la retenció de les quantitats degudes al contractista per garantir el pagament dels salaris esmentats, i a la no-devolució de la garantia definitiva mentre no se n’acrediti l’abonament.” (art. 130 LCSP)

 

Així doncs, la Fundació ha recordat a temps la part de la “retenció de les quantitats” però el que sembla que ha oblidat la gerent de la Fundació Museu Picasso és la part de “garantir el pagament dels salaris”.

 

L’excusa de la Fundació Museu Picasso és que Expertus Multiservicios tindria una ordre d’embargament, però aquí s’oblida també interessadament que els treballadors no tenen cap ordre d’embargament. Almenys no la tenen encara, perquè si se’ls segueix sense pagar els salaris arribarà l’embargament.

 

Una situació francament irregular

 

Per tant, la Fundació Museu Picasso no para d’acumular irregularitats difícils d’explicar:

 

·        Almenys des del punt de vista del resultat, la Fundació no ha rescindit el contracte d’Expertus Multiservicios al Servei de Neteja, malgrat l’incompliment sistemàtic de clàusules considerades essencials en la licitació (impagament de salaris).

 

·        Però sí que ha trobat oportú rescindir el contracte dels Serveis Auxiliars, en base a aquest mateix incompliment.

 

·        La rescissió i “des-rescissió” de l’adjudicació a Expertus Multiservicios del Servei de Neteja té molt difícil justificació jurídica, excepte que la rescissió fos una mentida descarada de la gerent (cosa que no creiem donats els actes coetanis d’Expertus Multiservicios).

 

·        El seu personal subcontractat de taquilles és substituït cada cop que fa vaga.

 

·        El personal auxiliar és acomiadat i substituït per vigilants de seguretat quan està a punt d’iniciar una vaga.

 

 

Una pregunta incòmoda

 

La pregunta que no deixa de fer-se tothom és: per què ha de subcontractar la Fundació Museu Picasso el Servei de Neteja? Quin valor aporta l’empresa subcontractista? Des del nostre punt de vista, cap ni un.

 

Però resulta que la subcontractació és un mecanisme molt còmode per l’empresa principal d’inhibir-se de les seves obligacions amb les treballadores i treballadors que treballen realment, com està demostrant àmpliament el Museu Picasso de Barcelona.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(més amunt en català) 

 

Sorpresas de última hora antes de la huelga

 

La aproximación a la jornada de huelga ha contado con dos sorpresas:

 

·        La primera ha sido el despido fulminante ayer por la tarde, 19 de diciembre de 2019, de los 7 auxiliares que Expertus Multiservicios tenía para los Servicios Auxiliares del Museu Picasso. Básicamente se ha despedido a esta parte de la plantilla convocada a la huelga justo el día antes de iniciarla. Todo el mundo puede sacar sus conclusiones.

 

·        La segunda ha llegado a primera hora de la mañana del primer día de huelga (hoy 20 de diciembre de 2019). Pese a la afirmación taxativa del día anterior realizada por la gerente del Museu Picasso conforme había rescindido el contrato con Expertus Multiservicios, pese a la comunicación de los mandos de Expertus Multiservicios a la plantilla conforme pasaban a otra empresa a partir de las 12 de la noche, pese a que Expertus Multiservicios incluso tramitó las bajas de las seguridad social de la plantilla; resulta que a primera hora de la mañana el Jefe de Seguridad del Museu Picasso ha comunicado a los trabajadores y trabajadoras  que se encontraban en el piquete que… no había cambio de empresa y que seguían en Expertus Multiservicios.

 

Valoración del primer día de huelga

 

La totalidad de la plantilla de limpieza (Expertus Multiservicios) ha hecho huelga.

 

La totalidad de la plantilla de servicios auxiliares (Expertus Multiservicios) no ha podido hacer huelga porque han sido despedidos justo antes y sustituidos por vigilantes de seguridad en sus funciones.

 

El seguimiento de la huelga en salas y taquillas ha sido del 60% de media durante el día. Pese a que el seguimiento en taquillas por la tarde ha sido del 100% (a partir de las 14h), Magmacultura – según su práctica sistemática – ha sustituido ilegalmente a los huelguistas. Así pues, se han estado vendiendo ilegalmente entradas durante toda la tarde en el Museu Picasso.

 

Decisiones de las asambleas

 

La plantilla de Magmacultura en el Museu Picasso ha decidido en la Asamblea realizada por la tarde suspender la convocatoria hasta una fecha a determinar.

 

La plantilla de la limpieza (Expertus Multiservicios) ha decidido mantener la huelga indefinida.

 

¿Quién tiene el dinero de los salarios de las trabajadoras y trabajadores de la limpieza?

 

Según la propia gerente del Museu Picasso, resulta que el dinero de los salarios no los tiene Expertus Multiservicios sino que los tiene el Museu Picasso.

 

El artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que en caso de impago de salarios por parte de la empresa subcontratista: “(…) En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.”(art. 130 LCSP)

 

Así pues, la Fundació ha recordado a tiempo la parte de la “retención de las cantidades” pero lo que parece que ha olvidado la gerente es la parte de “garantizar el pago de los salarios”.

 

La excusa de la Fundació Museu Picasso es que Expertus Multiservicios tendría una orden de embargo, pero aquí se olvida también interesadamente que los trabajadores no tienen ninguna orden de embargo. Por lo menos no la tienen todavía, porque si se les sigue sin pagar los salarios los embargos llegarán.

 

Una situación francamente irregular

 

Por lo tanto, la Fundació Museu Picasso no para de acumular irregularidades difíciles de explicar:

 

·        Por lo menos desde el punto de vista del resultado, la Fundació no ha rescindido el contrato de Expertus Multiservicios en el Servicio de Limpieza, pese al incumplimiento sistemático de cláusulas consideradas esenciales en la licitación (impago de salarios).

·        Pero sí que considerado oportuno rescindir el contrato de los Servicios Auxiliares, en base a este mismo incumplimiento.

·        La rescisión y “des-rescisción” de la adjudicación a Expertus Multiservicios del Servicio de la Limpieza tiene muy difícil justificación jurídica, excepto que la rescisión fuera una mentira descarada de la gerente (cosa que no creemos dados los actos coetáneos de Expertus Multiservicios).

·        Su personal subcontratado de taquillas es sustituido cada vez que hace huelga.

·        El personal auxiliar es despedido y sustituido por vigilantes de seguridad cuando está a punto de iniciar una huelga.

 

 

Una pregunta incómoda

 

La pregunta que no deja de hacerse todo el mundo es: ¿por qué tiene que subcontratar la Fundació Museu Picasso el Servicio de Limpieza? ¿Qué valor aporta la empresa subcontratista? Desde nuestro punto de vista, ninguno.

 

Pero resulta que la subcontratación es un mecanismo muy cómodo para la empresa principal para inhibirse de sus obligaciones con las trabajadoras y trabajadores que trabajan realmente para ella, como está demostrando ampliamente el Museu Picasso de Barcelona.

SUT , Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting