Novedades


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

(más abajo en castellano)

Companys i companyes,

 

Per què el sindicalisme subvencionat convoca 5 dies d’aturades ara?

L’aprovació de la LOMLOE (desembre del 2020), la reforma del sistema universitari, l’aprovació del nou currículum que s’implantarà el curs vinent, l’aprovació del Projecte de llei de mesures urgents per la reducció de la temporalitat (procés d’estabilització dels interins i el consegüent ERE massiu que pot provocar), l’avançament del calendari escolar (apropant-nos al calendari europeu), l’obligació d’aplicar els programes de mentoria digital i d’educació sòcio-emocional, entre d’altres, són requisits imposats per l’Estat europeu a l’Estat espanyol per rebre els fons Next Generation, que ja han començat a rebre un cop aprovada la reforma laboral.

Tant aquestes notícies, com l’exigència d’obtenir el nivell C2 de català pel curs 2024 (resposta del Departament a la sentència del 25% del castellà) signifiquen a la pràctica un empitjorament de les condicions, i el sindicalisme subvencionat en ple es veu obligat a obrir el tap de l’olla a pressió per aconseguir que les mesures s’imposin i cremar el personal que realment s’hi vulgui oposar.

Amb aquesta convocatòria del mes de març la contradicció a la que ens aboquen torna a aparèixer: volem fer vaga però per a què servirà? La taula reivindicativa que ens plantegen suposarà una millora real de les nostres condicions? Quan i qui decidirà si es desconvoca abans d’hora o si volem que sigui indefinida?

 

Quina ha de ser la nostra posició davant aquesta situació?

La defensa i la millora de les condicions laborals independentment de la llei educativa que toqui aplicar. El retorn a una llei anterior no ens situa en un escenari millor. Reclamar que un 6% del PIB del pressupost es destini a educació, sense major precisió, és una reivindicació que no té per què implicar una millora real (l’augment de la despesa podria repercutir només en els equips directius o en els guanys de les subcontractes, per exemple), com tampoc ho és la reversió de les últimes retallades, ja que la crisi de sobreproducció s’ha agreujat i l’IPC està al 7,4%.

Respecte a l’avançament del calendari, la nostra reclamació hauria de ser que hi hagués més vacances i dies de descans pel conjunt de la classe obrera, perquè només d’aquesta manera es pot conciliar la vida laboral i familiar. A més, l’avançament del calendari al dia 5 i 7 de setembre només amb jornada intensiva posa damunt la taula el conflicte real que hi ha al darrera: la competència comercial sobre qui es queda el negoci del temps de les extraescolars.

Pel què fa a la resta d’activitats, la nostra reivindicació és que l’empresa principal, la Generalitat S.A. és qui ha de pagar i contractar tots els treballadors necessaris per oferir activitats més enllà de l’horari escolar. A dia d’avui els companys i companyes de l’espai de migdia estan cobrant dels salaris més baixos del conveni del lleure i assumint unes ràtios desproporcionades. El mateix val per la resta de subcontractes dels centres escolars: neteja, manteniment, menjador, etc.

Per revertir-ho ens cal una taula reivindicativa que contempli com a mínim:

 

     - La reducció de la ràtio a 4 lactants per adult, 6 quan tenen d’1 a 2 anys i 8 quan tenen de 2 a 3 anys, 10 pels de 4 i 5 anys, 10 alumnes al cicle inicial i entre 12 i 15 als cicles mitjà i superior, l’ESO, cicles formatius i batxillerat.

     - Contractació directa amb contracte indefinit: fora les subcontractes i fora les oposicions i el concurs de mèrits.

     - Supressió de les diferències salarials per raó d’antiguitat. Augments salarials lineals anualment: a igual feina, igual salari!

     - Cap prevalença d’una llengua sobre una altra. Formació gratuïta i en horari laboral de totes aquelles llengües que calguin per qüestions laborals (la classe obrera parla a part de català i castellà i anglès, urdú, xinès, tagàlog, àrab, amazic, rus, wòlof, etc.)

     - Reducció de les hores lectives a 15 hores setmanals i conseqüentment contractació de tots els treballadors en funció d’aquestes ràtios.

     - Organització amb la resta de companys i companyes del propi centre i dels centres concertats i privats, rebutjant el corporativisme i les divisions.

     - Reducció de jornada sense reducció salarial a 30 hores/setmanals.

     - Jubilació voluntària als 55 anys amb el 100% del salari.

     - Lloc de treball o subsidi indefinit d’atur mínim de 1.800 €.

     - Rebuig de la condició d’autoritat. La situació a Ucraïna ens ensenya que la guerra imperialista s’acosta i cal refusar el paper repressor que l’estat ens pretén assignar.

 

Com superem la desorganització que patim?

Per poder frenar l’empitjorament de les nostres condicions laborals hem de preparar-nos pacientment, superant la desorganització cultivada pel sindicalisme subvencionat, estendre el companyerisme a tot el centre de treball i a les famílies de la classe obrera, per poder comptar amb la seva solidaritat per quan arribi el moment oportú de convocar vaga i assegurant que aconseguim el que demanem. Per reprendre els mètodes del sindicalisme de classe necessitem:

 

     - Fer assemblees (i no claustres) amb tots els treballadors i treballadores del centre: fixes, interins, personal laboral i subcontractats.

     - Necessitem continuïtat i experiència en l’organització: enlloc de deixar les assemblees a la mera espontaneïtat, organitzem-nos conjuntament amb la resta de la classe obrera.

     - Ampliar la taula reivindicativa amb els problemes concrets de cada centre.

     - Recollir caixa de resistència per poder fer front a una vaga indefinida.

     - Rebutjar que les reclamacions laborals estiguin lligades al parlamentarisme.

     - Reclamar la contractació directa de tot el personal, eliminant les subcontractes.

     - Organitzar-nos al sindicat de classe, sense subvencions ni alliberats.

 

PEL SINDICALISME DE CLASSE, SENSE SUBVENCIONS NI ALLIBERATS!

CONTRA LA IMPOTÈNCIA INDIVIDUAL I LA IL·LUSIÓ PARLAMENTÀRIA: ORGANITZA’T AL SINDICAT DE CLASSE!

----------------------------------------------------------------------------------------

Compañeros y compañeras,

 

¿Por qué el sindicalismo subvencionado convoca 5 días de paros ahora?

La aprobación de la LOMLOE (diciembre del 2020), la reforma del sistema universitario, la aprobación del nuevo currículum que se implantará el curso siguiente, la aprobación del Proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad (proceso de estabilización de los interinos y el consecuente ERE masivo que puede provocar), el adelanto del calendario escolar (acercándonos al calendario europeo), la obligación de aplicar los programas de mentoría digital y de educación socio-emocional, entre otros, son requisitos impuestos por el Estado europeo al Estado español para recibir los fondos Next Generation, que ya han comenzado a recibir una vez aprobada la reforma laboral.

Tanto estas noticias, como la exigencia de obtener el nivel C2 de catalán para el curso 2024 (respuesta del Departamento a la sentencia del 25% del castellano) significan en la práctica un empeoramiento de las condiciones, y el sindicalismo subvencionado en pleno se ve obligado a abrir el tapón de la olla a presión para conseguir que las medidas se impongan y quemar al personal que realmente se quiera oponer.

Con esta convocatoria del mes de marzo la contradicción a la que nos abocan vuelve a aparecer: queremos hacer huelga, pero ¿para qué servirá? ¿La tabla reivindicativa que nos plantean supondrá una mejora real de nuestras condiciones? ¿Cuándo y quién decidirá si se desconvoca antes de tiempo o si queremos que sea indefinida?

 

¿Cuál debe ser nuestra posición ante esta situación?

La defensa y mejora de las condiciones laborales independientemente de la ley educativa que toque aplicar. El retorno a una ley anterior no nos sitúa en un escenario mejor. Reclamar que un 6% del PIB del presupuesto se destine a educación, sin mayor precisión, es una reivindicación que no tiene por qué implicar una mejora real (el aumento del gasto podría repercutir sólo en los equipos directivos o en las ganancias de las subcontratas, por ejemplo), como tampoco lo es la reversión de les últimos recortes, ya que la crisis de sobreproducción se ha agravado y el IPC está al 7,4%.

Respecto al adelanto del calendario, nuestra reclamación debería ser que hubiera más vacaciones y días de descanso para el conjunto de la clase obrera, porque sólo así se puede conciliar la vida laboral y familiar. Además, el adelanto del calendario al día 5 y 7 de septiembre sólo con jornada intensiva pone sobre la mesa el conflicto real que hay detrás: la competencia comercial sobre quién se queda el negocio del tiempo de las extraescolares.

En cuanto al resto de actividades, nuestra reivindicación es que la empresa principal, la Generalitat S.A. es quien debe pagar y contratar todos los trabajadores necesarios para ofrecer actividades más allá del horario escolar. A día de hoy los compañeros y compañeras del espacio de mediodía están cobrando de los salarios más bajos del convenio del lleure y asumiendo unas ratios desproporcionadas. Lo mismo vale para el resto de subcontratas de los centros escolares: limpieza, mantenimiento, comedor, etc. 

Para revertirlo necesitamos una tabla reivindicativa que contemple como mínimo:

 

     - La reducción de la ratio a 4 lactantes por adulto, 6 cuando tienen d’1 a 2 años y 8 cuando tienen de 2 a 3 años, 10 para los de 4 y 5 años, 10 alumnos en el ciclo inicial y entre 12 y 15 en los ciclos mediano y superior, la ESO, ciclos formativos y bachillerato.

     - Contratación directa con contrato indefinido: fuera las subcontratas y fuera las oposiciones y los concursos de méritos.

     - Supresión de las diferencias salariales por razón de antigüedad. Aumentos salariales lineales anualmente: ¡a igual trabajo, igual salario!

     - Ninguna prevalencia de una lengua sobre otra. Formación gratuita y en horario laboral de todas aquellas lenguas que sean necesarias para cuestiones laborales (la clase obrera habla aparte de catalán y castellano e inglés, urdú, chino, tagalo, árabe, amazig, ruso, wolof, etc.)

     - Reducción de las horas lectivas a 15 horas semanales y consecuentemente contratación de todos los trabajadores en función de estas ratios.

     - Organización con el resto de compañeros y compañeras del propio centro y de los centros concertados y privados, rechazando el corporativismo y las divisiones.

     - Reducción de jornada sin reducción salarial a 30 horas/semanales.

     - Jubilación voluntaria a los 55 años con el 100% del salario.

     - Puesto de trabajo o subsidio indefinido por desempleo mínimo de 1.800 €.

     - Rechazo de la condición de autoridad. La situación en Ucrania nos enseña que la guerra imperialista se acerca y es necesario rechazar el papel represor que el estado nos pretende asignar.

 

¿Cómo superamos la desorganización que sufrimos?

Para poder frenar el empeoramiento de nuestras condiciones laborales debemos prepararnos pacientemente, superando la desorganización cultivada por el sindicalismo subvencionado, extender el compañerismo a todo el centro de trabajo y a las familias de la clase obrera, para poder contar con su solidaridad para cuando llegue el momento oportuno de convocar huelga y asegurando que conseguimos lo que pedimos. Para reprender los métodos del sindicalismo de clase necesitamos:

 

     - Hacer asambleas (y no claustros) con todos los trabajadores y trabajadoras del centro: fijos, interinos, personal laboral y subcontratados.

     - Necesitamos continuidad y experiencia en la organización: en lugar de dejar las asambleas a la mera espontaneidad, organicémonos conjuntamente con el resto de la clase obrera.

     - Ampliar la tabla reivindicativa con los problemas concretos de cada centro.

     - Recoger caja de resistencia para poder afrontar una huelga indefinida.

     - Rechazar que las reclamaciones laborales estén ligadas al parlamentarismo.

     - Reclamar la contratación directa de todo el personal, eliminando las subcontratas.

     - Organizarnos en el sindicato de clase, sin subvenciones ni liberados.

 

POR EL SINDICALISMO DE CLASE, ¡SIN SUBVENCIONES NI LIBERADOS!

CONTRA LA IMPOTENCIA INDIVIDUAL Y LA ILUSIÓN PARLAMENTARIA: ¡ORGANÍZATE EN EL SINDICATO DE CLASE!

SUT , Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting