Novedades


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Desconvocatòria de la vaga al servei de neteja del Museu Picasso / Desconvocatoria de la huelga en el servicio de limpieza del Museo Picasso

 

(más abajo en castellano)

 

Pagament dels salaris pendents i desconvocatòria de la vaga al servei de neteja del Museu Picasso

 

Després de 20 dies de vaga, l’assemblea de vaguistes ha decidit desconvocar la vaga en vista del preacord al que s’ha arribat amb la nova empresa (Active Facility Solutions) pel qual s’han compromès a pagar de forma prorratejada i a cotitzar la paga extra i la nòmina de desembre (inclosa la companya que s’ha jubilat pel camí), i després de que l’anterior empresa (Expertus Multiservicios) hagués pagat ja la nòmina de novembre i la nova empresa hagués subrogat a tot el personal amb el compromís de seguir pagant les nòmines següents.

 

Els objectius pels quals es va convocar la vaga (subrogació al propi museu o a una empresa solvent i pagament de les nòmines pendents) s’han aconseguit.

 

L’esport predilecte del Museu Picasso: la substitució de vaguistes

 

Tanmateix el pagament del deute salarial serà prorratejat (en cinc pagaments) i no immediat. És una vergonya que les nòmines d’una part de la plantilla d’un museu que factura habitualment uns 60.000 euros diaris es paguin prorratejades però ara com a mínim es pagaran. El que fa dues setmanes es deia que era “impossible” ara ja ho tenim.

 

Per una banda cal dir que l’únic que ha impedit que el museu i les subcontractes també haguessin de cedir en el pagament immediat dels salaris pendents ha estat la vulneració sistemàtica del dret de vaga, tant per la via de la substitució per personal de la nova empresa com per la via de la substitució per part de l’encarregada del servei.

 

La substitució s’ha dut a terme, un cop més, amb la total connivència del museu, del que és patrona l’alcaldessa de Barcelona, que manté un cop més l’actitud anti-obrera i anti-sindical que l’ha caracteritzat en totes les convocatòries que s’hi han realitzat, i per la que ja s’ha hagut d’empassar unes quantes sancions i sentències, i esperem que pel que ha passat li toqui enfrontar-ne algunes més...

 

Malgrat la substitució, el museu s’ha vist obligat a reduir l’aforament a la meitat durant bona part de la vaga, reduint igualment els ingressos, amb l’impacte que això ha suposat i que, juntament amb els problemes que comporta la falta de neteja, que els esforços de l’encarregada esquirola no han pogut eliminar, són el que els ha forçat a cedir.

 

CCOO, sempre al servei de la patronal

 

Per altra banda, no podem deixar de denunciar el paper de les empreses de serveis sindicals i en especial de CCOO en el sabotatge de la vaga.

 

Aquesta empresa de serveis sindicals primer va intentar convèncer a la plantilla de que no reclamessin els salaris pendents, després va intentar atemorir a les companyes i companys, el pas següent ha estat organitzar activament l’esquirolatge substituint el personal vaguista amb afiliats seus i la jugada final va ser negociar a la baixa les reclamacions dels vaguistes als que ha estat sabotejant fins l’últim moment.

 

És significatiu com CCOO acudeix com un gos falder a intentar rentar la cara a les empreses i institucions quan aquestes els ho demanen, no sigui que els deixin de caure les subvencions... És l’enèsima demostració del caràcter irrecuperable d’aquestes organitzacions que són meres empreses de serveis sindicals i la demostració de què l’organització del sindicat de classe ha de fer-de fora i contra aquestes empreses de serveis sindicals.

 

Solidaritat local i internacional

 

Finalment, cal dir que l’assoliment dels objectius d’aquesta lluita ha estat possible gràcies a la determinació de la plantilla en vaga i la solidaritat rebuda de tots els companys i companyes del sindicat que han recolzat el piquet informatiu al llarg dels 20 dies de vaga. Ha estat clau també la solidaritat dels visitants amb la caixa de resistència, en un moment crític. La frase recurrent dels treballadors i treballadores solidaris que la recolzaven ha estat: “d’allà on vinc també passa el mateix”.

 

La classe obrera és una classe internacional, una sola classe una sola lluita.

 

La nostra millor arma, la solidaritat!

 

 

 

 

 

Pago de los salarios pendientes y desconvocatoria de la huelga en el servicio de limpieza del Museo Picasso

 

Tras 20 días de huelga, la asamblea de huelguistas ha decidido desconvocar la huelga en vista del preacuerdo al que se ha llegado con la nueva empresa (Active Facility Solutions) por el que se han comprometido a pagar de forma prorrateada y cotizar la paga extra y la nómina de diciembre (incluida la compañera que se ha jubilado por el camino), y después de que la anterior empresa (Expertus Multiservicios) hubiera pagado ya la nómina de noviembre y la nueva empresa hubiera subrogado a todo el personal con el compromiso de seguir pagando las nóminas siguientes.

 

Los objetivos por los que se convocó la huelga (subrogación al propio museo o a una empresa solvente y pago de las nóminas pendientes) se han conseguido.

 

El deporte predilecto del Museo Picasso: la sustitución de huelguistas

 

Sin embargo el pago de la deuda salarial será prorrateado (en cinco pagos) y no inmediato. Es una vergüenza que las nóminas de una parte de la plantilla de un museo que factura habitualmente unos 60.000 euros diarios se paguen prorrateadas pero ahora al menos se pagarán. Lo que hace dos semanas se decía que era "imposible" ahora ya lo tenemos.

 

Por un lado hay que decir que lo único que ha impedido que el museo y las subcontratas también debieran ceder en el pago inmediato de los salarios pendientes ha sido la vulneración sistemática del derecho de huelga, tanto por la vía de la sustitución por personal de la nueva empresa como por la vía de la sustitución por parte de la encargada del servicio.

 

La sustitución se ha llevado a cabo, una vez más, con la total connivencia del museo, del que es patrona la alcaldesa de Barcelona, que mantiene una vez más la actitud anti-obrera y anti-sindical que lo ha caracterizado en todas las convocatorias que se han realizado, y por la que ya se ha tenido que tragar varias sanciones y sentencias, y esperamos que por lo ocurrido le toque enfrentarse algunas más...

 

A pesar de la sustitución, el museo se ha visto obligado a reducir el aforo a la mitad durante buena parte de la huelga, reduciendo igualmente los ingresos, con el impacto que esto ha supuesto y que, junto con los problemas que conlleva la falta de limpieza, que los esfuerzos de la encargada esquirola no han podido eliminar, son lo que los ha forzado a ceder.

 

CCOO, siempre al servicio de la patronal

 

Por otra parte, no podemos dejar de denunciar el papel de las empresas de servicios sindicales y en especial de CCOO en el sabotaje de la huelga.

 

Esta empresa de servicios sindicales primero intentó convencer a la plantilla de que no reclamaran los salarios pendientes, después intentó atemorizar a las compañeras y compañeros, el paso siguiente ha sido organizar activamente el esquirolaje sustituyendo el personal huelguista con afiliados suyos y la jugada final fue negociar a la baja las reclamaciones de los huelguistas a los que ha estado saboteando hasta el último momento.

 

Es significativo como CCOO acude como un perro faldero a intentar lavar la cara a las empresas e instituciones cuando éstas se lo piden, no sea que les dejen caer las subvenciones... Es la enésima demostración del carácter irrecuperable de estas organizaciones que son meras empresas de servicios sindicales y la demostración de que la organización del sindicato de clase debe hacerse fuera y contra estas empresas de servicios sindicales.

 

Solidaridad local e internacional

 

Finalmente, hay que decir que el logro de los objetivos de esta lucha ha sido posible gracias a la determinación de la plantilla en huelga y la solidaridad recibida de todos los compañeros y compañeras del sindicato que han apoyado el piquete informativo a lo largo de los 20 días de huelga. Ha sido clave también la solidaridad de los visitantes con la caja de resistencia, en un momento crítico. La frase recurrente de los trabajadores y trabajadoras solidarios que la apoyaban ha sido: "de donde vengo también pasa lo mismo".

 

La clase obrera es una clase internacional, una sola clase una sola lucha.

 

¡Nuestra mejor arma, la solidaridad!

SUT , Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting